Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

Це "Положення" визначає засади організації діяльності відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи й інформації (далі Відділ), який забезпечує правову охорону об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, сортів рослин, порід й ліній тварин, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, топологій інтегральних мікросхем, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації, раціоналізаторських пропозицій тощо), додержання норм законодавства України і закордонних країн у цій галузі, здійснення ефективної інноваційної та комерційної політики.

Відділ є провідним науковим підрозділом Національного аграрного університету (далі Університет) і підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи і начальнику науково-дослідної частини. Відділ очолює завідувач, який назначається й звільняється з посади ректором Університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи. У своїй діяльності Відділ керується законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, постановами, інструкціями, вказівками та роз'ясненнями Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств із питань патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, наказами та розпорядженнями ректора Університету, "Положенням про науково-дослідну частину", даним Положенням.

2. Структура

Чисельність штату спеціалістів Відділу встановлюється керівництвом Університету з урахуванням нормативів трудомісткості на роботи з питань охорони об'єктів інтелектуальної власності, а також рівня забезпечення покладених на Відділ завдань у галузі винахідницької та патентно-ліцензійної роботи. Відділ комплектується спеціалістами з вищою та спеціальною освітою в галузі патентно-ліцензійної та винахідницької роботи, а також необхідним технічним персоналом.

Форми, системи і розміри оплати праці патентознавців Відділу встановлюються Університетом самостійно, але не нижче рівня оплати праці працівників підрозділів, які безпосередньо пов'язані з розробкою та впровадженням у виробництво науково-технічної продукції.

Фінансування робіт, що виконуються Відділом, здійснюється Університетом за рахунок таких головних джерел:

– коштів, що використовуються на проведення НДДКР;

– коштів, що надходять від сторонніх організацій за виконання робіт (надання послуг) із

Питань, що належать до компетенції Відділу;

– коштів, виділених на утримання Університету.

Можна поєднувати кошти перерахованих джерел фінансування.

3. Основні завдання та функції

До основних завдань та функцій Відділу належать: – науково-методичне керівництво й участь у проведенні патентних досліджень під час планування та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з метою підвищення технічного рівня, забезпечення патентоспроможності, патентної чистоти і конкурентоспроможності на зовнішньому ринку створених за їх результатами машин, приладів, обладнання і технологічних процесів, сортів і гібридів рослин, порід і ліній тварин, визначення тенденцій розвитку в цих галузях;

– визначення спільно з проблемною радою та галузевими координаційно-методичними комісіями з питань науково-технічної діяльності сучасного науково-технічного рівня виконуваних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і прогнозування напрямів наукових досліджень, що здійснюються вченими Університету;

– здійснення робіт із правової охорони в Україні та за її межами виявлених у процесі наукових досліджень можливих винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування;

– реєстрації у встановленому порядку раціоналізаторських пропозицій; – внесення пропозицій і виконання робіт щодо закордонного патентування винаходів і їх комерційної реалізації шляхом продажу ліцензій;

– охорона прав та інтересів авторів і осіб, які сприяють створенню та використанню об'єктів інтелектуальної власності;

– здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Університету в галузі охорони інтелектуальної власності;

– запобігання та попередження передчасного розголошення суті науково-технічних досягнень Університету, які можуть бути визнані винаходами;

– створення правових та організаційних умов для розвитку в Університеті винахідницької і раціоналізаторської творчості та використання об'єктів інтелектуальної власності у виробництві.

З метою забезпечення розробки об'єктів техніки і технології на високому науково-технічному рівні та випуску на їх базі продукції конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках Відділ:

– забезпечує працівників Університету патентною інформацією за тематикою виконуваних і перспективних розробок;

– комплектує патентний фонд Університету і створює автоматизовані інформаційно-пошукові системи для переводу його на базу ПЕОМ;

– визначає охороно спроможність тем та вносить у проекти технічних завдань вимоги щодо проведення патентних досліджень, забезпечення патентоспроможності та патентної чистоти, складання і подання звітів про проведені патентні дослідження; – бере участь у розробці договорів про створення та реалізацію науково-технічної продукції Університетом і контролює їх виконання в частині, що належить до його компетенції; – складає регламент проведення патентного пошуку, надає допомогу в проведенні патентних досліджень, визначених даним регламентом.

З метою забезпечення в Україні і за кордоном правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, які належать Університету, Відділ:

– здійснює Державну реєстрацію держбюджетних науково-дослідних тем і після їх завершення складає та направляє в УкрІНТЕІ облікові картки встановленого зразка, виконуючи одночасно аналітичну обробку науково-технічної інформації, що надходить від виконавців тем;

– виявляє технічні рішення, виконані на рівні винаходів, готує пропозиції щодо доцільності використання прав на отримання патентів, переданих Університету його працівниками;

· бере участь у підготовці договорів між Університетом і винахідниками на передачу Університету прав на створені ними об'єкти інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням службових обов'язків, готує пропозиції відносно доцільності придбання та використання Університетом прав на об'єкти інтелектуальної власності, запропонованих його працівниками і створених ними не за службовим завданням;

- оформляє за участю авторів: матеріали заявок на винаходи згідно з "Нормативними документами про правову охорону об'єктів промислової власності в Україні", матеріали заявок на товарні знаки і знаки обслуговування, обмінюється щодо них поточною інформацією з експертами Українського інституту промислової власності, проводить облік й статистичну звітність;

– контролює своєчасність сплати зборів за дії, пов'язані з патентуванням, готує пропозиції щодо зупинення чинності дії патентів;

– бере участь у вирішенні питань щодо доцільності патентування винаходів за кордоном, готує відповідні матеріали для передачі їх патентним повіреним; – контролює сплату зборів в іноземній валюті за дії, пов'язані з патентуванням винаходів за кордоном та готує пропозиції про зупинення чинності дії отриманих патентів; – виявляє факти порушення прав на інтелектуальну власність, яка належить Університету та бере участь у вирішенні спорів і конфліктів, які виникли внаслідок даного порушення, у тому числі і в судовому порядку.

З метою здійснення маркетингової діяльності для реалізації наслідків винахідницької творчості на внутрішньому та зовнішньому ринках Відділ:

– бере участь у проведенні патентно-кон'юнктурних досліджень і аналізі ринків збуту науково-технічної продукції;

– бере участь у визначенні найбільш ефективних форм економічної діяльності, виявленні потенційних ліцензіатів для укладання ліцензійних договорів, партнерів з науково-технічного співробітництва, спонсорів розробок;

– бере участь у проведенні переговорів про укладання ліцензійних договорів в Україні і за кордоном, у розробці і підписанні відповідних техніко-економічних обґрунтувань щодо продажу ліцензій;

– готує пропозиції щодо передачі права на патент іншій юридичній особі, здійснює реєстрацію ліцензійної угоди в Державному департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, слідкує за дотриманням прав власників науково-технічної продукції;

– бере участь у виконанні обов'язків, що випливають із контрактів і угод з іноземними фірмами, предметом яких є об'єкти інтелектуальної власності;

– разом з експертними комісіями факультетів готує пропозиції щодо віднесення науково-технічної й іншої інформації, пов'язаної з об'єктами інтелектуальної власності, до комерційної таємниці Університету.

З метою створення в Університеті правових, економічних та організаційних умов розвитку науково-технічної творчості Відділ:

– вивчає передовий досвід, накопичений у вищих навчальних закладах України і за кордоном у галузі організації роботи з охорони об'єктів інтелектуальної власності, і сприяє його впровадженню в Університеті;

– здійснює в рамках зовнішніх економічних зв'язків Університету безпосереднє співробітництво з підрозділами з охорони об'єктів інтелектуальної власності закордонних фірм щодо забезпечення узгодженої правової охорони і комерційної реалізації об'єктів інтелектуальної власності;

– готує і подає у відповідні організації матеріали на присвоєння почесних звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений раціоналізатор України" кращим винахідникам і раціоналізаторам Університету;

– веде облік використаних винаходів, раціоналізаторських пропозицій і забезпечує внесення відомостей про них у планову, технічну і звітну документацію, несе відповідальність за достовірність статистичної звітності з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи в Університеті;

– удосконалює систему патентної і науково-технічної інформації Університету, створює банк патентної інформації для автоматизованих інформаційно-пошукових систем; –· бере участь у навчальному процесі з дисципліни "Основи науково-технічної творчості і патентознавства";

– організовує науково-дослідну роботу студентів, надає їм допомогу в оформленні заявок на патенти України.

4. Взаємовідносини з іншими підрозділами

При виконанні основних завдань і функцій Відділ співпрацює з: – науково-організаційним відділом НДЧ - з питань формування тематичних планів наукових досліджень, щорічного підведення підсумків наукових досліджень та звітності перед УкрІНТЕІ по завершенню НДР і ДКР;

– планово-фінансовим відділом НДЧ - у частині відповідності термінів виконання НДР і ДКР, зазначених у договорах на виконання досліджень і реєстраційних картках (РК), та ідентичності назви науково-дослідної роботи в РК і договорі;

– планово-фінансовими відділами Університету та НДЧ - при складанні кошторису щорічних витрат на винахідницьку і патентно-ліцензійну роботу та визначенні джерел фінансування;

– канцелярією Університету - при здійсненні листування з Українським інститутом промислової власності щодо охорони промислової власності Університету, а також з іншими організаціями і установами в межах компетенції Відділу;

– Першим відділом Університету - при підготовці пропозицій через експертні комісії факультетів щодо віднесення науково-технічної інформації, пов'язаної з об'єктами інтелектуальної власності, до комерційної таємниці Університету;

– бухгалтерією Університету - при здійсненні перерахувань до Українського інституту промислової власності зборів за подачу заявок на видачу патентів України на винаходи, проведення експертизи по суті, видачу патентів України на винаходи і підтримання їх чинності; при виплаті винагороди за використані підприємствами і організаціями винаходи, захищені авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи;

– відділом кадрів Університету - при складанні списків кандидатів на призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки;

– службами проректора-головного вченого секретаря - при підготовці матеріалів з наукової роботи для участі в рейтингу вищих навчальних закладів, що проводиться Міністерством аграрної політики України, а також: здійсненні листування з міністерствами й відомствами з питань інтелектуальної власності; підготовці наказів по Університету з питань компетенції відділу; формуванні фрагментів плану роботи вченої ради; внесенні на вчену раду пропозицій щодо присвоєння почесних звань "Заслужений винахідник України", висунення кандидатів на присвоєння державних дворічних і довічних стипендій; · відділом аспірантури і докторантури Університету - при ознайомленні аспірантів першого року навчання з можливостями патентної інформації для визначення рівня дисертаційної тематики, проведення атестації.

5. Права

Відділ має право: – висувати у встановленому порядку вимоги до керівників науково-дослідних тем щодо якісного проведення патентних досліджень за рахунок коштів, передбачених кошторисом теми для проведення цих робіт;

– вести службове листування з підрозділами й організаціями Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України, Торгово-промислової палати України з питань, віднесених до компетенції Відділу;

– бути присутнім під час розгляду у вищих організаціях питань, пов'язаних із патентно-ліцензійною, винахідницькою і раціоналізаторською роботою в Університеті; – брати участь у нарадах та інших заходах із питань патентознавства; – укладати договори на патентно-інформаційне обслуговування винахідників у Державному патентному фонді України, проводити передплату на нормативну, методичну і реферативну інформацію для створення банку даних;

– вимагати від керівників НДР своєчасного подання інформації для здійснення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності;

– контролювати своєчасність і правильність виплат винагород за використання об'єктів інтелектуальної власності.

6. Відповідальність

Відділ згідно з чинним законодавством несе відповідальність за: – порушення режиму конфіденційності при роботі з об'єктами інтелектуальної власності; – своєчасне подання достовірної звітності, запровадженої для патентних відділів організацій та установ;

– дотримання вимог режиму, пожежної безпеки, правил і норм охорони праці; – збереження накопиченого банку даних, а також першоджерел реєстрації винаходів Університету;

– технічний рівень науково-дослідних робіт, виконуваних в Університеті професорсько-викладацьким складом, науковими співробітниками, аспірантами та студентами.