Положення до навчальних закладів

1.Загальні положення

Відділ метрології та стандартизації є науково-виробничим структурним підрозділом науково-дослідної частини університету, який вирішує комплекс завдань з метрологічного забезпечення наукових досліджень, навчального процесу і виробничої діяльності інших підрозділів за додержанням вимог стандартів.

Основні завдання відділу метрології та стандартизації встановлені відповідно до положень декретів Кабінету Міністрів України № 46-93 від 10.05.1993 р. "Про стандартизацію і сертифікацію", № 40-93 від 26.04.1993 р. "Про забезпечення єдності вимірювань", № 30-93 від 8.04.1993 р. "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", РД ТП-57-75 та інших.

У своїй діяльності відділ керується діючим законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України у галузі метрології та стандартизації; наказами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України; державною і галузевою нормативно-технічною документацією, яка регламентує організацію та діяльність відділу; розпорядженнями та приписами територіальних органів Держстандарту України.

Відділ підпорядкований проректору з організаційної та наукової роботи університету. Державний нагляд за діяльністю відділу метрології та стандартизації здійснюють органи Держстандарту України.

2. Основні завдання та функції

Відділ метрології та стандартизації вирішує такі основні завдання: – координація та методичне керівництво роботами, спрямованими на забезпечення вимог єдності і точності вимірювань, які виконуються в підрозділах університету; – забезпечення впровадження державних і галузевих стандартів, стандартів НАУ та іншої нормативно-технічної документації, що регламентує норми точності вимірювань, метрологічні характеристики контрольно-вимірювальних приладів (КВП), методики виконання вимірів, методи і засоби перевірки та інші вимоги з метрологічного забезпечення.

До функцій відділу метрології та стандартизації належать: – організація і проведення експертизи додержання вимог стандартів, метрологічної експертизи нормативно-технічної, конструкторської, проектної і технологічної документації, яка розробляється в підрозділах університету або на замовлення університету в інших організаціях;

– забезпечення достовірного обліку засобів вимірювання (ЗВ) і підвищення ефективності їх використання, організація атестації не стандартизованих ЗВ; – інформування кафедр і підрозділів про найновіші досягнення в галузі метрології; – контроль стану, зберігання і використання ЗВ, видача приписів на виключення із застосування засобів, непридатних для використання;

– внесення керівництву університету і підрозділів пропозицій про припинення дії і вилучення з використання документації, що не відповідає державній і галузевій нормативно-технічній документації;

– контроль за виконанням підрозділами університету організаційно-технічних заходів щодо метрологічного забезпечення їх діяльності і планів упровадження приладів обліку та контролю якості продукції;

– здійснення зв'язків з відомчою метрологічною службою, територіальними організаціями і підприємствами Держстандарту України з усіх питань метрологічного забезпечення.

3. Взаємовідносини з іншими підрозділами

Відділ метрології та стандартизації у своїй роботі взаємодіє з усіма підрозділами університету з питань метрологічного забезпечення наукових досліджень, навчального процесу і виробничої діяльності.

4.Права

Відділ має право:

– вимагати від керівників структурних підрозділів університету матеріали і своєчасну інформацію, які необхідні для виконання обов'язків, зазначених у цьому Положенні; – висувати у встановленому порядку вимоги до керівників науково-дослідних тем щодо своєчасного проведення повірки приладів за рахунок коштів, передбачених кошторисом теми для проведення цих робіт.

5. Відповідальність

Відділ несе відповідальність за: – дотримання вимог пожежної безпеки, правил і норм охорони праці та збереження накопиченого банку даних;

– організацію і проведення експертизи додержання вимог стандартів, метрологічної експертизи нормативно-технічної, конструкторської, проектної і технологічної документації, яка розробляється в підрозділах університету або на замовлення університету в інших організаціях;

– забезпечення достовірного обліку засобів вимірювання (ЗВ) і підвищення ефективності їх використання, організацію атестації не стандартизованих ЗВ; – контроль над виконанням підрозділами університету організаційно-технічних заходів щодо метрологічного забезпечення їх діяльності і планів упровадження приладів обліку та контролю якості продукції;

– здійснення зв'язків з відомчою метрологічною службою, територіальними організаціями і підприємствами Держстандарту України з усіх питань метрологічного забезпечення.