Положения по ТБ и ОТ

Положення про енергетичну службу

1.  Загальні положення.

На підставі п. а. Е.1.2.6; Е1.2.18 “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” / ПТЕ / та п. 1.3. “ Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” / ПБЕЕС / наказом  №____ від____2003р.

Створена енергетична служба з числа електротехнічного персоналу для забезпечення експлуатації електроустановок у відповідності вимогам згаданих “ Правил “.

 

Взаємовідношення між виробничими підрозділами держлісгоспу з енергетичних питань, а також розподіл обов’язків між електротехнічним персоналом встановлюється директором держлісгоспу в посадових інструкціях та положеннях по погодженню з особою, відповідальною за електрогосподарство держлісгоспу.

Особа відповідальна за електрогосподарство держлісгоспу.

Експлуатація електроустановок різної напруги відповідає категорії робіт, що проводяться в умовах підвищеної небезпеки.

В зв’язку з цим, як до самих установок, так і до персоналу, що їх експлуатує пред’являються спеціальні вимоги, викладені в “ Правилах”, та нормативних документах /див. додаток № 1/.

Відповідальність за виконання згаданих “ Правил” покладається на спеціально підготовлену особу електротехнічного персоналу з числа ІТП – енергетика держлісгоспу, зобов’язану забезпечити та організувати технічно грамотну та безпечну експлуатацію електроустановок та іменовану в подальшому в тексті “Правил” особою, відповідальною за електрогосподарство держлісгоспу.

Розподіл функцій між членами енергетичної служби повинно бути чітко відображено в їх посадових інструкціях.

Про присвоєння першої кваліфікаційної групи з електробезпеки.

Для осіб першої кваліфікаційної групи мінімальний стаж роботи в електроустановках не нормується. До них відносяться особи, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають елементарну уяву про небезпеку електричного струму та заходи безпеки при роботі на обслуговуючій дільниці, електрообладнанні чи електроустановці.

Особи з першою групою повинні бути знайомі з правилами надання першої допомоги потерпілим від електроструму.

До осіб з першою кваліфікаційною групою “ Правилами “ віднесений наступний електротехнічний персонал:

-  вперше прийнятий на роботу і який не пройшов перевірку знань з “ Правил “ та інструкцій.

-  що має раніше присвоєну кваліфікаційну групу / 2-5 / з ТБ, але в даний момент працюючий з простроченим посвідченням з перевірки знань, а також не електротехнічний персонал;

-  обслуговуючий електротехнічні установки, якщо по покладеним функціям він потребує присвоєння більш високої кваліфікаційної групи;

-  обслуговуючий механізми з електроприводом;

-  працюючий з електроінструментом;

-  водії автомобільних кранів та водії, що перевозять габаритні вантажі при перевезенні яких є можливість небезпеки торкання до лінії електропередач, та ліній зв’язку;

-  працюючий в приміщеннях та в місцях де при виникненні певних умов та відсутності необхідних знань з електробезпеки може виникнути небезпека ураження електрострумом.

Перевірка знань з електробезпеки у працівників першої кваліфікаційної групи з ОП проводиться щорічно.

Присвоєння 1-ї кваліфікаційної групи з ОП передбачає “ Правилами” проведення безпосередньо на робочому місці інструктажу з електробезпеки та перевірку знань інструктуючим працівником.

Комісій для перевірки знань персоналу на першу кваліфікаційну групу не передбачається.

Кваліфікаційна група 1 з ОП може присвоюватися однією особою (а не комісією):особою відповідальною за електрогосподарство держлісгоспу, або по його письмовій вказівці особою з кваліфікаційною групою не нижче 3, а також інженером з охорони праці, який має право інспектування електроустановок в держлісгоспі.

Присвоєння першої кваліфікаційної групи проводиться після перевірки знань з електробезпеки безпосередньо на робочому місці та фіксується в журналі встановленої “ Правилами “ форми.

Посвідчення про перевірку знань при цьому не видається.

Енергетик.

Основні обов’язки, права і відповідальність в галузі охорони праці інженера-енергетика.

Інформація про стан виконання робіт з енергозбереження за 20__ р.

 

Назва заходу, показника Одиниця виміру
Кількість

Примітка
Проведено енергетичних обстежень Кількість об'єктів од.    


Обсяг виконаних обстежень   тис. грн.    
Здійснено енергозберігаючих заходів Кількість об'єктів од.    


Обсяг виконання заходів тис. грн.    
Встановлено а 2004 р. Лічильників води од.    


тис. грн.    
теплової енергії од.    


тис. грн.    
електроенергії Од.    


тис. грн.    
газу Од.    


тис. гри.    


Пристроїв регулювання енергоспоживання од.    
тис. грн.                                                          _______________________                                  ________________________________________

                              (підпис)                                                                                                   (П І Б)