Положения по ТБ и ОТ

Положення про порядок прийняття на роботу тимчасових працівників на підприємствах.

Тимчасовим вважається робітник який, згідно з діючим трудовим законодавством, за наказом власника або уповноваженим ним органом має право працювати на виробництві терміном до 2-х місяців.

Порядок прийняття на роботу.

1.1  Приймання на роботу тимчасових робітників в лісництвах, а також їх звільнення проводиться адміністрацією держлісгоспу за поданням лісничого.

1.2  В виняткових випадках, враховуючи специфіку виробництва і віддаленість виробничих підрозділів, директор підприємства має право дозволяти окремим лісництвам укладати трудовий договір з тимчасовими робітниками самостійно.

 

1.3  Перелік лісництв, яким надано право прийняття на роботу тимчасових прцівників затверджується наказом по держлісгоспу.

1.4  Керівники лісництв, яким надано право приймання на роботу тимчасових працівників, повинні керуватись діючим трудовим законодавством.

1.5  Укладення трудового договору з цією категорією робітників оформляється розпорядженням лісничого, в якому обумовлюється тривалість роботи та відповідальних осіб за проведення інструктажу на робочому місці і стажування. Звільнення прцівників також оформляється відповідним розпорядженням лісничого.

1.6  При укладанні трудового договору робітник має бути проінформований під росписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на його здоров’я.

1.7  Залучати до роботи тимчасових робітників іншими працівниками лісництва, в т. ч. лісниками – забороняється!

1.8  Забороняється допуск тимчасових працівників до робіт пов’язаних із звалюванням дерев, з іншими джерелами підвищеної небезпеки, в разі відсутності в них відповідного документу про проходження навчання в навчальних закладах, та віком молодше 21 року без проходження ними медичного огляду.

2.  Навчання тимчасових працівників.

2.1. Під час оформлення на роботу з тимчасовими працівниками службою охорони праці проводиться вступний інструктаж.

2.2. У випадку прийняття тимчасових робітників безпосередньо в лісництві вступний інструктаж проводить лісничий.

2.3. Вступний інструктаж проводиться по програмі, розробленій службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. В програмі вступного інструктажу обов’язково має бути відображена інформація про наявність на робочому місці робітника, де він буде працювати - небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливих наслідках їх впливу на його здоров’я.

2.4. Про проведення вступного інструктажу і перевірку знань робиться запис у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов’язковим підписом працівника, який проводив інструктаж і робітника, який цей інструктаж отримав.

2.5. До початку першого дня роботи безпосередній технічний керівник робіт ( майстер лісу, або майстер лісозаготівлі) проводить первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці, індивідуально або з групою тимчасових працівників.

2.6. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться згідно з програмою та інструкціями розробленими для окремих професій і видів робіт з врахуванням вимог нормативних актів з охорони праці і з практичним показом безпечних прийомів і методів праці.

2.7. Тривалість проведення первинного інструктажу на робочому місці залежить від складності лісосіки і ступеню небезпечності виконуваної роботи.

2.8. Після проведення первинного інструктажу майстер повинен впевнитись в тому, що працівник володіє безпечними прийомами робіт, засвоїв інструкцію по охороні праці на даному робочому місці і провести реєстрацію інструктажу в журналі з обов’язковим підписом керівника робіт і робітника, який отримав інструкцію.

3.  Допуск тимчасових працівників до роботи.

3.1. Всі тимчасові працівники після інструктажу на робочому місці і перевірки знань, на протязі перших 2-х змін проходять стажування під безпосереднім керівництвом бригадира, лісника або досвідченого робітника і контролем майстра.

3.2. Після закінчення стажування на робочому місці керівник робіт (майстер), переконавшись в засвоєнні робітником, правильних і безпечних прийомів праці, вносить запис про проходження стажування на робочому місці.

З введенням цього положення вважати недійсним “Указания о порядке приема временных рабочих на предприятиях минлесхоза УССР”