Должностные инструкции

Посадова інструкція майстра із ремонту технологічного обладнання водонапірної вежи – басейну регенерації

Строк перегляду 1 раз на 3 роки

I. Загальні положення

1.1. Основним завданням майстра із ремонту технологічного обладнання є ремонт і випробування теплового обладнання та мереж.

1.2. Майстер із ремонту технологічного обладнання призначається і звільняється від посади наказом генерального директора.

1.3. На посаду майстра із ремонту технологічного обладнання призначається особа, яка досягла 18-річного віку, пройшла медичний огляд, має середню спеціальну освіту, IV розряд.

1.4. Майстер із ремонту технологічного обладнання безпосередньо підпорядковується начальнику водовода.

1.5. Майстер із ремонту технологічного обладнання повинний знати:

- будову, призначення та принцип роботи ремонтованого обладнання;

- способи виявлення та усунення дефектів і основи планово-попереджувального ремонту обладнання;

- технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів, механізмів і обладнання після ремонту;

- будову універсальних і спеціальних пристосувань;

- регулювальну і запобіжну апаратуру.

II. Функції

2.1. Ділянкою роботи майстра із ремонту технологічного обладнання є поточний, середній ремонт, перевірка, регулювання та випробування середньої складності обладнання, силових установок, агрегатів, магістралей, відповідальних вузлів і механізмів.

2.2. Надійна та безперебійна робота на закріпленій ділянці внутрішніх систем центрального опалення та гарячого водопостачання.

2.3. Слюсарна обробка та шабрування деталей і вузлів за 3-4 класом точності.

2.4. Ремонт і монтаж великогабаритного обладнання.

2.5. Правильне та економне витрачання матеріалів.

2.6. Виконувати вимоги колективного договору та рішення загальних зборів.

III. Службові обов'язки

3.1. Майстер із ремонту технологічного обладнання зобов’язаний:

3.1.1. Якісно і своєчасно виконувати покладені на його функції.

3.1.2. Перебуваючи на роботі, мати при собі посвідчення про перевірку знань.

3.1.3. Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, посадову інструкцію, інструкції з експлуатації устаткування, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки.

3.1.4. Дотримувати правила охорони праці при роботі з електроінструментом.

3.1.5. Працювати тільки справним інструментом (у т. ч. і електрифікованим) і на справному устаткуванні, використовувати в роботі випробувані захисні засоби.

3.1.6. Проходити у встановлений термін попередні і періодичні медичні огляди.

3.1.7. Утримувати своє робоче місце в чистоті й порядку.

3.1.8. Проходити навчання й перевірку знань з питань еозоони праці. Правил технічної експлуатації електроустаткування. Правил пожежної безпеки щороку.

3.1.9. Дотримувати правила внутрішнього трудового розпорядку, трудову і виробничу дисципліну.

3.1.10. Дотримувати вимоги загальних морально-етичних норм.

3.1.11. Давати письмове пояснення з приводу порушень дисципліни.

3.1.12. Забезпечити повну схоронність довіреного майна, дбайливо відноситися до майна санаторію.

IV. Права

4.1. Майстер із ремонту технологічного обладнання має право:

4.1.1 Вносити пропозиції керівництву з питань його діяльності, організації й умов його праці.

4.1.2. Одержувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків.

4.1.3. Приймати рішення в межах своєї компетенції.

4.1.4. Не приступати до роботи без навчання і відповідного інструктажу з охорони праці, пожежної й електробезпеки і виробничої санітарії.

4.1.5. Підвищувати свої професійні знання.

V. Відповідальність

5.1. Майстер із ремонту технологічного обладнання несе відповідальність за:

- неналежне виконання своїх функціональних обов’язків;

- неякісну роботу і помилкові дії;

- невірогідність поданих відомостей;

- невиконання або несвоєчасне виконання наказів, розпорядженні адміністрації, постанов і інших нормативних документів санаторію;

- низьку трудову і виконавчу дисципліну;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

- порушення правил техніки безпеки;

- втрату або псування виданих для експлуатації інструментів, матеріалів та інших матеріальних цінностей;

- за шкоду, завдану санаторію, якщо шкода нанесена навмисне або за необережністю при використанні спецодягу, медикаментів і інших матеріальних цінностей;

- порушення відповідних правил охорони праці і невжиття відповідних заходів щодо запобігання нещасних випадків;

- порушення інструкцій та інших законодавчих актів з охорони праці, створення перешкод діяльності посадових осіб, винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і кримінальної відповідальності.

5.2. Майстер із ремонту технологічного обладнання несе матеріальну відповідальність:

- за шкоду, завдану санаторію внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків;

- за шкоду, завдану навмисним знищенням або навмисним псуванням матеріальних цінностей, виданих санаторієм у користування;

- за шкоду, завдану неправильним зберіганням матеріальних цінностей;

- за невжиття необхідних щодо запобігання розкрадань, знищення і псування матеріальних цінностей.

VI. Взаємовідносини

6.1. Майстер із ремонту технологічного обладнання одержує від начальника теплового господарства, начальника КЕВ, заступника генерального директора з МТЗ, генерального директора необхідну усну, письмову службову інформацію, матеріали для виконання своїх службових обов’язків.

6.2. Подає необхідну усну і письмову інформацію про свою роботу начальнику теплового господарства, начальнику КЕВ, заступнику генерального директора з МТЗ, генеральному директору.

6.3. Одержує інформацію про свою заробітну плату в бухгалтерії фінансового відділення.

6.4. Своєчасно повідомляє адміністративний відділ про зміни в облікових даних (складу родини, домашньої адреси, військового обліку, паспортних даних і т. д.)

VII. Оцінка роботи

7.1. Основними критеріями оцінки роботи є:

7.1.1. Порядок і належне виконання своїх функцій і службових обов’язків.

7.1.2. Своєчасне виконання наказів і розпоряджень адміністрації.

7.1.3. Правильність і повнота виконання представлених йому прав.

7.1.4. Своєчасне підвищення ділової кваліфікації.

7.1.5. Відсутність скарг.

7.1.6. Відсутність порушень трудової дисципліни.