Інструкцiї з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки № 3 для робiтникiв  складу.

Загальнi вимоги інструкцiї з пожежної безпеки.

Всi працiвники нижнього складу повиннi пройти попереднє навчання з питань пожежної безпеки i перевiрку знань, а особи, якi виконують роботу, пов"язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостiйного виконання робiт проходять спецiальне навчання (пожежно - технiчний мiнiмум), а потiм постiйно, один раз на рiк - перевiрку знань.

Для всiх примiщень визначається категорiя з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки.

Територiя нижньго складу повинна мати огорожу.

Дороги, проходи i проїзди до будiвель, пiдступи до пожежного iнвентаря, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути завжди вiльними, узимку очищатися вiд снiгу.

Евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватися вiльними, нiчим не захаращуватися i в разi виникнення пожежi забезпечувати безпеку пiд час евакуацiї всiх людей.

Мiсця для палiння повиннi бути позначенi знаком або написом, встановлена урна або попiльничка бути з негорючих матерiалiв.

Усi будiвлi нижнього складу, примiщення i споруди повиннi своєчасно очищатися вiд горючого смiття, вiдходiв виробництва i постiйно утримуватися в чистотi. Термiни очищення встановлюються технологiчними регламентами.

У разi перепланування примiщень, застосування нового технологiчного устаткування необхiдно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документiв.

Спецодяг повинен утримуватися i зберiгатися в вiдведених для нього спецiально обладнаних примiщеннях.

Лiсоматерiали повиннi зберiгатися у штабелях, а дрова можуть зберiгатися як у штабелях, так i в купах.

Ширина штабеля круглого лiсу не повинна перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля-100м.

На однiй дiльницi для зберiгання дров дозволяеться розмiщати iх не бiльше 1,5 тис. м3, з вiдстанню мiж дiльницями не менше 6 м.

Вiдстань вiд штабелiв до пожежних гiдрантiв повинна бути не менше 8м.

Перед формуванням штабелiв пiдштабельнi мiсця мають бути очищенi до грунту вiд трав”яного покриву, горючого смiття та вiдходiв.

На складi повинен бути розроблений план органiзацii гасiння пожежi з визначенням заходiв щодо розбирання штабелiв, куп трiсок тощо, а також з урахуванням залучення працiвникiв держлiсгоспу та технiки. План щорiчно перед початком весняно-лiтньго пожежнонебезпечного перiоду повинен практично вiдпрацьовуватися з усiма робiтниками iз залученням пiдроздiлiв пожежноi охорони.

Крiм первинних засобiв пожежогасiння, на складi слiд обладнати пости iз запасом протипожежного iнвентарю у кiлькостi, яка визначаеться оперативними планами пожежогасiння.

Трiски дозволяеться зберiгати в закритих складах, бункерах та на вiдкритих майданчиках з основою з негорючого матерiалу.

Територiю складу, що прилягае до штабелiв, i розриви мiж останнiми в жарку суху погоду слiд щодня зрошувати водою.

У разi проведення електрозварювальних робiт, пов"язаних з частим перемiщенням зварювальних установок, мають застосовуватися механiчно мiцнi шланговi кабелi.

У разi проведення електрозварювальних робiт у пожежонебезпечних примiщеннях зворотним проводом вiд зварюваного виробу до джерела струму може бути лише iзольований провiд, причому за якiстю iзоляцiї вiн не повинен поступатися прямому провiдниковi, приєднаному до електроприймача При замiнi електродiв. iх залишки (недогарки) слiд складати у спецiальний металевий ящик, встановлений бiля мiсця зварювальних робiт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Щодня пiсля закiнчення роботи слiд проводити чищення агрегатiв та пускової апаратури.

Електричнi машини, апарати, обладнання (апарати управлiння, пускорегулювання, електродвигуни, свiтильники) електропроводи та кабелi за виконанням та ступенями захисту повиннi вiдповiдати класу зони (за ПУЕ) мати апаратуру захисту вiд струмiв короткого замикання та iнших аварiйних режимiв.

Прокладання проводiв (кабелiв) по горючих основах (конструкцiях, деталях) влаштування вводiв повинно повинно здiйснюватися вiдповiдно вимог ПУЕ.

У разi вiдкритого прокладання незахищених проводiв, та кабелiв з оболонками з горючих матерiалiв вiдстань вiд них до горючих основ повинна становити не менше 0, 01м.

У разi неможливостi забезпечити вказану вiдстань провiд слiд вiдокремлювати вiд горючої поверхнi шаром негорючого матерiалу, який виступає з кожного боку проводу не менше нiж на 0,01 м.

Новi пiдключення рiзних струмоприймачiв (електродвигунiв i т. iн.) необхiдно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережi.

Електродвигуни, свiтильники, проводи та розподiльнi пристрої треба регулярно, не рiдше одного разу на мiсяць, а в запилених примiщеннях-щотижня, очищати од пилу.

 По інструкцiї з пожежної безпеки Забороняеться!

·  прокладання електричних проводiв i кабелiв транзитом через складськi примiщення, пожежонебезпечнi зони;

·  експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою, або такою, що в процесi експлуатацiї втратила захиснi властивостi iзоляцiэю ;

·  залишення пiд напругою кабелiв та проводiв з неiзольованими струмопровiдними жилами;

·  застосування для опалення примiщень нестандартного (саморобного) електронагрiвального обладнання;

·  користування пошкодженими розетками, вимикачами;

·  використання, в пожежонебезпечних зонах свiтильникiв з лампами розжарювання без захисного суцiльного скла (ковпакiв)

·  складування горючих матерiалiв на вiдстанi менше 1м вiд електроустаткування та пiд електрощитами.

В усiх, незалежно вiд призначення, примiщеннях, якi пiсля закiнчення роботи замикаються i не контролюються черговим персоналом, з усiх електроустановок та електроприладiв, а також з мереж їх живлення повинна бути вiдключена напруга, за винятком електроустановок, що за вимогами технологii працюють цiлодобово.

Пошкоджену електромережу потрiбно вiдключати до приведення їi в пожежонебезпечний стан.

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI.

У разi виявлення пожежi (ознак горiння) кожний робiтник нижньго складу зобов"язаний:

·  негайно повiдомити про це телефоном 01 пожежну охорону. При цьому необхiдно назвати адресу пiдроздiлу, вказати мiсце виникнення пожежi, обстановку на пожежi, наявнiсть людей, а також повiдомити своє прiзвище;

·  вжити (по можливостi) заходiв до гасiння (локалiзацiї) пожежi та збереження матерiальних цiнностей;

·  повiдомити про неї керiвника, чи вiдповiдну компетентну посадову особу (нач нижньго складу, майстра;.

Начальник нижньго складу, майстер, механiк, що прибув на мiсце пожежi зобов"язаний:

·  перевiрити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення), довести подiю до вiдома директора держлiсгоспу;

·  у разi загрози життю людей негайно органiзувати їх рятування, використовуючи наявнi сили й засоби,

·  видалити за межi небезпечної зони всiх працюючих, не пов"язаних з лiквiдацiєю пожежi;

·  припинити роботи в будiвлi, крiм робiт, пов"язаних iз заходами по лiквiдацiї пожежi;

·  здiйснити в разi необхiдностi вiдключення електроенергiї;

·  органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежної охорони, подати їм допомогу у виборi найкоротшого шляху для пiд"їзду до осередку пожежi;

·  одночасно з гасiнням пожежi органiзувати евакуацiю i захист матерiальних цiнностей;

·  забезпечити дотримання норм ОП працiвниками, якi беруть участь у гасiннi пожежi;

пiсля прибуття пожежного пiдроздiлу брати участь у консультуваннi керiвника гасiння про конструктивнi i технологiчнi особливостi об"єкта, де виникла пожежа.

Головний iнженер

Головний механiк

Енергетик