Положення до навчальних закладів

Відділ дорадництва та підтримки фермерського бізнесу є навчально-науково - впроваджувальним підрозділом Центру сільськогосподарського дорадництва служби проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

Утримання відділу здійснюється за рахунок надходжень від науково-консультаційної, інформаційно-освітньої та науково - дослідної діяльності на засадах внутрігосподарського госпрозрахунку.

Основна мета

Відділ забезпечує організацію інформаційно-консультаційної підтримки приватних господарств агропромислового виробництва шляхом використання всіх наявних засобів та методів навчання, впровадження наукових знань, передового досвіду та інформатизації.

Основні завдання

Основними завданнями Відділу є: – організація навчальних заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та перекваліфікації керівників фермерських та одноосібних селянських господарств, членів їх родин, керівників та спеціалістів аграрних дорадчих служб інформаційно-консультаційних формувань ВНЗ та науково-дослідних установ, бізнес-центрів та консалтингових фірм;

– організація надання інформаційно-консультаційних послуг фермерським господарствам, сільськогосподарським підприємствам та жителям сільських місцевостей; – розвиток кооперативної системи Екстеншн на базі запровадження програм Університету з науково-консультаційної підтримки розвитку агропромислового виробництва та сільських місцевостей;

– формування та реалізація кооперативних та корпоративних проектів з виробництва та обслуговування фермерських та особистих селянських господарств, та інших підприємств; – залучення і координація технічної допомоги для розвитку фермерського бізнесу різних форм та видів;

– розширення зв'язків та впливу системи служб Екстеншн через проведення активної публічної діяльності та контактів з громадськими і професійними організаціями;

Структура відділу:

– Начальник відділу. – Науковий співробітник. – Провідний інженер. – Інженер. – Технік.

Робота Відділу здійснюється за перспективними і поточними планами та госпрозрахунковими завданнями (на договірних засадах).

Функції

До основних функцій Відділу належать: – вивчення потреб приватних сільськогосподарських виробників та населення сільських місцевостей в професійних знаннях, освіті, консультаційному та інформаційному забезпеченні в доступних його формах;

– формування контингенту слухачів для професійних шкіл та курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тощо;

– формування необхідних баз даних, сприяння та впровадження засобів самостійного, дистанційного навчання та консультування;

– координація своєї освітньої та дорадчої діяльності з Асоціацією фермерів та землевласників України, Міністерством аграрної політики України, галузевими сільськогосподарськими виробничими організаціями, об'єднаннями та спілками аграрного напрямку, іншими громадськими об'єднаннями;

– організація та проведення короткотермінових курсів підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та навчання керівників фермерських, орендних та одноосібних селянських господарств, членів фермерських та селянських родин, найманих працівників та жителів сільських місцевостей;

– розробка програм навчання та курсової підготовки;

– організація та надання сільськогосподарських дорадчих послуг з питань організації ведення сільськогосподарської діяльності в географічних зонах, що охоплюються Національним аграрним Університетом і його регіональними інститутами, коледжами та технікумами;

– організація та проведення навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації польових консультантів, керівників дорадчих служб, спеціалістів центрів кооперативної системи ЕКСТЕНШН;

– проведення презентацій виробничих та дистриб'юторських компаній та фірм, що забезпечують ресурсами та послугами, сільськогосподарське виробництво;

– організація акцій підвищення комп'ютерної грамотності членів селянських, фермерських господарств, регіональних адміністрацій, молодіжних, жіночих сільських об'єднань, сільських громад;

– видання інформаційних матеріалів у вигляді бюлетенів, WEB-сторінок, брошур, збірників та монографій, довідкових матеріалів, порадників, проспектів, участь у виданні іншої науково-виробничої літератури;

– співпраця з засобами масової інформації;

– залучення до співпраці в освітніх та науково-консультаційних і інформаційних (дорадчих) заходах місцевих адміністрацій, міжнародних організацій, науково-дослідних інститутів, дослідних та учбових господарств, підприємств та компаній;

– надання допомоги в інвестиційному проектуванні (складанні) бізнес-планів, залученні інвестицій для підприємств, виробничих об'єднань, сільських громад;

– пропаганда можливостей НАУ у формуванні науково-освітніх знань, наукових розробок, впровадженні сучасних технологій.

Права

Відділ має право:

– представляти в межах своєї компетенції Національний аграрний Університет;

– одержувати у встановленому порядку від інших структурних підрозділів Університету,

Організацій при Університеті і відповідних посадових осіб дані, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання доручень керівництва Університету та покладених на Відділ завдань;

– давати у відповідності з чинним законодавством та напрямками діяльності Університету, його науковими та освітніми можливостями роз'яснення, консультації, проводити навчання фермерів, сільських господарів, консультантів, керівників та спеціалістів регіональних центрів реформування та дорадчих служб, в тому числі в письмовій формі;

– розробляти проекти спільних з сільгоспвиробниками проектів підприємств, компаній, товариств, сільськогосподарських кооперативів та приймати участь в їх управлінні;

– залучати працівників Університету, його регіональних закладів, учбово-дослідних господарств, науково-дослідних установ для підготовки проектів, програм, відповідних документів, участі в навчальних заходах та консультаціях;

– мати свій особовий розрахунковий рахунок;

– проводити у встановленому порядку конференції, семінари, школи, наради, круглі столи з питань, віднесених до компетенції Відділу;

– співпрацювати з міжнародними організаціями та проектами технічної допомоги з метою виконання покладених на Відділ завдань;

– приймати участь в виставках, конкурсах, виставляти проекти Університету на тендери, в тому числі міжнародні;

– використовувати для здійснення своїх завдань засоби масової інформації, приймати участь у їх відповідних проектах;

– надавати кваліфіковану допомогу в проектуванні, формуванні та організації роботи інших дорадчих центрів;

– приймати кореспонденцію та відправляти її в межах своїх повноважень.

Відділ у межах своїх повноважень готує проекти наказів, розпоряджень, організовує і контролює виконання наказів Ректора, рішень Ректорату та розпоряджень проректора з інформатизації.

Управління Відділом

Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором Університету відповідно до чинного законодавства та за поданням проректора з інформатизації впровадження та дорадництва і підпорядковується йому. Завідувач Відділу:

– здійснює керівництво діяльністю Відділом і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням;

– організує роботу, забезпечує додержання Правил внутрішнього трудового розпорядку і дисципліни в Відділі;

– розподіляє обов'язки між співробітниками та визначає ступінь їх відповідальності;

– розробляє посадові інструкції його працівників;

– представляє інтереси Університету з питань, що належать до компетенції Відділу, в державних органах, підприємствах, установах, громадських та міжнародних організаціях;

– представляє інтереси Відділу в інших організаціях та установах з питань організації науково-консультаційної і інформаційної діяльності та координації роботи консультантів, управління спільними науково-виробничими проектами та проведення госпрозрахункових заходів Відділу.

Структура і чисельність працівників Відділу визначається штатним розписом і може змінюватись відповідно до обсягу, складності його завдань та фінансування, розміри якого залежать від результатів діяльності Відділу.

Кошти Відділу

Кошти Відділу утворюються від його госпрозрахункової діяльності і обліковуються на особовому рахунку Відділу.

Використання коштів Відділу здійснюється на основі кошторису доходів та видатків, який затверджується ректором Університету.

Ліквідація Відділу

Відділ ліквідовується відповідно до наказу ректора Національного аграрного Університету.