Документация по ОТ и ТБ

Титульна сторінка, формАту А-4

______назва підприємства____________

ЖУРНАЛ

Першого ступеню трьохступінчатого

Контролю стану охорони праці

Та пожежної безпеки

Цех, дільниця, відділ _______________________________

Керівник дільниці _________________________________

Розпочатий „_____” ________________ 200 __ року

Закінчений „_____” _________________ 200 __ року

Перша внутрішня сторінка, формАту А-4

КЕРІВНИЦТВО

По проведенню першого ступеня|рівня| оперативного контролю з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Перший ступінь контролю проводиться одноосібно або комісією на чолі з безпосереднім керівником підрозділу (майстром, керівником зміни). В комісію можуть входити уповноважені трудових колективів з питань охорони праці та представники профспілкового комітету. Перша ступінь оперативного контролю проводиться щозмінно (щоденно).

При проведенні першого ступеня оперативного контролю необхідно перевіряти:

По цеху (дільниці, відділу):

1.  Усунення раніше виявлених недоліків.

2.  Стан безпеки машин, механізмів обладнання, будівель та споруд.

3.  Своєчасність та повноту проведення інструктажів з охорони праці та правильність допуску пра­цівників до виконання робіт (фізичний стан, використання спецодягу, спецвзуття та ін).

4.  Наявність та справний стан засобів пожежегасіння, пожежного сповіщення, стан евакуаційних
виходів.

5.  Стан санітарно-побутових приміщень.

6.  Дотримання питного режиму.

7.  Дотримання трудової та виробничої дисципліни, встановлених режимів роботи та відпочинку.

8.  Дотримання законодавства про охорону праці жінок.

На робочих місцях:

1.  Загальний санітарний стан робочих місць, наявність робочих проходів та проїздів.

2.  Наявність та застосування працівниками необхідних засобів індивідуального та колективного
захисту, спецодягу та спецвзуття, забезпеченість їх встановленим спец харчуванням.

3.  Наявність та справний стан інструменту та пристосувань.

4.  Наявність у працівників посвідчень, які дають право виконання робіт підвищеної небезпеки та
наявність нарядів - допусків на виконання цих робіт.

5.  Вибіркова перевірка знань працівниками вимог охорони праці, вміння ними застосовувати засоби пожежегасіння та діяти в умовах надзвичайних ситуацій, вміння надавати ними долікарняну допомогу.

6.  Стан запиленості дільниці, стан освітлення, температурний режим.

7.  Наявність та справний стан захисних огороджень, блокувальних пристроїв, звукової та світлової
сигналізації, систем зв'язку оповіщення.

8.  Справність електрообладнання, захисних заземлень, дотримання правил безпечної експлуатації переносного електроінструменту, мобільних пристроїв та інструменту.

9.  Справність та терміни перевірок стану драбин та запобіжних пристосувань.

Результати перевірки записуються|занотовуються| в журнал|часопис| першого ступеня|рівня| контролю, який зберігається у|в, біля| безпосереднього керівника підрозділу(майстра, керівника зміни). Керівник підрозділу(майстер, керівник зміни) під час перевірки (одноосібно або разом із комісією) визначає невідповідності, розробляє коригувальні заходи, та призначає виконавців і терміни виконання.

Якщо намічені заходи не можуть бути виконані силами підрозділу, то керівник підрозділу(майстер, керівник зміни) зобов'язаний доповісти про це своєму керівникові відділу для вжиття відповідних заходів.

Про виконання запланованих заходів виконавцем робиться про це запис у відповідній графі журналу.

Результати перевірки обговорюються на засіданнях підрозділу із внесенням відповідних резолюцій/коригувальних заходів у протокол засідання.

Записи в журналі ведуться наскрізно без пропусків рядків, один за одним та мають містити відмітку про контроль його ведення керівником відділу.

Закінчений журнал першого ступеня|рівня| контролю здається на зберігання у відділ охорони праці, який після перевірки його ведення обмінюється на новий.

Журнал має бути прошитий (сторінки пронумеровані) та засвідчений відділом ОП.

Наступні внутрішні дві сторінки розвороту формАту А-4

Дата проведення

Контролю

Склад комісії, яка проводила контроль (П. І.Б., посада)

Виявлені недоліки та порушення з охорони праці та ПБ

Заходи по Виправленню

Недоліків та порушень

Відповідальний за Виконання заходів

Термін виконання

Відмітка про Виконання (дата, підпис відповідального за виконання)