Сборник образцов

ДОГОВІР про обов'язковий періодичний профілактичний огляд

Відкрите акціонерне товариство « Укртелеком» в особі директора Кримської філії ВАТ «Укртелеком» Клименко Віктора Васильовича, який діє на підставі Положення та довіреності № 3022 від 22.12.2010 р. з одного боку, іменоване надалі «Замовник», та КЗ «Сакське ТМО», іменована надалі «Виконавець», в особі головного лікаря Герасименко Василя Миколайовича, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується провести обов'язковий попередній та періодичний профілактичний медичний огляд працівників підприємства («Замовника»), які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці, з обов'язковою видачею акта встановленого зразка.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. «Виконавець» зобов'язується проводити медичні огляди відповідно до Наказу МОЗ України № 246 від 21.05.07 р., у порядку встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

2.2.Після проведення вищезазначеного огляду «Виконавець» зобов’язується видати заключний акт установленого зразка, у якому вказати наявність або відсутність протипоказань до виконання функціональних обов'язків та виконання видів діяльності, згідно списку (Додаток №1).

2.3.“Замовник” зобов'язується погодити строки проведення огляду й забезпечити явку працівників (згідно списку) для проведення огляду.

2.4.“Замовник” зобов'язується вчасно оплатити вартість проведення обов'язкового періодичного огляду, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок “Виконавця”.

3. РОЗРАХУНКИ Й ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1.Загальна вартість робіт із проведення періодичного профілактичного медичного огляду працівників, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці, складає 45 068,58 грн.(Сорок п’ять тисяч шістдесят вісім грн. 58 коп.), у т. ч. ПДВ ______

3.2.Вартість наданих послуг розраховується відповідно до калькуляції вартості послуг (Додаток №2).

3.3.“ Замовник “ робить передоплату в розмірі 100% вартості послуг на розрахунковий рахунок “Виконавця”, згідно виставленого рахунку, після чого у 10-ти денний термін направляє своїх працівників для проходження періодичного профілактичного огляду.

3.4.”Замовник” є платником податку на прибуток на загальних умовах.

3.5.”Виконавець” є платником податку на додану вартість на загальних умовах та не являється платником податку на прибуток з іншого боку.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

4.1. Даний договір по проведенню обов'язкового періодичного профілактичного медичного огляду починає діяти з моменту його підписання та діє до 31.12.2011 р.

4.2. Даний договір складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, один із яких знаходиться у «Виконавця», а другий - у «Замовника».

4.3. Всі зміни і доповнення в цей договір можуть бути внесені при взаємній згоді сторін у письмовій формі у вигляді додаткових угод.

5. ОСОБЛИВІ ОБСТАВИНИ (ФОРС - МАЖОР)

5.1. Сторони звільняються від відповідальності, повного або часткового виконання обов'язків за цим договором, якщо невиконання обов'язків з'явилося наслідком дії непередбачених обставин (пожежі, аварії на газопроводі, землетрусу, інших стихійних лихах, війна, блокада, страйк, дії урядів), які перебувають поза контролем Сторін, що не дозволяють економічно без втрат виконати Сторонами свої обов'язки й безпосередньо вплинуло на можливість виконання даного Договору.

6.ОСОБЛИВІ УМОВИ.

6.1.Предбачені цім договором права та обов'язки ВАТ «Укртелеком», у тому числі проведення розрахунків, виконує Кримська філія ВАТ «Укртелеком».

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ.