Інструкції з охорони праці

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ЛАБОРАТОРІЇ ЯКОСТІ ЗЕРНА Кафедри технології виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва

1.  Загальні положення

1.1. Завідувач лабораторії кафедри технологіі виробництва, зберігання і переробки продукції рослинництва належить до групи навчально-допоміжного персоналу

1.2. Завідувач лабораторії зараховується на роботу і звільняється наказом директора філіалу за поданням завідувача кафедри та деканом факультету.

1.3.  Завідувач лабораторії адміністративно і функціонально підпорядковується завідувачу кафедри.

1.4.  На посаду завідуючого лабораторії призначається особа, яка має вищу освіту.

2. Обов'язки

Завідувач лабораторії забов'язаний:

2.1. Виконувати розклад робочого дня;

2.2. Відповідати за підготовку бази для повноцінного проходження учбових занять та практик студентами;

2.3. Стежити за належним використанням і збереженням обладнання, приладів, інструментів тощо;

2.4. Постійно стежити за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежних правил, промислової санітарії;

2.5.Підвищувати свої професійні і теоретичні знання;

2.6. Надавати допомогу викладачам при проведенні учбових практик на базі лабораторії.

2.7. Відбирати проби зерна на дослідному полі.

2.8. Визначення вологості зерна, засміченності, скловидності, натури, клейковини, маси 1000 зерен.

3. Права

Завідувач лабораторії має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо покращення проведення занять та учбових практик на базі лабораторії;

3.2. Брати участь у науково-дослідній роботі кафедри;

3.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення бази

4. Відповідальність

Завідувач лабораторією несе відповідальність за:

4.1. Стан закріплених приміщень, дотримання протипожежних заходів, правил техніки безпеки, промислової санітарії;

4.4. Збереження та належний стан обладнання, приладів, інструментів, тощо.

5. Повинен знати

Завідуюч лабораторією повинен знати:

5.1. Біологію і агротехніку вирощування зернових рослин;

5.2. Техніку безпеки при виконанні робіт у в лабораторії.

6. Кваліфікаційеі вимоги:

Завідувач лабораторією повинен:

6.1. Мати вищу освіту;

6.2. Мати навички роботи з компьютером.

7. Взаємовідносини за посадою

Для виконання зобов’язань та реалізації своїх прав зав. лабораторією взаємодіє:

7.1. З кадрових питань: Безпосередньо з завідувачем кафедрою ТВЗіППР;

7.2. З питань навчально-виховної роботи: З завідувачем кафедрою ТВЗіППР, деканом факультету;

7.3. З економічних питань: Бухгалтерією філіалу;

7.4. З адміністративно-господарських питань: Комендантом учбового корпусу;

7.5. З соціальних питань: З заступником директора з АГР, профспілкою філіалу;

7.6. З правових питань: з юрисконсультом філіалу.

УЗГОДЖЕНО:

Завідуючий кафедрою _____________

Начальник відділу кадрів ______________

Юрисконсульт _____________

З інструкцією ознайомлений __________________

“_____”______________20 р.