Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ бухгалтерії є самостійним структурним підрозділом університету, що діє на підставі Статуту університету, даного положення і підпорядковується безпосередньо ректору. У своїй роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та вказівками Кабінету Міністрів України і ректора університету та іншими нормативними документами. З питання організації та методики ведення фінансової роботи відділ керується вказівками Головдержказначейства.

Відділ бухгалтерії очолює головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету. Штати відділу затверджуються ректором університету відповідно до діючих положень у межах чисельності та фонду зарплати.

Основні завдання і функції

Організація фінансової діяльності університету, направленої на забезпечення фінансовими ресурсами усіх видів діяльності, збереження і ефективного використання основних фондів і обігів коштів, трудових і фінансових ресурсів, платежів із зобов'язань до державного бюджету, постачальникам та установам банків. Удосконалення перспективного і поточного планування підготовки спеціалістів, системи позабюджетного та бюджетного фінансування. Вдосконалення нормативної бази господарської діяльності. Забезпечення разом з планово-фінансовим відділом та іншими підрозділами університету повноти надходження коштів та правильного й ефективного їх використання відповідно до затверджених кошторисів.

На відділ бухгалтерії покладаються такі функції: керівництво роботою з організації та розвитку бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення. Широке використання засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, своєчасний і повний облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та своєчасне їх відображення в бухгалтерському обліку. Керівництво роботою з організації та розвитку платних послуг університету, підвищенню їх рентабельності з метою досягнення найбільшої ефективності.

Правильне нарахування і своєчасне перерахування всіх платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування. Складання бухгалтерської звітності на основі первинних документів та подання їх в установлені строки відповідним органам.

Збереження встановлених правил проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, грошових коштів, розрахунків і платних зобов'язань.

Структура

До складу бухгалтерії входять: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера з ревізій і контролю та бухгалтери групи із нарахування зарплати, провідний бухгалтер і бухгалтери групи з нарахування стипендії, бухгалтери групи з обліку товарно-матеріальних цінностей, бухгалтери з розрахунків із організаціями й підзвітними особами, заступник головного бухгалтера і бухгалтери науково-дослідного сектора, старший касир і касири. Структура і штати бухгалтерії затверджуються ректором університету з представлення головного бухгалтера.