Положення до навчальних закладів

Інформаційно-консультаційний і впроваджувальний відділ є навчально-науково-консультаційним підрозділом служби проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва і організаційно входить в Центр сільськогосподарського дорадництва.

Утримання відділу здійснюється за рахунок накладних витрат від доходів від впроваджувальної, спільної науково-виробничої діяльності, надання науково-консультаційних і інформаційних послуг навчально-науково-виробничими лабораторіями, інститутами, центрами та кафедрами Університету.

Відділ забезпечує організаційний та методичний супровід розвитку інформаційно-консультаційної діяльності навчально-науково-виробничих підрозділів Університету, його регіональних центрів та пунктів, координація робіт по виконанню програм науково-консультаційної підтримки агропромислового виробництва і розвитку сільської місцевості з використанням науково-технічного та кадрового потенціалу Університету.

Основні завдання:

Завданнями Відділу є: – організація впроваджувальної діяльності в Університеті;

– реклама можливостей Університету в наданні науково-консультаційних і інформаційних послуг, впровадження наукових розробок та розповсюдження передового досвіду;

– формування творчих колективів вчених Університету для виконання програм та проектів науково-консультаційної підтримки АПВ;

– збір і аналіз потреб сільськогосподарських підприємств у впровадженні, консультаціях;

– організація укладання та контроль за виконанням угод і проектів з надання інформаційно-консультаційних послуг та впровадження наукових розробок у виробництво; – організація міжнародного співробітництва в галузі Екстеншн-діяльності; – організація навчальних курсів, семінарів, тренінгів в галузі комплексного розвитку сільської місцевості, роботи з молоддю тощо;

– збір сільськогосподарської ринкової інформації з метою її розповсюдження серед сільськогосподарських товаровиробників;

– організація підготовки та перепідготовки експертів-консультантів дорадчих служб, інформаційно-консультаційних центрів, бізнес-центрів та консалтингових підрозділів підприємств і організацій сфери АПК.

Основними функціями Відділу є:

– організація різних форм навчання, тренінгів з метою підготовки та перепідготовки керівних кадрів, консультантів, фахівців сільського господарства, фермерів, робітників для задоволення попиту на дорадницькі послуги з використанням нових інформаційних технологій, дистанційного навчання та проведення оцінки ефективності виконаних робіт; – організація надання спеціальних інформаційно-консультаційних послуг колективним сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, кооперативним формуванням та інших послуг за участю вчених, викладачів, досвідчених фахівців-практиків на договірній основі;

– організація та проведення конференцій, семінарів, виставок лекцій, Днів поля тощо для пропагування наукових розробок та передового досвіду, впровадження його у виробництво залежно від потреб сільських товаровиробників;

– участь у формуванні інформаційної багатогалузевої бази науково-технічної та комерційної сільськогосподарської інформації, підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів, реклама послуг НАУ через засоби масової інформації; – обмін інформацією та організація взаємодії з Міністерством аграрної політики України, Українською академією аграрних наук, агроуніверситетами, міжнародними організаціями та іншими інформаційними, консалтинговими, науково-дослідними організаціями, які також надають подібні послуги сільським товаровиробникам;

– організація ведення договорів із сільгоспвиробниками в галузі дорадницьких послуг і

Тем з впровадження наукових розробок вчених Університету.

– розробка програм навчання та курсової підготовки;

Структура Відділу:

– Начальник відділу - кандидат наук.

– Провідний інженер - менеджер програм науково-консультаційної підтримки

Агропромислового виробництва, фахівець з вищою освітою.

– Провідний спеціаліст - менеджер по зв'язках з громадськістю, фахівець з вищою

Освітою.

– Спеціаліст ІІ категорії.

Права Відділу:

– Вносити пропозиції щодо реорганізації та поліпшення діяльності Відділу.

– Брати участь у нарадах та інших заходах, які проводяться в Університеті та організаціях державних і недержавних установ.

– Користуватись закріпленим за ним приміщенням, обладнанням, оргтехнікою та необхідними матеріалами, що знаходяться на балансі Університету.

– Вносити пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення Відділу шляхом купівлі та користування необхідним обладнанням, транспортними засобами та матеріалами згідно з кошторисом, установленими лімітами та нормами.

– Укладати договори між Університетом та споживачами щодо впровадження наукових розробок та надання консультаційних послуг.

– Здійснювати контроль за укладеними договорами та їх виконанням творчими колективами кафедр, інститутів, науково-виробничих центрів Університету.

Відповідальність Відділу:

– своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

– своєчасне подання достовірної інформації;

– забезпечення інформаційного і консультаційного обслуговування клієнтів;

– організацію та якісне проведення науково-практичних заходів та різних форм навчання;

– збереження закріпленого за відділом обладнання та майна;

– дотримання правил експлуатації комп'ютерної техніки та оргтехніки;

– виконання вказівок керівництва Університету і розпоряджень органів державного управління АПК;

– дотримання трудової дисципліни у Відділі;

– дотримання правил протипожежної й виробничої техніки безпеки.