Положення до навчальних закладів

Положення про бібліотеку

Загальні положення

Бібліотека Національного аграрного університету є науковим, навчально-допоміжним, інформаційним самостійним підрозділом університету, який забезпечує документально-інформаційними ресурсами навчальний процес, науково-дослідну, науково-методичну, організаційно-виховну роботу університету. Бібліотека підпорядковується безпосередньо ректору університету. Згідно Статуту університету - проректору з навчальної роботи. У своїй роботі керується офіційними документами вищестоящих органів стосовно бібліотечної роботи, Статутом університету, рішенням Республіканської науково-методичної бібліотечної комісії, центру міського методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів, наказами ректора університету, розпорядженням проректора.

Методичне керівництво бібліотекою університету здійснюється Республіканською науково-методичною бібліотечною комісією при Міністерстві культури і мистецтв України, центром міського методичного об'єднання бібліотек вищих навчальних закладів міста, Центральною науковою сільськогосподарською бібліотекою УААН.

Основні завдання та функції

Здійснює оперативне бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування студентів стаціонарного і заочного навчання, професорсько-викладацького складу, аспірантів, наукових співробітників, навчально-допоміжного персоналу, слухачів підвищення кваліфікації, педагогічного факультету, стажистів та інших категорій користувачів. Формування фонду бібліотеки, систематизація та збереження. Удосконалення форм і методів бібліотечно-бібліографічної роботи. Взаємодія з структурними підрозділами університету. Координація роботи з бібліотеками вищих навчальних закладів, і бібліотеками інших систем і відомств міста та республіки. Своєю діяльністю сприяти вдосконаленню навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців сільського і лісового господарства.

Основними функціями діяльності бібліотеки є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування. Вивчення інформаційних запитів професорсько-викладацького складу та студентів з метою оптимального їх задоволення. Організація бібліотечного і інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. Видача користувачам усіх документів, що знаходяться у фондах для користування вдома та читальних залах. Організація диференційованого обслуговування користувачів на абонементах, у читальних залах, з поєднанням групового та індивідуального обслуговування. Задоволення по міжбібліотечному абонементу запитів користувачів на літературу, відсутню у фондах бібліотеки. Координація роботи в цьому напрямі з іншими бібліотеками міста та республіки.

Здійснення оперативного забезпечення інформаційних запитів користувачів, використовуючи різні форми та методи індивідуальної, групової та масової інформації (обслуговування в режимі 'запит-відповідь', дні кафедри, дні інформації, виставки нових надходжень та тематичні бібліографічні огляди тощо). Складає і готує до видання бібліографічні показники. Проводити із студентами бібліотечно-бібліографічні заняття з основ бібліотекознавства та бібліографії. Формувати фонд бібліотеки. Разом з кафедрами аналізувати забезпеченість студентів навчальною літературою. Здійснювати книгообмін з іншими бібліотеками.

Вести облік та технічну обробку літератури. Складання бібліографічного опису, класифікація нових надходжень літератури. Створення та ведення довідково-пошукового апарату бібліотеки. Організація основного фонду та підсобних фондів читальних залів, забезпечивши їх збереження.

Брати участь у підготовці та проведенні масових заходів із студентами, що організовуються університетом. Вивчення та застосування в практичній роботі передового досвіду, розробка регламентуючих документів, забезпечення підвищення кваліфікації співробітників. Тісний контакт з кафедрами та іншими структурними підрозділами університету, координація своєї роботи з бібліотеками інших міністерств та відомств.

Структура

Структура і штат бібліотеки установлюється відповідно до типового статуту і структурою бібліотек вищих навчальних закладів. Структура бібліотеки:

1. Дирекція бібліотеки.

2. Відділ комплектування вітчизняною та іноземною літературою з сектором:

– обліку.

3. Відділ наукової обробки літератури з секторами:

– каталогізації та технічної обробки літератури; – ведення та редагування каталогів.

4. Відділ книго зберігання з сектором:

– книго зберігання та реставрації книг.

5. Відділ обслуговування науковою та художньою літературою з сектором:

– абонементів за категоріями читачів.

6. Відділ обслуговування навчальною літературою з сектором:– абонемент за категоріями читачів.

7. Відділ читальних залів.

8. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

– автоматизація бібліотечно-інформаційних технологій;

– довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування.

Бібліотеку очолює директор, який призначається і звільняється наказом ректора університету відповідно до діючого законодавства про працю. Інші співробітники зараховуються на роботу і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.

Директор бібліотеки є членом вченої Ради університету. Директор бібліотеки подає на затвердження ректору план роботи бібліотеки та звіти про її роботу. Плани та звіти відділів затверджує директор.

Бібліотека університету подає плани, звіти та інші відомості про роботу бібліотеки у Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку УААН, та центр міського методичного об'єднання бібліотеки вищих навчальних закладів.

У бібліотеці створена методична рада, головою якої є заступник директора.

Виробничі наради проводяться під головуванням директора (заступника директора) бібліотеки.