Інструкції з охорони праці

ІНСТРУКЦІЯЗ ОХОРОНИ ПРАЦІ  для робітників, які працюють на деревообробних верстатах.

 

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  ДЛЯ ВЕРСТАТНИКІВ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ.

1. Загальнi положення.

До роботи на деревообробних верстатах мають право бути допущенi особи, спецiально-навченi, якi пройшли iнструктаж з Охорони праці та стажування-навчання на мiсцi роботи, якi мають посвiдчення на право роботи на закрiпленому за ним обладнаннi, i тiльки пiсля попереднього медогляду. Верстатник повинен мати знання, згiдно з присвоєнiй йому квалiфiкацii по Єдиному тарифно-квалiфiкацiйному довiднику. Вiн повинен знати будову, правила технiчної експлуатацiї, i правила безпечної роботи на ньому. Верстатникам дозволяється працювати на верстатах тiльки тих типiв, якi вивченi i закрiпленi за ним. Кожний верстат повинен бути закрiплений за одним або кiлькома верстатниками.

Стороннi особи до роботи на верстатах не допускаються!

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Вдягнути спецодяг i привести його в належний вигляд: застебнути рукави, заправити куртку в штани, прибрати волосся пiд облягаючий головний убiр. Взути добру обувку (чоботи, ботинки).

2.2. Прийняти робоче мiсце, верстат, iнструмент, знаряддя працi вiд свого змiнщика. Оглянути i перевiрити:

2.3. Встановлений порядок на робочому мiсцi, наявнiсть i справнiсть пiдстопних мiсць, возиків, iнвентар для прибирання верстата, табельного iнструменту, технологiчних приспособ, оргоснастки (роликових столiв, козликiв, пiдставок, iнструментальних шкаф, тумб i т. п).

2.4. Справнiсть всiх вузлiв верстата.

2.5. Наявнiсть i надiйнiсть захисних огороджень, запобiжних пристроїв.

2.6. Надiйнiсть контактiв заземлюючих провiдникiв.

2.7. Ступiнь освiтленостi робочого мiсця i регулювання свiтильникiв мiсцевого освiтлення.

2.8. Ефективнiсть дiї мiсцевої аспiрацiї.

2.9. Отримати з кладової необхiдний iнструмент (пили, ножi, фрези) i перевiрити його справнiсть, гостроту i правильнiсть заточки.

2.10. Встановити рiжучий iнструмент на верстат i впевнитися в надiйностi його крiплення, прибрати з робочої зони верстата стороннi предмети, прокрутити робочий вал (шпiндель) на 1-2 оберта вручну.

Дисковi пилки не допускаються в експлуатацiю за вiдсутнiстю хоча б одного зуба. Боковi поверхнi пильних дискiв i полотен повиннi бути гладенькими i не мати трiщин!

2.11. Змастити верстат по картi змащування, яка додається до паспорту верстата.

2.12. Верстат включити на холостий хiд i перевiрити його роботу на всiх режимах, при цьому впевнитися:

а) в справнiй роботi важелiв i кнопок управлiння;

б) вiдсутностi осьового i радiального биття шпинделiв (робочих валiв ножових головок, фрез), стороннього шуму;

в) надiйностi дiї блокування захисних огороджень, вiкон догляду з пускаючими i гальмовими пристроями, а на верстатах з автоматичною подачею - блокування, яке забезпечує неможливiсть включення автоподачi, доки робочий iнструмент не розвине повного числа обертiв i вiдключення механiзму подачi в випадку зупинки одного з рiжучих iнструментiв, а також обмежувачiв або кiнцевих вимикачiв, якi не дають виходу за межi частин верстата, якi рухаються (кареток, рамок, столiв, супортiв).

2.13. Включити верстат i перевiрити справнiсть дiї гальмового пристрою який повинен забезпечити зупинку верстата на протязi 2-6 с, з моменту вiдключення електродвигуна.

Якщо є несправностi верстата, необхiдно повідомити адмiнiстрацiю цеху, i тiльки пiсля їх усунення, ставати до роботи.

Перед кожним пуском верстата в роботу необхiдно впевнитися, що це не загрожує небезпекою для оточуючих.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. При обробцi заготовок i деталей верстатник зобов'язаний користуватися режимами, згiдно технологiї i технiчними даними верстата.

3.2. Матерiал, який обробляється, потрiбно подавати до верстата, за звичай зправа на лiво, вiдповідно положення робiтника. Матерiал повинен бути складений в стiйкi штабелi, висотою не бiльше 1,7м.

3.3. Верстатник повинен постiйно пiдтримувати робоче мiсце в належному порядку, не завалювати його заготовками, деталями, i вiдходами, завжди зберiгати вiльними проходи i проїзди.

3.4. Бiля верстатiв (круглопильнi, строгальнi) з можливим викидом рiжучим iнструментом оброблюваного матерiалу, верстатник повинен розташовуватись за межами зони можливого викиду.

3.5. Просування матерiалу в верстат зусиллям тiла верстатника суворо забороняеться!

3.6. При обробцi матерiалу довжиною завбiльшки 2м спереду i ззаду верстата необхiдно встановлювати приставнi роликовi столи.

3.7. Hа верстатах з ручною подачею оброблюваного матерiалу необхiдно за - стосовувати змiннi автоподавачi, або ручнi пристрої, якi забезпечують надiйний зажим i напрям матерiалу, i якi виключають можливiсть доторкування рук або iнших частин тiла верстатника з рiжучим iнструментом.

3.8. Пiд час роботи на верстатi, верстатник повинен бути дуже уважним, не вiдволiкатися стороннiми дiями i розмовами, не вiдволiкати iнших.

3.9. Hе допускати на робоче мiсце осiб, якi не мають вiдношення до роботи.

ВЕРСТАТHИКУ ЗАБОРОHЯЄТЬСЯ!

3.10. Працювати на несправному верстатi, несправним i тупим iнструментом, iз знятими з верстата захисними огородженнями i запобiжними пристроями, при не працюючiй системi вентиляцiї i мiсцевоi аспiрацiї.

3.11. Класти на стiл, станину, огородження, стороннi предмети, деталi, iнструменти.

3.12. Передавати або приймати предмети через верстат, який працює.

3.13. Встановлювати або знiмати рiжучий iнструмент, проводити змащування, прибирання верстата вiд тирси i стружок до повної зупинки його механiзмiв.

3.14. Проводити пiдтягування болтiв, гайок та iнших з'єднувань пiд час роботи верстата пiджимати їх ривком або вдарами по ключу.

3.15. Проводити вимiрювання деталей в робочiй зонi верстата до повної зупинки рiжучого iнструменту i механiзму подачi.

3.16. Доторкуватися до механiзмiв, що рухаються, та до рiжучого iнструменту верстата;

3.17. Гальмувати рукою або випадковим предметом деталi верстата, якi обертаються;

3.18. Палити на робочому мiсцi i в цеху (за виключенням спецiально вiдведених для цього мiсць);

3.19. Працювати в рукавицях ( окрiм випадкiв, спецiально обумовлених).

3.20. Проводити прибирання робочого мiсця пiд час роботи верстата.

Стружки та тирсу з робочого мiсця та верстата прибирати пiд час перерви в роботi, для чого потрiбно користуватися щiтками.

При виникненнi вiбрацiї необхiдно зупинити верстат: виявити i лiквiдувати причини, якi визвали вiбрацiю, перевiрити крiплення рiжучого iнструменту та деталi, яку обробляють.

3.21. Верстатник повинен зупинити верстат та вимкнути електродвигун у випадках:

3.21.1 Вiдходу вiд верстата навiть на короткий час.

3.21.2. Тимчасового припинення роботи.

3.21.3. Перерви в подачi електроенергiї.

3.21.4. Прибирання та змащування верстата.

3.21.5 Виявлення несправностi або ненормальної роботи (шум, вiбрацiя).

3.21.6. Необхiдностi пiдтягуваня болтiв, гайок.

3.21.7. Встановлення, замiрiв i знiмання деталей, або рiжучого iнструменту.

3.21.8. Виникнення загрози аварiї або нещасного випадку.

3.21.9. Поломки захисних та запобiжних пристроїв.

3.21.10. Вiдсутнiстю витягу аспiрацiї.

3.21.11. Про вимушену зупинку верстата верстатник повинен повiдомити адмiнiстрацiю цеху.

4. Вимоги безпеки після закінченні роботи.

Верстатник зобов’язаний:

4.1. Вимкнути верстат.

4.2. Привести в порядок робоче мiсце, прибрати стружку, тирсу; прибрати верстат вiд пилу, обтерти i змастити частини верстата, якi труться, скласти заготовки i готовi деталi в спецiальнi мiсця, ящики.

4.3. Перевiрити наявнiсть i скласти iнструмент, приладдя в спецiальну шафу, тумбочку, навести в нiй порядок.

4.4. Виконати процедури особистої гiгiєни.

4.5. Про всi виявленi недоліки на робочому мiсцi повiдомити майстра i свого змiнщика.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У випадку аварійної ситуації (появі сторонніх шумів, іскріння електрообладнання, запаху гоілого, диму, появі електронапруги на деталях, підвищеному нагріванні поверхні корпусів підшипників, редукторів, інших частин машин, порушенні цілісності захисних пристроїв тощо) зупиніть роботу верстата в порядку, передбаченому експлуатаційною документацією.

5.2. При виникненні небезпеки для здоровя життя покинути небезпечну зону, попередивши працівників, що знаходяться поблизу неї.

5.3. Не проводити ремонт, не усувати несправності в аварійній ситуації, не зупинивши верстат. Після аварійної зупинки і при повторному запуску верстат повинен бути звільнений від заготовок та детлей.

5.4. В аварійних ситуаціях дотримуйтесь заходів, які б запобігли нещасним випадкам: не торкайтесь проводів, металевих частин технологічного обладнання при підозрі появи електричної напруги на ньому або пошкодженні проводів; не підходьте близько до небезпечних механізмів, технологічних матеріалів тощо.

5.5. У разі нещасного випадку, у першу чергу уссунути небезпечний фактор, відключити електроенергію, зупинити механізми, надати потерпілому першу долікарську допомогу і відправити потерпілого в медичний заклад.

5.5. При виникненні пожежі чи загоранні необхідно терміново повідомити про це керівника робіт, пожежно-сторожову охорону і далі дійте відповідно до Інструкції з пожежної безпеки.

5.6. При загоранні електропроводки слід негайно, за допомогою комутаційної апаратури знеструмити лінію. Якщо це неможливо, потрібно сокирою або лопатою із сухою деревяною ручкою перерубати проводи, по одному, попереду місця їх загоряння. Прицйьому необхідно стати на суху деревяну підставку або гумовий килимок та надіти гумові рукавиці чи ізолювати руки вовняною тканиною (шарфом, картузом).