Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ по військовому обліку університету організований на основі Положення про мобілізаційну підготовку установ, організацій та навчально-виховних закладів, університету.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами "Про оборону України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну службу", "Про мобілізаційну роботу і мобілізацію", Інструкцією по бронюванню військовозобов'язаних, "Положенням про військовий облік військовозобов'язаних і призовників", статутом і Положенням університету про учбові та наукові підрозділи і служби, наказами МО України, МінАПК.

Відділ являється самостійним структурним підрозділом і підпорядкований ректору Національного аграрного університету.

Діяльність відділу повинна бути направлена на використання розпоряджень ректора по мобілізаційній роботі, військовому обліку, другим питанням, зв'язаних виконанням вимог закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

На основі діючого Положення включати відділ з військового обліку у склад других підрозділів, а також покладати на нього інші обов'язки, категорично заборонено.

Загальне керівництво обліком військовозобов'язаних і контроль за станом в університеті здійснює Міністерство Оборони України, за місцем - Московський РВК м. Києва та Міністерство агропромислового комплексу України.

Структура

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94р. № 377 повинен складатися з 3 осіб: начальника відділу, с т. інженера з мобілізаційної роботи, старшого інспектора з військового обліку і бронювання.

Основні завдання та функції

До функцій відділу з військового обліку належать: – розробка спільно з іншими підрозділами університету мобілізаційного плану на "розрахунковий" рік із забезпеченням навчального процесу та виконанням науково-дослідних робіт народногосподарського значення; – бронювання військовозобов'язаних запасу; – участь у розробці плану цивільної оборони університету; – організація і ведення обліку військовозобов'язаних і призовників; – пред'явлення звітності в установленому порядку і виконання інших завдань Міністерства АПК України, Міністерства Оборони України;

– визначення кількості призовників і військовозобов'язаних по складу, військовим званням, військово-обліковим спеціальностям для правильного застосування; – вести перелік бронювання кваліфікованих кадрів за університетом, також план заходів по їх підготовці на зміну призваних у Збройні Сили України;

– здійснювати контроль за виконанням військовозобов'язаними і призовниками правил військового обліку і надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних заходів і підтримання обліку.

Обов'язки відділу

Відділ зобов'язаний виконувати наступні види робіт: – з бронювання військовозобов'язаних: згідно з Інструкцією оформляти на всіх військовозобов'язаних, які працюють в університеті і підпадають по своїм військово-обліковим даним Переліку, посвідчення ф. № 4; у зв'язку з переміщенням на інші посади і зміною військово-облікових даних, один раз в 10-тиденний строк переоформити посвідчення, про що доповідати письмово у Московський РВК м. Києва; складати звіт по ф. № 6 і доставляти його в Міністерство агропромислового комплексу України до 15 січня наступного року; – з виконання плану на "розрахунковий" рік: проводити роботу з виконання плану, яку здійснювати за вказівками Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства Оборони України;

– з організації і ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, згідно з Положенням: перевіряти у всіх військовозобов'язаних і призовників при зарахуванні на навчання наявність військових документів (військових квитків, посвідчення призовника) належність до військового обліку; забезпечувати повноту і якість обліку у всіх військовозобов'язаних і призовників університету по правилам встановленим МО України; систематично звіряти особисті картки ф. Т-2 військовозобов'язаних і призовників із записами у військових квитках і посвідченнях призовників і пред'являти щорічно ці картки у військові комісаріати для звірення з обліковими даними комісаріатів; проводити систематичний облік військовозобов'язаних і призовників у разі зміни їх сімейного стану, здоров'я, адреси, освіти і в 5-ден-ний строк повідомляти про них у військові комісаріати; в 7-денний строк повідомляти військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання), звільнених (відрахованих) з університету; систематично проводити роз'яснювальну роботу серед військовозобов'язаних і призовників із неухильного виконання Законів "Про Оборону України" і "Про військовий загальний облік і військову службу", інших нормативних актів; подавати щорічно в жовтні-листопаді в районні комісаріати іменні списки на 17-ти річних юнаків, які підлягають прописці до призовних пунктів; вести облік повісток, отриманих у Московському РВК м. Києва на "особливий період"; щомісяця повідомляти в Московський РВК м. Києва про наявність повісток і здавати повістки на військовозобов'язаних, що вибули з університету; вести облік військовозобов'язаних і призовників, що заявили про зміну стану здоров'я і направляти їх на медкомісію в райвійськкомат; своєчасно оформляти довідки ф. №23 студентам-призовникам і подавати їх до міських військкоматів за місцем проживання; ставити на військовий облік студентів набору і вести картотеку особистих карток ф. Т-2 на всіх військовозобов'язаних студентів та призовників університету та нести відповідальність за правильність її ведення і зберігання карток. Щорічно звіряти особові картки ф. Т-2 з військовими квитками військовозобов'язаних і робити про це відмітки на одній стороні карток; представляти у всі райвійськкомати м. Києва особові картки ф. Т-2 військовозобов'язаних і призовників для звірення їх обліковими даними військових комісаріатів. Про результати звірок письмово повідомляти Московський РВК м. Києва; приймати під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх обліково-військові документи для представлення їх у військкомати та для інших цілей; вести журнал обліку відрахованих студентів (військовозобов’язаних і призовників); серед військовозобов'язаних і призовників повсякденно проводити широку роз'яснювальну роботу дотримання ними вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Положення про військовий облік;

– для надання відстрочки призову на строкову військову службу: керуватися ст.17 Закону України "Про загальний військовий облік і військову службу";

– при обліку військовозобов'язаних, які мають мобілізаційні розпорядження: вести облік військовозобов'язаних офіцерів, прапорщиків, старшин, сержантів, мічманів, солдат і матросів запасу, які мають мобілізаційні розпорядження, по встановленій військовими комісаріатами формам і інструкціям; забезпечити чітке і швидке оповіщення вказаної категорії військовозобов'язаних по розпорядженням військових комісаріатів.

Відділ по військовому обліку університету організовує і проводить контроль з наступних питань:

– виконання всіма посадовими особами і військовозобов'язаними і призовниками Законів "Про Оборону України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та інших нормативних актів; – складання довідок ректору університету із питань, визначених даним Положенням.

Права відділу

Відділ з військового обліку має право: – вимагати від усіх співробітників (військовозобов'язаних, керівників підрозділів) дотримуватися Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"; – своєчасно збирати довідки для розробки заходів на "розрахунковий" рік; – здійснювати контроль за виконанням річного плану заходів.

Взаємовідношення з іншими підрозділами

У своїй роботі відділ співпрацює із: – відділом кадрів - з питань прийому і звільнення (відрахування) на роботу (з роботи) навчання військовозобов'язаних і призовників. Забороняється прийом вищезгаданих категорій без попередньої згоди з 2-м відділом університету. Своєчасно представляти в 2-й відділ копії наказів про прийом і звільнення (відрахування);

– планово-фінансовим відділом - з питань підготовки даних по складанню плану на "розрахунковий" рік, а також матеріалів для складання річного звіту по ф. № 6; – деканами факультетів і завідуючими кафедрами - з представлення останніми необхідних даних на військовозобов'язаних і призовників, інших матеріалів для виконання задач, які виконує 2-й відділ;

– штабом цивільної оборони - з питань розроблення плану цивільної оборони; – дослідними станціями, УВК - для надання допомоги та здійснення контролю з питань обліку військовозобов'язаних, призовників, бронювання.

Відповідальність 2-го відділу

Відділ у своїй роботі несе відповідальність за: – виготовлення документів на "розрахунковий" рік; – організацію і ведення обліку військовозобов'язаних і призовників; – оформлення відстрочок і виконання вимог із бронювання;

– своєчасне пред'явлення звітів у Міністерство агропромислового комплексу і продовольства України і Московський РВК м. Києва; – організацію праці і стан трудової дисципліни співробітників відділів.