Положення до навчальних закладів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Відділ дорадництва та підтримки фермерського бізнесу є навчально-науково - впроваджувальним підрозділом Центру сільськогосподарського дорадництва служби проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

Утримання відділу здійснюється за рахунок надходжень від науково-консультаційної, інформаційно-освітньої та науково - дослідної діяльності на засадах внутрігосподарського госпрозрахунку.

Основна мета

Відділ забезпечує організацію інформаційно-консультаційної підтримки приватних господарств агропромислового виробництва шляхом використання всіх наявних засобів та методів навчання, впровадження наукових знань, передового досвіду та інформатизації.

Основні завдання

Основними завданнями Відділу є: – організація навчальних заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та перекваліфікації керівників фермерських та одноосібних селянських господарств, членів їх родин, керівників та спеціалістів аграрних дорадчих служб інформаційно-консультаційних формувань ВНЗ та науково-дослідних установ, бізнес-центрів та консалтингових фірм;

– організація надання інформаційно-консультаційних послуг фермерським господарствам, сільськогосподарським підприємствам та жителям сільських місцевостей; – розвиток кооперативної системи Екстеншн на базі запровадження програм Університету з науково-консультаційної підтримки розвитку агропромислового виробництва та сільських місцевостей;

– формування та реалізація кооперативних та корпоративних проектів з виробництва та обслуговування фермерських та особистих селянських господарств, та інших підприємств; – залучення і координація технічної допомоги для розвитку фермерського бізнесу різних форм та видів;

– розширення зв'язків та впливу системи служб Екстеншн через проведення активної публічної діяльності та контактів з громадськими і професійними організаціями;

Структура відділу:

– Начальник відділу. – Науковий співробітник. – Провідний інженер. – Інженер. – Технік.

Робота Відділу здійснюється за перспективними і поточними планами та госпрозрахунковими завданнями (на договірних засадах).

Функції

До основних функцій Відділу належать: – вивчення потреб приватних сільськогосподарських виробників та населення сільських місцевостей в професійних знаннях, освіті, консультаційному та інформаційному забезпеченні в доступних його формах;

– формування контингенту слухачів для професійних шкіл та курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тощо;

– формування необхідних баз даних, сприяння та впровадження засобів самостійного, дистанційного навчання та консультування;

– координація своєї освітньої та дорадчої діяльності з Асоціацією фермерів та землевласників України, Міністерством аграрної політики України, галузевими сільськогосподарськими виробничими організаціями, об'єднаннями та спілками аграрного напрямку, іншими громадськими об'єднаннями;

– організація та проведення короткотермінових курсів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання керівників фермерських, орендних та одноосібних селянських господарств, членів фермерських та селянських родин, найманих працівників та жителів сільських місцевостей;

– розробка програм навчання та курсової підготовки;

– організація та надання сільськогосподарських дорадчих послуг з питань організації ведення сільськогосподарської діяльності в географічних зонах, що охоплюються Національним аграрним Університетом і його регіональними інститутами, коледжами та технікумами;

– організація та проведення навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації польових консультантів, керівників дорадчих служб, спеціалістів центрів кооперативної системи ЕКСТЕНШН;

– проведення презентацій виробничих та дистриб'юторських компаній та фірм, що забезпечують ресурсами та послугами, сільськогосподарське виробництво;

– організація акцій підвищення комп'ютерної грамотності членів селянських, фермерських господарств, регіональних адміністрацій, молодіжних, жіночих сільських об'єднань, сільських громад;

– видання інформаційних матеріалів у вигляді бюлетенів, WEB-сторінок, брошур, збірників та монографій, довідкових матеріалів, порадників, проспектів, участь у виданні іншої науково-виробничої літератури;

– співпраця з засобами масової інформації;

– залучення до співпраці в освітніх та науково-консультаційних і інформаційних (дорадчих) заходах місцевих адміністрацій, міжнародних організацій, науково-дослідних інститутів, дослідних та учбових господарств, підприємств та компаній;

– надання допомоги в інвестиційному проектуванні (складанні) бізнес-планів, залученні інвестицій для підприємств, виробничих об'єднань, сільських громад;

– пропаганда можливостей НАУ у формуванні науково-освітніх знань, наукових розробок, впровадженні сучасних технологій.

Права

Відділ має право:

– представляти в межах своєї компетенції Національний аграрний Університет;

– одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів Університету,

Організацій при Університеті і відповідних посадових осіб дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання доручень керівництва Університету та покладених на Відділ завдань;

– давати у відповідності з чинним законодавством та напрямками діяльності Університету, його науковими та освітніми можливостями роз'яснення, консультації, проводити навчання фермерів, сільських господарів, консультантів, керівників та спеціалістів регіональних центрів реформування та дорадчих служб, в тому числі в письмовій формі;

– розробляти проекти спільних з сільгоспвиробниками проектів підприємств, компаній, товариств, сільськогосподарських кооперативів та приймати участь в їх управлінні;

– залучати працівників Університету, його регіональних закладів, учбово-дослідних господарств, науково-дослідних установ для підготовки проектів, програм, відповідних документів, участі в навчальних заходах та консультаціях;

– мати свій особовий розрахунковий рахунок;

– проводити у встановленому порядку конференції, семінари, школи, наради, круглі столи з питань, віднесених до компетенції Відділу;

– співпрацювати з міжнародними організаціями та проектами технічної допомоги з метою виконання покладених на Відділ завдань;

– приймати участь в виставках, конкурсах, виставляти проекти Університету на тендери, в тому числі міжнародні;

– використовувати для здійснення своїх завдань засоби масової інформації, приймати участь у їх відповідних проектах;

– надавати кваліфіковану допомогу в проектуванні, формуванні та організації роботи інших дорадчих центрів;

– приймати кореспонденцію та відправляти її в межах своїх повноважень.

Відділ у межах своїх повноважень готує проекти наказів, розпоряджень, організовує і контролює виконання наказів Ректора, рішень Ректорату та розпоряджень проректора з інформатизації.

Управління Відділом

Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором Університету відповідно до чинного законодавства та за поданням проректора з інформатизації впровадження та дорадництва і підпорядковується йому. Завідувач Відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

– організує роботу, забезпечує додержання Правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Відділі;

– розподіляє обов'язки між співробітниками та визначає ступінь їх відповідальності;

– розробляє посадові інструкції його працівників;

– представляє інтереси Університету з питань, що належать до компетенції Відділу, в державних органах, підприємствах, установах, громадських та міжнародних організаціях;

– представляє інтереси Відділу в інших організаціях та установах з питань організації науково-консультаційної і інформаційної діяльності та координації роботи консультантів, управління спільними науково-виробничими проектами та проведення госпрозрахункових заходів Відділу.

Структура і чисельність працівників Відділу визначається штатним розписом і може змінюватись відповідно до обсягу, складності його завдань та фінансування, розміри якого залежать від результатів діяльності Відділу.

Кошти Відділу

Кошти Відділу утворюються від його госпрозрахункової діяльності і обліковуються на особовому рахунку Відділу.

Використання коштів Відділу здійснюється на основі кошторису доходів та видатків, який затверджується ректором Університету.

Ліквідація Відділу

Відділ ліквідовується відповідно до наказу ректора Національного аграрного Університету.

Положення про відділ дорадництва та підтримки фермерського бізнесу - 5.0 out of 5 based on 1 vote