Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ маркетингу та госпрозрахункових відносин є структурним підрозділом університету, діє на основі Статуту університету та даного положення і підпорядковується проректору з економічних питань.

У своїй роботі керується Статутом НАУ, наказами, постановами та інструкціями Міністерства освіти, Кабінету Міністрів, Верховної Ради і розпорядженнями ректора університету та іншими нормативними актами.

Відділ маркетингу та госпрозрахункових відносин очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету на подання проректора з економічних питань.

Штат відділу затверджується ректором університету.

Основні завдання і функції

Основними завданнями і функціями відділу маркетингу та госпрозрахункових відносин є: – методична допомога у розробці госпрозрахункових завдань, положень структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ, що створюються.

– підготовка і складання кошторисів витрат структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ;

– щомісячний аналіз надходження і використання позабюджетних коштів; – аналіз господарсько-фінансової діяльності структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ;

– розроблення заходів і пропозицій щодо раціонального використання фінансових ресурсів;

– своєчасне вивчення і доведення необхідних документів до керівників структурних госпрозрахункових підрозділів університету;

– встановлення порядку розрахунків та звітності для структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ за виконані ними роботи (послуги) та пов'язані з цими видами діяльності розрахунки з працюючими і бюджетом;

– вивчення та аналіз попиту та пропозиції на роботи та послуги, що надаються структурними госпрозрахунковими підрозділами НАУ, надання допомоги у розповсюдженні реклами на ці роботи та послуги;

– координація зусиль структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ по створенню сприятливих умов для більш повного залучення позабюджетних коштів; – розробка заходів та пропозицій щодо впровадження нових видів робіт та послуг, які передбачені законодавством;

– оптимізація діючих і впровадження нових сучасних технологій зовнішніх та внутрішніх взаєморозрахунків та платежів університету.

Права

Відділ маркетингу та госпрозрахункових відносин має право: – вимагати від інших підрозділів подання відомостей і матеріалів, необхідних для виконання відділом своїх функціональних обов'язків;

– проводити перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність;

– вносити пропозиції про заохочення працівників НАУ за раціональну і ефективну витрату коштів, а також пропозиції про притягнення до відповідальності осіб за порушення штатно-фінансової діяльності.

Відповідальність

Відділ маркетингу та госпрозрахункових відносин несе відповідальність за: – розроблення положень та кошторисів структурних госпрозрахункових підрозділів НАУ;

– дотримання колективом правил внутрішнього трудового розпорядку.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі відділ маркетингу та госпрозрахункових відносин співпрацює із: – бухгалтерією - з питань подання їй кошторисів витрат, участі в складанні бухгалтерської і статистичної звітності й аналізу фінансово-господарської діяльності; – адміністративно-господарською частиною - з питань матеріально-технічного забезпечення; – іншими підрозділами НАУ - для виконання посадових обов'язків.

Структура

До складу відділу маркетингу та госпрозрахункових відносин входять: начальник відділу, економіст І категорії, економіст І категорії, економіст ІІ категорії, економіст.