Положения по ТБ и ОТ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які треба видавати наряд-допуск

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряд-допуски, має на меті зниження умов впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників, професійного добіру виконавців, які будуть обслуговувати, управляти, застосовувати технічні засоби праці, або технологічні процеси, що характеризуються підвищеним ступенем ризику, виникненням аварій, пожеж, загроз життю, заподіянням шкоди здоров'ю, майну при їх проведенні.

 

2.Наряд-допуск це письмове розпорядження, що визначає зміст, час, місце та умови виконання робіт, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, відповідальних за безпеку робіт.

З. Дане положення визначає коло осіб відповідальних за безпечне проведення робіт із зазначенням їхніх обов'язків та відповідальності на всіх проміжках організації та виконання робіт, порядок оформлення наряд-допуску, допуск бригади до роботи, проведення та закінчення робіт.

4.Відповідальними особами за безпеку виконуваних за наряд-допуском робіт є: особа, яка видає наряд-допуск - відповідальний керівник робіт, виконавець робіт, допускач до роботи спостерігач і члени бригади.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО НАРЯД-ДОПУСКАМ.

2.1.Список осіб, які мають право видачі наряд-допуску визначено згідно додатку №1.

2.2.Форма наряд-допуску відповідно до виконуваних робіт визначено додатком №2.

2.3.Особа, яка видає наряд-допуск, визначає зміст робіт та умови їх безпечного виконання, призначає відповідального керівника, допускача, а за необхідністю - спостерігача; заповнює першу частину наряд-допуску в двох примірниках, підписує їх і вручає допускачу.

2.4.3абороняється заповнювати наряд-допуск олівцем, вносити виправлення. Особа, яка видає наряд-допуск відповідає за повноту заходів безпеки, зазначених в цьому документі, достатню кваліфікацію призначених відповідальних осіб і членів бригади.

2.5 Під час проведення робіт невеликого обсягу, в одну зміну, особа, яка видає наряд-допуск, може одночасно виконувати обов'язки допускача до роботи, а відповідальний керівник робіт - обов'язки виконавця, робіт. Суміщення в одній особі допускача та виконавця робіт не допускається.

2.6.Наряд-допуск видається на одне робоче місце /об'єкт/ провадження робіт на весь термін виконання завдання.

2.7. До наряд-допуску в разі потреби додаються схеми відключення обладнання від діючих агрегатів із зазначенням місць роз'ємів, схеми будови тимчасової вентиляції, освітлення, інші документи, що підтверджують узгодженість із особами та організаціями робіт поблизу ЛЕП.

2.8.Відповідальний керівник робіт призначається з числа інженерно-технічних працівників /ІТП/ цеху /майстер, механік, електромеханік/. Відповідає за правильність підготовки робочих місць /об'єкта/ і достатність вжитих заходів безпеки, а також за повноту інструктажу виконання робіт.

2.9.Виконавець робіт призначається з числа ІТП цеху. Ним може бути призначено бригадира, Відповідає за повноту цільового інструктажу з охорони праці членів бригади і правильність оформлення його в наряді-допуску, забезпечення працюючих 313, іншими захисними засобами, правильність їх використання, збереження та використання застосовуючи засобів колективного захисту, тимчасових огороджень, запірних пристроїв, знаків безпеки тощо.

Він також відповідає за роботу членів бригади та додержання ними заходів безпеки.

2.9.1 Допускач до роботи /посадова особа з числа ІТП експлуатаційного персоналу цеху, відповідає за правильність підготовки об'єкта до проведення робіт, правильність і повноту вжитих заходів безпеки під час підготовки до їх проведення.

2.9.2.Спостерігач призначається у випадках, коли роботи ведуться в безпосередній близькості від діючого обладнання, в закритих ємкостях, що становлять небезпеку для працюючих, тощо. Він спостерігає за роботою бригади, станом робочих місць, устаткування з тим, щоб члени бригади чи об'єкт не зазнавали впливу зовнішніх факторів виробництва, зобов'язаний вчасно реагувати на виникнення аварійної ситуації.

2.9.3.Члени бригади. Ними можуть бути особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, не мають медичних протипоказань до виконання цієї роботи, досягли встановленого законодавством віку. У складі бригади має бути не менше двох осіб. Члени бригади відповідають за додержання ними вимог безпеки, правильне використання 313 та запобіжних пристроїв.

2.9.4.Порядок допуску членів бригади до роботи.

Допускач разом з відповідальним керівником і виконавцем робіт перевіряє виконання зазначених у наряді-допуску підготовчих робіт, інформує членів бригади про те, яке устаткування та комунікації на місці проводження робіт і на сусідніх дільницях залишається під тиском, напругою, високою температурою, заповнено хімічними рідинами, є вибухопожежонебезпечним тощо.

Підготовчі роботи мають бути виконані персоналом цеху, дільниці, до якої належить об'єкт робіт, із залученням, у разі потреби, працівників інших підрозділів.

Забороняється залучати до підготовчих робіт персонал підрядних організацій.

Приймання робочих місць /об'єкта/ від допускача та допуск членів бригади до роботи оформляються підписами допускача, відповідального керівника та виконавця робіт у наряд-допуску. За відсутності підписів будь-кого із зазначених осіб наряд-допуск вважається недійсним.

Допускач реєструє наряд-допуск у спеціальному журналі /додаток 3/, передає один примірник наряд-допуск виконавцеві робіт, другий залишає у себе.

Відповідальний керівник робіт інструктує виконавця робіт про заходи безпеки під час виконання робіт відповідно до наряд-допуску.

Виконавець робіт проводить цільовий інструктаж з кожним членом бригади безпосередньо на робочому місці та оформляє інструктаж записами в наряд-допуску під розписку, після чого допускає бригаду до роботи.

2.9.5.Порядок проведення робіт.

Виконавець робіт зобов'язаний весь час перебувати на місці провадження робіт, особисто керувати роботою та контролювати роботу кожного члена бригади.

Якщо виникла потреба на деякий час залишати об'єкт, виконавця робіт може замінити відповідальний керівник робіт, у протилежному випадку бригаду потрібно вивести з місця роботи.

Відповідальний керівник повинен періодично перевіряти хід робіт. Якщо роботи пов'язані з частим включенням або відключенням електроустаткування, відповідальний керівник повинен увесь час бути на місці провадження робіт і особисто спостерігати за ними.

На час перерви в роботі впродовж робочої зміни бригада виводиться з місця робіт, а наряд-допуск залишається у керівника робіт Після перерви жоден з членів бригади не має право стати до роботи до приходу виконавця робіт.

Щодня після закінчення роботи бригада повинна навести лад на робочих місцях, а виконавець робіт - здати наряд-допуск допускачу.

Наступного дня дозволяється стати до перерваної роботи після огляду робочих місць допускачем і виконавцем робіт та повернення наряд-допуску виконавцеві робіт.

Впродовж терміну дії наряд-допуску відповідальний керівник робіт може змінювати склад бригади з позначкою за своїм підписом в обох примірниках наряд-допуску.

Роботи мають бути припинені, наряд-допуск потрібно оформити знову і допуск бригади до роботи провести заново, якщо до закінчення робіт за цим нарядом-допуском до діючого устаткування підключено хоча б частину дільниці, що ремонтується, змінився обсяг чи умови провадження робіт, змінилася схема відключення устаткування, замінено відповідального керівника чи виконавця робіт, перерва в роботі за наряд-допуском було зроблено більшу, ніж на добу. Роботи потрібно припиняти в будь-якому випадку за появи загрози для життя чи здоров'я людей.

2.9.б. Порядок закінчення робіт.

Після завершення робіт та прибирання робочих місць виконавець робіт виводить бригаду, розписується у наряді-допуску про закінчення робіт і здає його відповідальному керівникові.

Відповідальний керівник перевіряє повноту і надійність виконаних робіт і стан робочих місць, розписується у наряді-допуску і здає його допускачеві. Прийняти робочі місця може й особа, яка видала наряд-допуск.

Допускач перевіряє робочі місця, підписує обидва примірники наряду-допуску і повертає особі,

яка видала їх. Закриті наряди-допуски зберігаються впродовж одного місяця.

Устаткування, що перебуває у ремонті, дозволяється включати в роботу тільки після повернення закритого наряду-допуску, видалення тимчасових огороджень, заглушок, тощо, зняття знаків безпеки, встановлення постійних захисних засобів.

3 .ОКРЕМІ ДОДАТКОВІ ВИМОГИ.

3.1.Виконавцем робіт підвищеної небезпеки може бути призначений лише бригадир, який пройшлов навчання та перевірку знань з питань охорони праці за програмою ІТП.

3.2.Цільовий інструктаж може реєструватись в журналі реєстрації інструктажів з ОП, згідно вимог Положень про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань ОП. Пп..6.7, 6.8, 6.10.

3.3.Роботи підвищеної небезпеки що внесені в перелік необхідно виконувати згідно діючих нормативних актів з ОП.

3.4.Наряд-допуск визначає заходи безпеки під час виконання робіт, але не сам порядок виконання. В разі відсутності в планах організації робіт, провадження робіт, тобто в планах що визначають технологічний процес, черговість виконання операцій, розділу «Безпеки праці)), проведення робіт підвищеної небезпеки не допускається.