Інструкцiї з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки № 2 для робiтникiв автогаражу.

Загальнi вимоги інструкції.

Всi працiвники автогаражу повиннi пройти попереднє навчання з питань пожежної безпеки i перевiрку знань, а особи, якi виконують роботу, пов"язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостiйного виконання робiт проходять спецiальне навчання (пожежно - технiчний мiнiмум), а потiм постiйно, один раз на рiк-перевiрку знань.

Для всiх примiщень визначається категорiя з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки.

Територiя автогаражу повинна мати огорожу.

Дороги, проходи i проїзди до будiвель, пiдступи до пожежного iнвентаря, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути завжди вiльними, узимку очищатися вiд снiгу.

Евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватися вiльними, нiчим не захаращуватися i в разi виникнення пожежi забезпечувати безпеку пiд час евакуацiї всiх людей.

Мiсця для палiння повиннi бути позначенi знаком або написом, встановлена урна або попiльничка бути з негорючих матерiалiв.

Усi будiвлi автогаражу, примiщення i споруди повиннi своєчасно очищатися вiд горючого смiття, вiдходiв виробництва i постiйно утримуватися в чистотi. Термiни очищення встановлюються технологiчними регламентами.

У разi перепланування примiщень, застосування нового технологiчного устаткування необхiдно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документiв.

Спецодяг повинен утримуватися i зберiгатися в вiдведених для нього спецiально обладнаних примiщеннях.

Транспорт у примiщеннях, пiд навiсами або на спецiальних майданчиках повинен розмiщатися вiдповiдно до вимог будiвельних норм та норм технологiчного проектування.

Для примiщень та майданчикiв iз зберiганням понад 25 одиниць транспорту необхiдно розробляти спецiальний план розмiщення транспортних засобiв з описом черговостi та порядку евакуацii в разi виникнення пожежi.

Цим планом маэ передбачатися чергування персоналу в нiчний час, вихiднi та св"ятковi (неробочi днi), а також визначатися порядок зберiгання ключiв запалювання з розрахунком на те, щоб черговий мiг скористатися ними в разi необхiдностi евакуацii транспорту.

Мiсця зберiгання транспорту повиннi бути забезпеченi буксирними тросами та штангами з розрахунку один трос (штанга) на 10 одиниць технiки.

Примiщення для обслуговування автомобiлiв слiд вiддiляти пртипожежними стiнами вiд примiщень для зберiгання автомобiлiв.

Кожний автомобiль повинен мати справний вуглекислотний чи порошковий вогнегасник. Автобуси й вантажнi автомобiлi, призначенi для перевезення людей та спецiально обладнанi для цiэi мети, повиннi бути укомплектованi двома вогнегасниками; один знаходиться в кабiнi водiя, другий - у пасажирському салонi автобуса або в кузовi автомобiля.

Автоцистерни, призначенi для перевезення ЛЗР та ГР, повиннi зберiгатися в одноповерхових будiвлях, iзольованих вiд iнших примiщень пртипожежними стiнами 2-го типу, або на спецiально вiдведених для цiэi мети вiдкритих майданчиках.

Автомобiлi-цистерни i спецiально обладнанi автомобiлi, призначенi для перевезення небезпечних вантажiв, ЛЗР та ГР, повиннi мати надiйне заземлення, вимикачi для вiдключення акумуляторноi батареi автомобiля, не менше двох вогнегасникiв, покривало з повстi або негорючого теплоiзоляцiйного матерiалу, пiсочницю iз сухим пiском, лопату. Вихлопнi труби в них повиннi бути виведенi пiд радiатор i обладнанi справними iскрогасниками.

Пiд час ремонту бензобакiв необхiдно попередньо промити iх гарячою водою або розчином каустичноi соди, продути парою, прсушити гарячим повiтрям до повного видалення залишкiв ЛЗР. Очищення слiд здiйснювати на вiдкритому повiтрi або у вентильованому примiщеннi, а зварювання чи паяння - з вiдкритими отворами бензобакiв та заповненям резервуара водою.

Для миття i знежирювання устаткування, виробiв. деталей повиннi застосовуватися, як правило, негорючi миючi засоби, безпечнi в пожежному вiдношеннi

Застосування для миття та знежирювання ЛЗР та ГР дозволяеться лише в тих випадках, коли icнуючi негорючi речовини i, безпечнi методи не забезпечують необхiдноi за технологiею чистоти обробки деталей.

Пiдлога закритих складiв та майданчикiв пiд навiсами повинна бути виготовлена з негорючого матерiалу.

У разi проведення електрозварювальних робiт, пов"язаних з частим перемiщенням зварювальних установок, мають застосовуватися механiчно мiцнi шланговi кабелi.

У разi проведення електрозварювальних робiт у пожежонебезпечних примiщеннях зворотним проводом вiд зварюваного виробу до джерела струму може бути лише iзольований провiд, причому за якiстю iзоляцiї вiн не повинен поступатися прямому провiдниковi, приєднаному до електроприймача При замiнi електродiв. iх залишки (недогарки) слiд складати у спецiальний металевий ящик, встановлений бiля мiсця зварювальних робiт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Щодня пiсля закiнчення роботи слiд проводити чищення агрегатiв та пускової апаратури.

Електричнi машини, апарати, обладнання (апарати управлiння, пускорегулювання, електродвигуни, свiтильники) електропроводи та кабелi за виконанням та ступенями захисту повиннi вiдповiдати класу зони (за ПУЕ) мати апаратуру захисту вiд струмiв короткого замикання та iнших аварiйних режимiв.

Прокладання проводiв (кабелiв) по горючих основах (конструкцiях, деталях) влаштування вводiв повинно повинно здiйснюватися вiдповiдно вимог ПУЕ.

У разi вiдкритого прокладання незахищених проводiв, та кабелiв з оболонками з горючих матерiалiв вiдстань вiд них до горючих основ повинна становити не менше 0, 01м.

У разi неможливостi забезпечити вказану вiдстань провiд слiд вiдокремлювати вiд горючої поверхнi шаром негорючого матерiалу, який виступає з кожного боку проводу не менше нiж на 0, 01м.

Новi пiдключення рiзних струмоприймачiв (електродвигунiв i т. iн.) необхiдно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережi.

Електродвигуни, свiтильники, проводи та розподiльнi пристрої треба регулярно, не рiдше одного разу на мiсяць, а в запилених примiщеннях-щотижня, очищати од пилу.

Проходження повiтряних лiнiй електропередач та зовнiшнiх електропроводок над горючими покрiвлями, навiсами та iн. горючими матерiалами.

 По інструкції у примiщеннях, де зберiгаеться транспорт забороняеться!

 - встановлювати транспортнi засоби в кiлькостi, яка перевищуе норму, порушувати план iх розмiщення, зменшувати вiдстань мiж ними, а також вiд них до конструктивних елементiв будiвель;

 - захаращувати виiзнi ворота i проiзди;

 - проводити ковальськi, термiчнi, зварювальнi, малярнi роботи, а також промивання деталей з використанням ЛЗР та ГР;

 - тримати транспортнi засоби з вiдкритими горловинами паливних бакiв, а також за наявностi витiкання палива i мастила;

 - заправляти транспортнi засоби пальним та зливати з них у примiщеннях;

 - зберiгати тару з пiд пального, а також пальне й мастило за винятком палива в баках ,змонтованих на автомобiлях;

 - пiдзаряжати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;

 - пiдiгрiвати двигуни вiдкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо), користуватися вiдкритимиджерелами вогню для освiтлення;

 - встановлювати на загальних стоянках транспортнi засоби для перевезення ЛЗР та ГР.

 - залишати у транспортних засобах промасленi обтиральнi матерiали та спецодяг по закiнченнi роботи;

 - залишати автомобiлi на стоянцi з увiмкненим запалюванням;

 - ставити на зберiгання транспорт з несправною електропроводкою та з увiмкненим вимикачем “маси”, з несправною пневматичною системою гальмування;

 - подавати в разi несправноi паливноi системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в iнший спосiб;

 - допускати накопичення на двигунi та його картерi бруду й масла.

Забороняється!

 - прокладання електричних проводiв i кабелiв транзитом через складськi примiщення, пожежонебезпечнi зони;

 - експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою, або такою, що в процесi експлуатацiї втратила захиснi властивостi iзоляцiэю ;

 - залишення пiд напругою кабелiв та проводiв з неiзольованими струмопровiдними жилами;

 - застосування для опалення примiщень нестандартного (саморобного) електронагрiвального обладнання;

 - користування пошкодженими розетками, вимикачами;

 - використання, в пожежонебезпечних зонах свiтильникiв з лампами розжарювання без захисного суцiльного скла (ковпакiв)

 - складування горючих матерiалiв на вiдстанi менше 1м вiд електроустаткування та пiд електрощитами.

В, усiх, незалежно вiд призначення, примiщеннях, якi пiсля закiнчення роботи замикаються i не контролюються черговим персоналом, з усiх електроустановок та електроприладiв, а також з мереж їх живлення повинна бути вiдключена напруга, за винятком електроустановок, що за вимогами технологii працюють цiлодобово.

Пошкоджену електромережу потрiбно вiдключати до приведення їi в пожежонебезпечний стан.

Захист будiвель, споруд та зовнiшнiх установок вiд прямих попадань блискавки i вторинних її прявiв має виконуватися вiдповiдно вимог РД 34. 21. 1222-87.

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI по інструкції.

Завiдуючий автогаражем, механiк, що прибув на мiсце пожежi зобов"язаний:

Таке саме як в інструкціі.