Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Відділ телекомунікації є структурним підрозділом Інформаційного центру НАУ. Діє на основі цього Положення, підпорядковується начальнику Інформаційного центру. У своїй роботі керується цим Положенням, дорученнями начальника Інформаційного центру, наказами та вказівками керівництва Університету.

Структура

До штату відділу телекомунікації входять:

– завідувач відділу;

– завідувачі лабораторіями;

– провідні спеціалісти;

– спеціалісти І та ІІ категорій;

– інженери І та ІІ категорій;

– оператори ЕОМ.

Штат відділу телекомунікації затверджується ректором Університету в межах загального обсягу фонду заробітної плати та асигнувань на адміністративно-управлінські витрати. Відділ телекомунікації очолюється завідувачем відділу, який призначається та звільняється з посади ректором Університету за поданням начальника Інформаційного центру.

Основні завдання та функції

До завдань відділу телекомунікації належать: – проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку системи телекомунікації НАУ;

– забезпечення зв'язку комп'ютерної мережі НАУ із світовою комп'ютерною мережею Іnternet; – наповнення та підтримка електронної інформаційної системи Університету.

До функцій відділу телекомунікації належать: – забезпечення функціонування системи телекомунікації НАУ;

– створення, розвиток та підтримання локальної комп'ютерної мережі Університету за рахунок взаємодії з навчально-науковими інститутами та іншими підрозділами (службами); – проведення роботи щодо розвитку інформаційних ресурсів та забезпечення доступу до них через систему зовнішніх та внутрішніх систем комунікацій університету; – проведення єдиної для Університету технічної політики щодо використання інформаційних технологій включаючи: технічне устаткування, розробку проектів застосування технологій, розробка рекомендацій, надання консультацій, проведення навчання спеціалістів, які відповідають за використання інформаційних технологій у підрозділах Університету, контроль за відповідністю обладнання та програмного забезпечення вимогам інформаційної системи, створення та підтримання загально університетських інформаційних каналів і ресурсів, насамперед електронної пошти, інформаційний сервіс (включаючи загально університетські електронні конференції та дошки об'яв, WEB-сервер Університету);

– зовнішньо університетська діяльність, у т. ч. міжнародна, з метою розширення бази знань, інформаційної та технічної бази Університету і Інформаційного центру, створення та підтримання партнерських відносин по обміну інформацією та технологіями; – відбір та підготовка спеціалістів, проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) серед співробітників Інформаційного центру, викладачів і студентів Університету та його партнерів;

– робота з підрозділами Університету в напрямках пошуку внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інформаційної системи Університету.

Відповідальність

Працівники відділу несуть відповідальність за виконання функціональних обов'язків, що вказані в посадових інструкціях згідно цього Положення та переліку посадових обов'язків, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Працівники відділу в своїй діяльності взаємодіють з усіма структурними підрозділами і службами з питань, що належать до його обов'язків.