Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Виходячи з Закону України "Про вищу освіту", Положення "Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" та з метою забезпечення координації підготовки магістрів - як фахівців вищої кваліфікації відповідного правового статусу, виконуючи Розпорядження Президента України № 4/99-рп від 9 січня 1999 року, Програми та Заходи його реалізації в Національному Аграрному Університеті щодо організації навчання магістрів державної служби, підвищення кваліфікації керівників державного управлінського апарату - в складі Національного Аграрного Університету рішенням Вченої ради НАУ №10 від 10 червня 1999 року створюється навчально-науково-виробничий інститут - ''Інститут Магістратури та підвищення кваліфікації" Національного аграрного університету (далі - Інститут Магістратури, скорочена назва - ІМ).

Концептуальною основою діяльності Інституту Магістратури є основні положення сучасної освітньої підготовки магістрів, як освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця, який на основі отриманої вищої освіти і кваліфікацій бакалавра та спеціаліста здобув поглиблені знання та уміння професійного, наукового, педагогічного та управлінського спрямування в галузях державного управляння, сільськогосподарського виробництва, лісового господарства та ін.

Основною ознакою Інституту Магістратури є:

– гармонічне поєднання вищого циклу загальнонаукової, управлінської та спеціальної, мовної підготовки магістрів відповідно до законодавчо-правової бази на Україні та реалізації ступеневої системи освіти в НАУ;

– теоретичне, практичне та експериментальне навчання переважно фундаментального характеру за обраним напрямком магістерської підготовки;

– впровадження найкращих світових досягнень магістерської підготовки в поєднанні з можливістю міжнародного стажування в провідних іноземних учбових закладах. Інститут Магістратури створюється за наказом ректора Університету.

Його діяльність фінансується за рахунок:

– бюджетних асигнувань по державному замовленню на підготовку визначеної кількості

Магістрів згідно спеціальностей;

– позабюджетних надходжень за комерційну, в тому числі науково-консалтингову діяльність в міжнародній кооперації по реалізації спільних проектів з іноземними науковими, науково-виробничими, виробничими, торговими та іншими закладами, підприємствами, установами ;

– контрактів з фізичними і/або юридичними особами, в т. ч. іноземними, як оплати за навчання, надані послуги, виконані роботи, реалізовану продукцію та іншу взаємозацікавлену діяльність;

– спонсорських та інших українських та іноземних благодійницьких коштів, майна, прав інтелектуальної власності, інших цінностей направлених на розвиток Інституту Магістратури НАУ.

Організаційно-правова основа Інституту Магістратури

Діяльність Інституту Магістратури регламентується Законом України "Про вищу освіту", Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів, нормативними документами Міністерства освіти України, Статутом НАУ та даним Положенням.

Підготовка магістрів в Інституті Магістратури НАУ здійснюється на основі "Положення про ступеневу систему освіти в НАУ" та "Тимчасового положення про підготовку магістрів в НАУ" на підставі ліцензій, що видаються Міністерством освіти України для спеціальностей, акредитованих за 4-м рівнем в обсягах, погоджених із замовником.

Фінансово-економічна та матеріально-технічна база формується за рахунок фонду основних засобів, обігових коштів, інших ресурсів, що можуть передаватися ІМ та безпосередньо ним створюватись в процесі своєї діяльності з акумулюванням на відповідних рахунках. Фонд основних засобів Інституту Магістратури створюється за рахунок приміщень, обладнання, приладів, інформаційних та транспортних засобів іншого майна та цінностей, що на відповідних умовах передаються в користування, засобів, які можуть надходити за міжнародними договорами. Оборотні фонди формуються за рахунок коштів отриманих від виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, консалтингових послуг, спонсорської, благодійницької допомоги та ін.

Головні завдання та функції

Виходячи із необхідності забезпечення основних принципів логічного поєднання безприривності, ступеневості та наступності формування освітньої підготовки і завершенності формування професійного спрямування підготовки фахівців магістерського рівня свою діяльність Інституту Магістратури направляє на:

– здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення наукової, педагогічної, управлінської, фахової кваліфікації кадрів для місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів Міністерства АПК України та НАУ та інших українських державних і недержавних, іноземних суб’єктів господарської діяльності.; – відбір кращої студентської молоді для продовження поглибленого навчання в Інституті Магістратури НАУ та в інших магістерських в т. ч. іноземних програмах з ціллю підготовки висококваліфікованих магістрів різних спрямувань;

– програмну, науково-методичну, навчальну та організаційну координацію підготовки магістрів за спрямуваннями, що відбувається на уповноважених кафедрах по визначених спеціальностях;

– вивчення та узагальнення кращого наукового та практичного досвіду інших вузів, в тому числі іноземних, щодо організації магістерської підготовки, навчального процесу та наукових досліджень;

– інтеграція та кооперація діяльності пов’язаної з розвитком та вдосконаленням ступеневої системи освіти з іншими університетами, в тому числі, шляхом реалізації спільних проектів, вступу до існуючих міжнародних об’єднань та створення нових; – проведення наукових досліджень з проблем розвитку вищої аграрної освіти, теорії та практики господарської діяльності в АПК України та забезпечення впровадження наукових розробок у виробництво та навчальний процес в тому числі на комерційній основі; – методичну, інформаційну, консультаційну допомогу іншим аграрним вузам України з ціллю координації магістерської підготовки;

– розвиток підприємницької діяльності з ціллю самозабезпеченості та самофінансування основних напрямків своєї діяльності;

– організацію та сприяння в працевлаштуванні магістрів в суб'єктах господарської діяльності України та аналогічних іноземних суб'єктах в т. ч. через створення відповідних агентств.

Функції Інституту Магістратури визначаються його основними завданнями магістерської підготовки та пов’язаної з цим організаційної діяльності.

Навчальна-методична робота Інституту Магістратури включає практичний курс магістерської підготовки, стажування на Україні та за кордоном, державні іспити та захист магістерської роботи і складається з:

– організаційно-методичного забезпечення вивчення дисциплін (робочі навчальні плани) загальнонаукового (спеціального) циклу предметів згідно з програмами підготовки магістрів та вимог освітніх стандартів;

– забезпечення практичного стажування, в тому числі за кордоном з ціллю формування у студентів відповідного політичного, наукового, економічного та соціального світогляду, вміння аналізувати процеси і тенденції, моделювати та досліджувати явища, визначати закономірності з позицій системного аналізу;

– організації самостійної роботи та забезпечення індивідуалізації завдань, у першу чергу макроекономічного, глобального характеру з запровадження модульно-рейтингової системи контролю знань студентів;

– створення і розвитку навчально-методичної, монографічної, лабораторної бази кафедр та міжкафедральних структур;

– активної участі у розробці робочих та типових навчальних планів підготовки магістрів відповідних спрямувань в тому числі для інших вузів;

– організаційно-методичного забезпечення підвищення кваліфікації викладачів інших навчальних закладів в Інституті Магістратури за відповідними напрямками магістської підготовки;

– підготовки навчальних посібників та підручників згідно робочих навчальних планів; – організація наукових, методологічних та методичних конференцій, семінарів, в тому числі за участю представників іноземних університетів для магістрів та викладацького складу Інституту Магістратури з запрошенням інших споріднених та зацікавлених інститутів.

Науково-дослідна робота в Інституті Магістратури проводиться з ціллю вивчення сучасних наукових досягнень в галузях наук, ознайомлення з технологіями та методами наукових досліджень на основі інформаційних систем та реалізації здобутих навиків викладачами та магістрами в особистих дослідженнях подій, явищ тенденцій на основі:

– створення та розвитку власної монографічної, комп’ютерної інформаційної бази для забезпечення комплексних наукових досліджень згідно з програмами і напрямками – підготовки магістрів;

– організація власних та спільних наукових досліджень на базі ІМ та за кордоном в поєднанні з вітчизняними та іноземними вченими;

– підготовка наукових кадрів для Інституту Магістратури та НАУ через магістратуру з послідуючим навчанням в аспірантурі та докторантурі;

– забезпечення фінансування наукових досліджень за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів;

– організація участі магістрів в міжнародних конференціях за кордоном та проведення аналогічних заходів в Інституті;

Здобуті під час навчання та проходження стажування знання мають бути реалізовані магістрами в процесі підготовки та захисту магістерських робіт з послідуючим впровадження кращих наукових розробок у виробництво та навчальний процес. З цією ціллю має здійснюватись:

– розробка практичного механізму впровадження результатів наукових досліджень у аграрне виробництво через консалтинг в навчально-дослідних господарствах НАУ та інших суб’єктах господарської діяльності.;

– взаємне науково-консультаційне обслуговування кафедр та інших підрозділів Інституту Магістратури та НАУ, інших вузів, установ і підприємств згідно з взаємною домовленістю та обумовленим фінансуванням;

Формування банків даних та організація інформаційної мережі відповідного спрямування.

Виховна робота серед студентів та співробітників регламентується загальними положеннями Інституту Магістратури та статуту НАУ і базується на загальних принципах філософії та моралі з практичними елементами виховної роботи на кафедрах та відділах.

Структура Інституту Магістратури і підпорядкованість її органів Управління (структура додається)

Структурними підрозділами інституту є факультет(и), кафедри, відділи та інші структурні одиниці (центри, проблемні лабораторії, групи сервісного забезпечення, науково-консультаційні групи тощо) створення яких регламентується рішенням ректорату та вченої ради НАУ, реалізується директором Інституту Магістратури та затверджується ректором НАУ.

Для забезпечення організаційної діяльності ІМ в ньому створюються відділи, що забезпечують координаційні дії з приймальною комісією НАУ, адміністративно-господарською частиною та іншими структурними підрозділами НАУ. При підготовці та координації підготовки магістрів за спрямуваннями, що не готуються безпосередньо в структурі Інституту він опирається також на діяльність спеціальних випускаючих кафедр, спеціальності яких акредитовані за ІY-им рівнем, і яким виходячи із необхідного професорсько-викладацького складу, навчально-методичної бази, інших умов доручається така підготовка.

Структурні підрозділи Інституту Магістратури діють у рамках даного Положення та Статуту НАУ й підпорядковуються безпосередньо директору.

Управління Інститутом Магістратури здійснює директор, який за погодженням з Вченою радою призначається ректором НАУ та звітується йому. Директор Інституту Магістратури: – представляє інтереси ІМ в органах управління НАУ (ректорат, вчена рада та ін.) і за дорученням ректора в методичних і технічних радах (комісіях) при органах управління освітою та наукою;

– виступає за дорученням ректора у процесі вирішення питань координації наукових досліджень, фінансування наукових розробок та їх впровадження, а також під час розгляду виробничих справ в адміністративних, судових та арбітражних закладах; – координує поряд з ректором НАУ заключення договорів прийому на навчання слухачів магістратури, наукових стажувань, виконання науково-дослідних робіт, конструкторських розробок, технологій та науково-консультаційного забезпечення; – використовує грошові та матеріально-технічні засоби отримані від діяльності ІМ згідно з затвердженим кошторисом у рамках своїх повноважень, визначених Статутом НАУ, даним Положенням та дорученням ректора;

– забезпечує організаційну діяльність ІМ шляхом відповідної адміністративної діяльності ( створення виконавчої структури, зібрання, накази і т. п.) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, організацію навчального процесу і наукових досліджень, раціональне використання навчальної та наукової баз, інтелектуального потенціалу кафедр та інших підрозділів;

– несе персональну відповідальність за додержанням штатної та фінансової дисциплін, правил внутрішнього розпорядку й охорони праці, раціональне використання енергоносіїв та основних засобів;

– звітує ректору в установленому порядку про результати роботи ІМ та його підрозділів. При директорі Інституту створюється науково-методична рада і методична комісія, які працюють відповідно до загальних вимог та Статуту НАУ щодо роботи таких органів.

Взаємовідносини з іншими підрозділами і структурами

Взаємовідносини ІМ з навчально-науково-виробничими інститутами (центрами), факультетами, кафедрами, проблемними лабораторіями, дослідними станціями та іншими підрозділами НАУ регламентуються даним Положенням та статутом НАУ відповідно до адміністративної і функціональної підпорядкованості Інституту Магістратури спрямуваннями навчально-наукової діяльності тощо.

З ректоратом, вченою радою, навчальною та науковою частинами, професійними спілками, громадськими організаціями та іншими органами взаємовідносини визначаються положенням про ці структури та встановленою в НАУ підпорядкованістю та підзвітністю за всіма видами діяльності.

З інститутами (центрами), факультетами та кафедрами університету взаємовідносини здійснюються та координуються в межах повноважень щодо планування і організації навчального процесу магістерської підготовки, встановлення і реалізації міжпредметних зв'язків, обміну досвідом, спільного використання наявної навчально-лабораторної бази та банків даних.

Відповідальність

Відповідальність Інституту Магістратури реалізується через відповідальність його директора та керівників структурних підрозділів щодо основних видів діяльності та обов’язків по них.

Відповідальність кожної посадової особи індивідуальна, визначається посадовою інструкцією та додатковими функціями, які виконуються за дорученням директора ІМ.

Інші умови

Інститут Магістратури створюється на невизначений в тривалості час з ціллю реалізації покладених на нього завдань та функцій, викладених у цьому Положенні.

Інститут може бути реорганізований, набути іншу структуру, отримати статус юридичної особи за рішенням Вченої ради НАУ.

Ліквідація Інституту Магістратури може бути здійснена згідно статуту НАУ за рішенням Вченої ради НАУ.