Положення до навчальних закладів

Положення про відділ кадрів

Загальні положення

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядкований ректору університету. У своїй практичній роботі керується кодексом законів 'Про працю України', іншими нормативними актами, наказами Кабінету Міністрів України і наказами ректора університету.

Відділ кадрів очолює начальник, який призначається і звільняється ректором університету.

Відділ кадрів має круглу печатку з найменуванням 'відділ кадрів', яка знаходиться в розпорядженні начальника відділу.

Основні завдання та функції

Підбір і закріплення разом з керівниками підрозділів адміністративно-управлінського персоналу, інженерно-технічного, навчально-допоміжного і обслуговуючого персоналу.

Допомагає підрозділам університету в закріпленні трудової дисципліни і виконанні правил внутрішнього розпорядку.

Робітники відділу кадрів повинні підвищувати свою кваліфікацію.

Функції відділу: оформлення прийому, переводу і звільнення робітників всіх категорій. Ведення особових справ педагогічних робітників, наукових співробітників і студентів. Складання статистичних звітів по кадрах. Ведення трудових книжок і їх облік. Участь у кадровій комісії. Оформлення пенсій викладачам і співробітникам університету, оформлення листків непрацездатності. Видача довідок всім співробітникам університету. Оформлення наказів.

Структура відділу

До складу відділу входить: начальник відділу, провідний спеціаліст, 3 старших інспектора - ст. інспектор по кадрах професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу; с т. інспектор по контингенту студентів стаціонару; с т. інспектор по контингенту студентів-заочників; інспектор по кадрах адміністративного і обслуговуючого персоналу, інспектор по кадрах по контингенту студентів, інспектор по кадрах по контингенту студентів заочників, інспектор по кадрах науково-дослідного сектору і наукових лабораторій.

Структуру і штат відділу затверджує ректор університету.

Права

Відділ кадрів має право: – здійснювати контроль за своєчасним оформленням документації по НАУ; – зараховувати, звільняти, здійснювати перевод викладачів, службовців, робітників; – здійснювати контроль за трудовою дисципліною, виконання співробітниками університету правил внутрішнього розпорядку.

Відповідальність

Працівники відділу кадрів несуть відповідальність за: – своєчасну підготовку звітності по кадрах;

– своєчасне оформлення і доведення до співробітників і студентів університету наказів; – правильне оформлення, трудових книжок і їх видачу і зберігання.