Документация по ОТ и ТБ

Титульна сторінка, формАту А-4

______назва підприємства____________

ЖУРНАЛ

Другого ступеню трьохступінчатого

Контролю стану охорони праці

Та пожежної безпеки

Цех, дільниця, відділ _______________________________

Керівник дільниці _________________________________

Розпочатий „_____” ________________ 200 __ року

Закінчений „_____” _________________ 200 __ року

Перша внутрішня сторінка, формАту А-4

К Е Р І В Н И Ц Т В О

По проведенню другого ступеня|рівня| оперативного контролю з питань охорони праці, пожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Другий ступінь|рівень| контролю проводиться одноосібно або| комісією, очолюваною керівником відділу, начальником цеху, підрозділу не рідше за один раз на 15 днів. До складу комісії можуть входити представники профспілкового комітету, керівники технічних служб тощо.

При проведенні другого ступеня|рівня| необхідно перевіряти :

1.Ведення документації :

1.1.Проведення інструктажів, наявність інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та виробничих інструкцій|.

1.2.Якість проведення 1-го ступеня контролю|рівня|, своєчасність усунення виявлених порушень.

1.3.Ведення виробничих журналів, записів перевірки обладнання.|рогів, кутків|

1.4.Виконання заходів, наказів, розпоряджень|приписів| з охорони праці, пожежної безпеки,| промислової санітарії.|, охорони навколишнього прродного середовища

2. На робочих місцях.

2.1.Загальний|спільний| санітарний стан робочих місць, стан евакуаційних виходів, проїздів.

2.2.Застосування|вживання| робітниками|робочими| засобів індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття |харчуванням|.

2.3.Наявність і справність інструменту, пристосувань, знаків безпеки, аптечок першої допомоги.

2.4.Наявність, справність засобів пожежегасіння, терміни їх повірки|робочими|.

2.5. Безпеку використання небезпечних речовин, наявність засобів для збору розливів.

2.6.Стан запиленості, освітленості і мікроклімату на робочих місцях|.

3. Обладнання, устаткування|обладнання|.

3.1.Дотримання графіків ППР|, якість їх проведення. Справність устаткування|обладнання|, захисних огорож|обгороджувань|, блокувань, звукової і світлової сигналізації.

3.2.Справність електроустаткування|електрообладнання|, захисних заземлень, дотримання правил експлуатації переносного електроустаткування, мобільного інструменту та пристроїв|електрообладнання|.

3.3.Дотримання графіків очищення повітропроводів|, устаткування|обладнання|.

3.4.Справність переносних драбин, запобіжних пристосувань, дотримання термінів їх випробування.

4. По відділу (цеху, підрозділу).

4.1. Загальний стан будівель і споруд, стан санітарно-побутових| приміщень|помешкань|.

4.2.Дотримання питного режиму, якість прибирання.

4.3.Дотримання трудової і виробничої дисципліни, встановлених|установлених| режимів праці і відпочинку.

4.4.Аналіз стану причин захворюваності.

4.5.Дотримання законодавства по охороні праці жінок.

Результати перевірки записуються|занотовуються| в журнал|часопис| другого ступеня|рівня| контролю, який зберігається у|в, біля| керівника відділу(цеху, підрозділу). Керівник відділу(цеху, підрозділу) під час перевірки(одноосібно або разом із комісією) визначає невідповідності, розробляє корективні заходи, та призначає виконавців і терміни виконання.

Якщо намічені заходи не можуть бути виконані силами відділу (цеху, підрозділу) то керівник відділу (цеху, підрозділу) зобов'язаний доповісти про це своєму керівникові для вжиття відповідних заходів.

Результати перевірки обговорюються на розширеній нараді керівництва відділу(цеху) із внесенням відповідних резолюцій/корективних заходів у протокол засідання.

Записи в журналі ведуться наскрізно без пропусків рядків, один за одним та мають містити відмітку про контроль його ведення працівником відділу охорони праці.

Закінчений журнал другого ступеня|рівня| контролю здається на зберігання у відділ охорони праці, який після перевірки його ведення обмінюється на новий.

Журнал має бути прошитий (сторінки пронумеровані) та засвідчений відділом ОП.

Наступні внутрішні дві сторінки розвороту формАту А-4

Дата проведення

Контролю

Склад комісії, яка проводила контроль (П. І.Б., посада)

Виявлені недоліки та порушення з охорони праці та ПБ

Заходи по Виправленню

Недоліків та порушень

Відповідальний за Виконання заходів

Термін виконання

Відмітка про Виконання (дата, підпис відповідального за виконання)