19 | 04 | 2018
Должностные инструкции
Техника безопасности и охрана труда
ГО ГЗ БЖД
Образцы документов
Пожарная безопасность

Положення про бухгалтерію університету

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Загальні положення

Відділ бухгалтерії є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту університету, даного положення і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та вказівками Кабінету Міністрів України і ректора університету та іншими нормативними документами. З питання організації та методики ведення фінансової роботи відділ керується вказівками Головдержказначейства.

Відділ бухгалтерії очолює головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету. Штати відділу затверджуються ректором університету відповідно до діючих положень у межах чисельності та фонду зарплати.

Основні завдання і функції

Організація фінансової діяльності університету, направленої на забезпечення фінансовими ресурсами усіх видів діяльності, збереження і ефективного використання основних фондів і обігів коштів, трудових і фінансових ресурсів, платежів із зобов'язань до державного бюджету, постачальникам та установам банків. Удосконалення перспективного і поточного планування підготовки спеціалістів, системи позабюджетного та бюджетного фінансування. Вдосконалення нормативної бази господарської діяльності. Забезпечення разом з планово-фінансовим відділом та іншими підрозділами університету повноти надходження коштів та правильного й ефективного їх використання відповідно до затверджених кошторисів.

На відділ бухгалтерії покладаються такі функції: керівництво роботою з організації та розвитку бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення. Широке використання засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, своєчасний і повний облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та своєчасне їх відображення в бухгалтерському обліку. Керівництво роботою з організації та розвитку платних послуг університету, підвищенню їх рентабельності з метою досягнення найбільшої ефективності.

Правильне нарахування і своєчасне перерахування всіх платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування. Складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів та подання їх в установлені строки відповідним органам.

Збереження встановлених правил проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, грошових коштів, розрахунків і платних зобов'язань.

Структура

До складу бухгалтерії входять: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю та бухгалтери групи із нарахування зарплати, провідний бухгалтер і бухгалтери групи з нарахування стипендії, бухгалтери групи з обліку товарно-матеріальних цінностей, бухгалтери з розрахунків із організаціями й підзвітними особами, заступник головного бухгалтера і бухгалтери науково-дослідного сектора, старший касир і касири. Структура і штати бухгалтерії затверджуються ректором університету з представлення головного бухгалтера.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

Загальні положення

Планово-фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом університету, діє на основі Статуту університету.

У своїй роботі керується Положенням про НАУ, законами України, постановами і розпорядженнями ректора університету та іншими нормативними актами.

Планово-фінансовий відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету на подання проректора з економічних питань.

Штат відділу затверджується ректором університету.

Основні завдання і функції

Підготовка і складання річного кошторису витрат НАУ, штатного розпису; щомісячний аналіз використання коштів; аналіз господарсько-фінансової діяльності НАУ; розроблення заходів пропозицій щодо раціонального використання фінансових ресурсів.

Своєчасне вивчення і доведення необхідних документів до керівників структурних підрозділів університету.

Відповідно до Положень про регіональні коледжі та технікуми НАУ, планово-фінансовий відділ організовує фінансову діяльність регіональних закладів освіти.

Права

Планово-фінансовий відділ має право: – вимагати від інших підрозділів подання відомостей і матеріалів, необхідних для виконання відділом своїх функціональних обов'язків;

– проводити перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність;

– вносити пропозиції про заохочення працівників НАУ за раціональну і ефективну витрату коштів, а також пропозиції про притягнення до відповідальності осіб за порушення штатно-фінансової діяльності.

Відповідальність

Планово-фінансовий відділ несе відповідальність за: – розроблення щорічних і перспективних планів університету;

– підготовку річного звіту та якісне подання звітності Міністерству фінансів та іншим установам; – дотримання колективом правил внутрішнього трудового розпорядку.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі планово-фінансовий відділ співпрацює із: – бухгалтерією - з питань подання їй кошторисів витрат, участі в складанні бухгалтерської і статистичної звітності й аналізу фінансово-господарської діяльності; – навчальним відділом і відділом кадрів університету - з питань складання статистичної звітності;

– адміністративно-господарською частиною - з питань матеріально-технічного забезпечення; – іншими підрозділами НАУ - для виконання посадових обов'язків.


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рекомендуем: