Положения по ТБ и ОТ

Положення про цех з ремонту обладнання

1. Призначення та сфера застосування

1.1 Положення розроблено з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці Цеха з ремонту обладнання Департаменту з розподільних мереж Дирекції ПАТ «ДТЕК Крименерго». Положення визначає структуру Цеха з ремонту обладнання, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства, а також встановлює взаємовідносини з іншими підрозділами ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО». Положення встановлює єдині вимоги до працівників служби.

1.2 Вимоги Положення поширюється і є обов’язковими до виконання усіма працівниками Цеха з ремонту обладнання.

2. Визначення термінів.

КомпаніяТовариство - Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Крименерго».

ЦРО – цех з ремонту обладнання.

ПБ, НС та ЦЗ – пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.

СП – структурний підрозділ.

ОП- охорона праці.

АУ - Апарат управління.

СМ - система менеджменту.

3. Відповідальність

3.1. Несення відповідальності що до даного Положення полягає в наступному:

3.1.1. Відповідальність за контроль дотримання вимог даного Положення покладається на керівника департаменту з розподільних мереж компанії.

3.1.2. Відповідальність за дотримання вимог даного Положення покладається на Начальника ЦРО ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

3.1.3. Відповідальність за доведення вимог даного Положення до працівників несе Начальник ЦРО ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

3.2. Працівники цеха несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

3.2.1. Невиконання чинного законодавства України.

3.2.2. Несвоєчасне та неефективне виконання функцій, покладених на нього згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями.

3.2.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни працівниками.

3.2.4. Недотримання правил охорони праці, пожежної безпеки, правил експлуатації електронно-обчислювальних машин.

3.2.5. Недотримання вимог безпеки та виконання вимог міжнародного стандарту OHSAS 1800:2007 та ISO 14001:2004.

3.2.7. Незабезпечення збереження конфіденційної інформації і документів, які містять відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства.

3.2.8. Начальник цеха відповідає за роботу всього цеха, а кожний працівник, в межах покладених на нього Положенням і посадовою інструкцією, обов’язків.

4. Загальні положення

4.1. Цех з ремонту обладнання – є структурним підрозділом Департаменту розподільних мереж ПАТ «ДТЕК Крименерго» Технічної Дирекції ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

4.2. Ліквідація та реорганізація цеха з ремонту обладнання проводиться Генеральним директором ПАТ «ДТЕК Крименерго» відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

4.3. Мета діяльності цеха –капітальний ремонт силових трансформаторів 35/10-6-0,4 кВ, 10/6-0,4 кВ.

4.5. У своїй діяльності персонал ЦРО керується:

- Статутом ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО»;

- Колективним договором ПАТ «ДТЕК Крименерго»;

- Законами України: «Про електроенергетику» №575/97 від 16.10.97р (зі змінами), «Про охорону праці» № 2693-XІІ 12.10. 1992р (зі змінами), Кодексом законів про працю, Кодексом цивільного захисту України;

- Положенням про систему управління охорони праці в ПАТ «ДТЕК Крименерго»;

- НАПБ А. 01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні»;

- НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях на підприємствах та організаціях енергетичної галузі України»;

- Положенням о порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ПАТ «ДТЕК Крименерго»;

- Положенням о спеціальному навчанні, інструкціях і перевірки знань по питанням пожежної безпеки в ПАТ «ДТЕК Крименерго»;

- Положення о проведенні дня охорони праці в ПАТ «ДТЕК Крименерго»;

- ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація енергетичних станцій і мереж. Правіла;

- НПАОП 40.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;

- «Правилами улаштування електроустановок». Вид.6, 1986 р. в новій редакції глав і розділів ПУЕ.

- Положення про систему управління охороною праці в ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

- Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Кодексом корпоративної етики.

- Документами системи управління якістю, системи менеджменту гігієни та безпеки праці, системи управління охороною праці, системи екологічного менеджменту ПАТ «ДТЄК КРИМЕНЕРГО» (політикою, цілями, методиками), нормативними актами, введеними у Товаристві в рамках впровадження міжнародних стандартів OHSAS i ISO.

5. Основні завдання.

5.1. Організація робіт що до планування та виконання внутрішнім підрядом ревізії, випробувань та капітального ремонту силових трансформаторів 35/10-6-0,4 кВ, 10-6/0,4 кВ, які знаходяться на балансі (у власності) ПАТ «ДТЕК Крименерго».

5.2. Виконання ревізії, випробувань та капітального ремонту силових трансформаторів 35/10-6-0,4 кВ, 10-6/0,4 кВ замовниками, які заключили договір з ПАТ «ДТЕК Крименерго».

5.3. Забезпечення обліку, збереження, видачі, приймання, очищення, регенерації та випробувань трансформаторного масла ПАТ «ДТЕК Крименерго» - свіжого (підлеглого до очищення що знаходиться у трансформаторів прийнятих від структурних підрозділів), підлеглого до регенерації (горіле, кисле для відновлення технічних характеристик) та масла, підлеглого до утилізації (зношене, доні решти з водою).

5.4. Оформлення договорів та розрахунків за комунальні послуги для забезпечення діяльності ЦРО (сміття, вода, каналізація).

5.5. Експлуатаційне обслуговування масло-очищувальних установок, масляних насосів, обладнання масло-господарства з забезпеченням вимог що до екології та пожарної безпеки.

5.6. Виконання своєчасного та якісного ремонту трансформаторів.

5.7. Досягнення необхідних техніко-економічних показників ремонтів на основі досягнення сучасних технологічних процесів.

5.8. Зниження технічної основної технологічного розтрати на транспортування електроенергії, трати на ремонти, зменшення строків ремонтів та покращення технічно-експлуатаційних характеристик відремонтованих трансформаторів.

5.9. Підготовка пропозиції та контроль виконання мір що до ремонту обладнання, будівельної чистини адміністративних та промислових приміщень, прикріплених до ЦРО.

5.10. Ремонт технологічного та електротехнічного обладнання, прикріпленого до ЦРО.

5.11. Формування планової змети витрат, бюджету закупок послуг та матеріалів на ремонтні роботи.

5.12. Своєчасне та якісне складання планів робіт, експлуатаційної та звітної документації.

5.13. Підвищення надійності та довговічності обладнання, удосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів.

5.14. Постійне підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів.

5.15. Використання нових технологій, удосконалення управління, використання засобів механізації для зниження трудових витрат на виробництво ремонтних робіт.

5.16. Виконання трудового законодавства що до режиму праці та відпочинку.

5.17. Підтримка порядку закріплених за дільницею промислових та побутових приміщень, обладнання будівель та споруд та прилягаючих до них території.

5.18. Інтеграція нових технологій ремонту, підвищуючи безпеку праці робітників.

5.19. Навчання працівників методами безпечної праці.

5.20. Забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці.

5.21. Строге виконання правил пожежної безпеки.

5.22. Створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів і забезпечення прав робітників, гарантованих законом України "Про охорону праці".

5.23. Складання заявок і бюджету закупівель для забезпечення працівників спец. взуттям, спец. одягом, спец. живленням, засобами захисту та ін. питанням охорони праці і техніки безпеки.

5.24. Організація тех. навчання з персоналом ЦРО з питань ремонтних робіт.

5.25. Організація роботи з персоналом ЦРО з питань охорони праці, пожежній безпеці у відповідність з вимогами законів України "Про охорону праці", "Кодексу цівільного захисту України", дотриманням працівниками особистої безпеки і безпеки навколишніх працівників при виконанні ними посадових обов'язків, дотримання вимог безпеки і виконання вимог міжнародного стандарту OHSAS i ISO.

6. Організація управління.

6.1. Структуру і штати розпис ЦРО затверджує Генеральний директор виходячи з галузевих нормативів чисельності фахівців, умов і особливостей виробництва, об'єму робіт, що покладаються на ЦРО.

6.2. Керівництво цеху по ремонту устаткування здійснює начальник ЦРО.

6.3. На посаду начальника ЦРО призначається особа, що має повну вищу технічну освіту відповідного напряму підготовки (магістр, фахівець). Стаж роботи по професії в електричних мережах не менше 3 років. Група по електробезпеці - 5.

6.4. Призначення, перевід, переміщення та звільнення з посади начальника ЦРО здійснюється наказом Генерального директора ПАТ "ДТЕК КРЫМЕНЕРГО" за уявленням керівника Департаменту з розподільних мереж та Технічного директора.

6.5. У безпосередньому підпорядкуванні начальника ЦРО знаходяться заступник начальника, майстра групи по ремонту трансформаторів, майстер эл. вимірювальній лабораторії, інженер эл. вимірювальній лабораторії, інженер, комірник, робітники ЦРО (згідно штатного розпису ).

6.6. На період відсутності начальника ЦРО його обов'язки покладаються на заступника начальника ЦРО.

6.7. Працівники ЦРО призначаються і звільняються із займаної посади наказом Генерального директора за уявленням начальника ЦРО і за узгодженням із керівником Департаменту з розподільних мереж.

6.8. Функції працівників ЦРО визначаються посадовими інструкціями.

7. Функції.

ЦРО, для реалізації покладених на нього завдань, виконує наступні функції:

7.1. Виконання затверджених об'ємів робіт узгоджено річного, місячного плану роботи.

7.2. Складає щомісячні і річні плани-звіти по капітальному ремонту і випробуванню трансформаторів, по поточному ремонту і технічному обслуговуванню устаткування і будівель і споруд, закріплених за ЦРО.

7.3. Підготовка планів ремонту, кошториси на ремонт і заходи для експлуатаційного наказу № 1 ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", згідно заявки СРМ.

7.4. Організація робіт по збереженню закріпленого за ЦРО устаткування, машин і механізмів, матеріальних цінностей, будівель і споруд.

7.5. Складання і надання на узгодження в СРМ актів виконаних робіт, звіт про виконання фізичного об'єму, довідки про вартість ремонтних робіт і експлуатаційних заходів.

7.6. Підготовляє технічні специфікації, заявки і формує пропозиції до бюджету закупівель матеріалів і устаткування для ремонтних робіт.

7.7. Ведення, оформлення і зберігання технічної експлуатаційно-ремонтної документації.

7.8. Підготовляє виробничі (експлуатаційні технологічні) інструкції.

7.9. Ревізія, випробування і підготовка висновків про технічний стан, комплектність, про неможливість виконання ремонту і відновлення трансформаторів ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" і необхідності їх списання.

7.10. Участь в роботі комісії з комплексної перевірки виконання заходів готовності до роботи в осінньо-зимовий період, до паводків і стихійних явищ.

7.11. Участь в розробці і впровадженні сучасного устаткування, технологій, передових безпечних методів ремонту і технічного обслуговування, заходів по поліпшенню організації праці, по підвищенню продуктивності праці, по поетапному виведенню із експлуатації морально застарілого і фізично зношеного устаткування на основі діагностичних показників з метою безперебійної, безаварійної і економічної роботи електроустаткування, економії електричної

7.12. Консультація і допомога інженерно-технічному персоналу структурних підрозділів.

7.13. Організація проведення навчання, нарад, семінарів, конференцій з питань обміну досвідом ремонту трансформаторів.

7.14. Проведення стажувань і підвищення кваліфікації працівників ЦРО.

7.15. Здійснення контролю дотримання технологічних процесів, правил поводження з устаткуванням, пристроями, пристосуваннями, використанням засобів захисту.

7.16. Забезпечення належного технічного стану устаткування, будівель і споруд.

7.17. Своєчасне забезпечення робітників що відповідає спец. одягом, спец. взуттям, індивідуальними засобами захисту, миючими засобами, спец. живленням і організація їх зберігання.

7.18. Організація роботи із забезпеченням ИТР і робітників необхідною проэктно - кошторисом і конструкторсько-технологічною документацією.

7.19. Забезпечення робітників інструментом, пристосуваннями, матеріалами, запасними частинами для виконання робіт.

7.20. Своєчасна розробка і перегляд інструкцій по охороні праці по професіях.

7.21. Забезпечення працівників нормативною документацією по охороні праці.

7.22. Проведення інструктажів і перевірки знань працівників ЦРО, робітників, що виконують ремонтно-будівельні роботи на території ЦРО і робітників, що відряджаються в ЦРО.

7.23. Здійснення систематичного нагляду за виконанням і дотриманням інструкцій по охороні праці робітниками і службовцями ділянки.

7.24. Участь в організації медоглядів працівників.

7.25. Зниження виробничого травматизму.

7.26. Організація обстеження умов праці.

7.27. Розробка заходів для підвищення рівня охорони праці.

7.28. Впровадження прогресивних технологій, що забезпечують підвищення рівня охорони праці.

7.29. Організація перевірки знань по ВІД, ТР, ПБ вимог ГНОТ у працівників ЦРО.

7.30. Допуск до роботи навчених працівників ЦРО.

7.31. Організація спеціального навчання знову прийнятих працівників, що перекладаються на іншу роботу, і персоналу ЦРО в процесі виробничої діяльності.

8. Взаємовідносини.

В процесі трудової діяльності:

8.1. ЦРО передає СРМ:

- Дефектні відомості після ревізії трансформаторів і після ремонтні протоколи випробувань;

- Акти з укладенням про не ремонтно-придатності трансформаторів;

- Інформацію про наявність на території ЦРУ що підлягають ремонту і відремонтованих трансформаторів;

- Інформацію про наявність і видачі трансформаторної олії.

ЦРО отримує від СРМ:

- Погоджені наряд - замовлення на ремонт трансформаторів;

- Погоджені пропуску на ввезення і вивезення трансформаторів і ТМЦ з території ЦРО;

- Розподіл трансформаторної олії.

8.2. Зі структурними підрозділами (РЕМ, ВЕМ, МЕМ, МРЕМ) ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО":

8.2.1. Передає від ЦРО в структурні підрозділи відремонтовані та випробувані трансформатори.

8.2.2. Прийом та передача трансформаторів згідно встановленому порядку.

8.2.3. Вантаження трансформаторів на автомобіль забезпечує ЦРО.

8.2.4. Необхідні для вантаження і перевезення пристосування і допоміжні матеріали (козли, стойки, прокладення, лотки, підкладки, дріт, щитові обгороджування і тому подібне) встановлені і виконувати ув'язку і кріплення трансформаторів на автомобілі.

8.3. Координація роботи і питання організаційно-виробничої діяльності здійснюються за узгодженням з керівником Департаменту з розподільних мереж ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" в частині оформлення замовлень на ремонт трансформаторів, пропусків на ввезення і вивезення трансформаторів і ТМЦ з території ЦРО, приймання актів виконаних робіт і ін. згідно Положення про документообіг при виконанні ремонтних робіт.

до 1-го числа

- Локальні кошториси і відомості ресурсів на виконані об'єми робіт за звітний місяць по ремонту трансформаторів, що знаходяться на балансі ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО".

- Форми № КБ-2В - Акти приймання виконаних робіт за звітний місяць, складені по розділах по кожному трансформатору з урахуванням фактично виконаних фізичних об'ємів робіт і нормативних трудовитрат з додатком відомості ресурсів.

- Калькуляції на виготовлення металевих конструкцій і нестандартного устаткування, необхідних для виконання ремонтних робіт, складені на підставі державних кошторисних нормативів. За відсутності нормативів використовуються з уточненням нормативи, стосовно цих робіт або складається хронометраж в установленому порядку.

-СРМ привласнює коди замовлень(згідно кодування замовлень по бух обліку) на виконання ремонтних робіт по кожному локальному кошторису.

до 10-го числа

- План ремонтних робіт на наступний місяць, згідно експлуатаційного Наказу № 1 з уточненням місячних об'ємів затвердженого річного плану-графіку робіт з вказівкою пунктів Наказу № 1, замовлень, кошторисної вартості і кошторисних нормативних трудовитрат.

- Форми № КБ - 3 - довідки про вартість виконаних ремонтних робіт за звітний місяць по усіх трансформаторах окремо по кожному структурному підрозділу ПАТ "ДТЕК Крименерго", для якого виконувалися ремонти з вказівкою номерів замовлень, найменувань трансформаторів із заводськими номерами і потужністю, загальній вартості.

- розшифровки фактичної вартості виконаних робіт по бух обліку, по кожному РЭС/ВРЭС(№ замовлення) окремо: матеріали, зарплата, машини/механізми, ОПР, інші витрати.

до 15-го числа

- Довідка-звіт про виконання основних показників преміювання і ремонтних робіт за звітний місяць з урахуванням коригування з вказівкою найменування об'єктів, видів робіт, планових і фактично виконаних фізичних об'ємів, кошторисної вартості, а також нормативних і фактичних трудовитрат.

до 20-го числа

- Коригування плану ремонтних робіт за наказом № 1 за поточний місяць з обгрунтуванням причин невиконання робіт і зайнятості персоналу.

- Заявку-бюджет потреби матеріалів на планований(передуючий) місяць складеній базі рішень SAP IS - U (блок "Закупівлі" R - 3) з вказівкою об'єктів, залишків на складі і потребі матеріалів по номенклатурі в кількісному вираженні.

для кожного об'єкту, аварійного(виробничого) запасу на майбутній місяць і загальної вартості, з обгрунтуванням цін на матеріали і сум передоплати.

- ЦРО в межах ліміту фінансування включає до звідного бюджету закупівель на ремонт об'єктів електропостачання вартість матеріалів для централізованого придбання з урахуванням погоджених заявок до бюджету, потреб і наявності матеріалів на складах у ПТО.

9. Наряди-замовлення на виконання ремонтів об'єктів електропостачання видає керівник Департаменту з розподільних мереж ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

10. Акт КБ-2В підписує керівник Департаменту з розподільних мереж ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» після перевірки і узгодження:

- від структурного підрозділу, для якого виконуються роботи - головний інженер(заст. начальника з технічних питань), технагляд, призначений розпорядженням по РЕМ/ВЕМ;

- від ЦРО - начальник ЦРО;

- від ПТО - начальник ПТО з перевіркою і узгодженням калькуляцій, кошторисів і актів виконаних робіт(КБ-2В, КБ - 3) на огляд і ремонт механізмів, автопідйомників і вторинних ланцюгів

11. Довідки форми № КБ - 3 підписує начальник ЦРО, керівник Департаменту з розподільних мереж ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» мережам скріплює гербовою печаттю ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" і передають у бухгалтерію ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО".

Один екземпляр плану, заявки до бюджету, локальних кошторисів, Ф - 2, Ф - 3, калькуляції і довідки-звіту залишається в СРМ.

9. Права

9.1. ЦРО в межах своїх повноважень дає вказівки структурним підрозділам по організації експлуатації об'єктів електропостачання, а також консультації і рекомендації технічного характеру.

9.2. Начальник ЦРО за його дорученням заступник начальника ЦРО має право:

9.2.1. Готувати проекти наказів і розпоряджень Компанії.

9.2.2. Представляти керівництву Компанії пропозиції про прийом, звільнення і переведення на інший роботові працівників ЦРО.

9.2.3. Відстороняти від виконання обов'язків працівників ЦРО, що допустили порушення правил техніки безпеки, технічної експлуатації або посадових інструкцій, до розбору порушення і ухвалення остаточного рішення з цього питання.

9.2.4. Надавати керівництву компанії пропозиції про преміювання працівників СП, працівників ЦРО, позбавлять їх премії частково або повністю за аварії, що сталися з їх вини, ушкодження і виробничі упущення.

9.2.5. Запитувати інформацію від структурних підрозділів, та служб відділів Компанії з питань що входять до функцій ЦРО.

9.3. Надавати запроси підрозділам Компанії для можливості планування та ведення діяльності служби.

9.4. Надавати підрозділам Компанії необхідні консультації з питань, що належать до компетенції ЦРО.

9.5. Отримувати від підрозділів Компанії потрібну інформацію з питань, що належить до компетенції ЦРО.

9.6. Подавати керівництву пропозиції щодо поліпшення роботи Компанії з питань компетенції ЦРО.

9.7. Представляти Компанію у всіх організаціях та закладах з питань, що належить до компетенції служби, за дорученням керівнитства.

9.8. Права та ступень відповідальності кожного працівника служби встановлюються їх посадовими інструкціями інструкціями з урахуванням розподілу функцій.

9.9. Здійснювати співпрацю з аналогічними службами інших організацій, що забезпечують, науковими установами, учбовими закладами і іншими підприємствами і організаціями з питань ремонту трансформаторів.

Лист ознайомлення з Положенням

Аркуш реєстрації змін

Хронологія змін

Скачать Положення про цех з ремонту обладнання