Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Кафедра є навчально-виробничим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальних та виробничих практик студентів, формування практичних знань і навиків з управління автомобілем і трактором та іншою с.-г. технікою, координацію та організацію практичного навчання протягом всього календарного року, впровадження наукових досліджень та передового досвіду в учбовому господарстві, допомогу аспірантам та стажистам у процесі проведення наукових досліджень. Кафедра має подвійне підпорядкування декану та директору н.-д. господарству. Кафедру очолює завідувач з числа найбільш досвідчених професорів або доцентів, з яким ректор укладає угоду на контрактовій основі на підставі подання декана та директора. Завідувач кафедри бере участь у роботі всіх підрозділів університету та н.-д. господарству, де розглядаються і вирішуються питання практичної підготовки фахівців. Робота кафедри здійснюється відповідно до плану, який включає навчальну, виробничу, методичну, наукову, виховну та організаційну роботи. План роботи кафедри погоджується з директором н.-д. господарства та деканами факультетів і затверджується першим проректором університету. Обговорення ходу плану та інших важливих питань діяльності кафедри проводиться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача за участю викладацького та при необхідності допоміжного складу кафедри. Засідання кафедри проводиться не рідше одного разу на місяць. На засідання запрошуються відповідні спеціалісти н.-д. господарства, співробітники інших кафедр, факультетів і підрозділів університету.

Кафедра організовується і ліквідовується на основі рішення Ради університету. До складу кафедри входять викладачі факультетів: механізації с.-г., електрифікації та автоматизації с.-г. виробництва, ветеринарної медицини, агрономічного та економічного профілю. Обслуговуючий персонал формується за рахунок штатів відповідних факультетів.

Кафедра в н.-д. господарстві має приміщення - аудиторії для проведення навчальних занять з однією-двома групами студентів, навчальний полігон для проведення учбових практик з управління с.-г. технікою (трактородром), типовий майданчик для відкритого зберігання і технологічної наладки с.-г. машин та закриті приміщення для зберігання учбових тракторів та комбайнів та іншої с.-г. техніки.

Кафедра в своїй роботі керується статутами НАУ і н.-д. господарства, положенням, діючими типовими та робочими навчальними планами, програмами, інструкціями, наказами та розпорядженнями ректора університету.

Основні заняття та функції кафедри

Головним завданням кафедри є організація проведення навчальних і виробничих практик студентів університету згідно з графіком, погодженим з факультетами та затвердженим першим проректором університету протягом навчального року.

Забезпечувати професійну підготовку трактористів-машиністів та водіїв транспортних засобів категорії "В" для факультетів, де така підготовка передбачена навчальним планом.

Проводити організаційну та координаційну діяльність під час перебування студентів на виконанні с.-г. робіт, проведенні будівельних, монтажних та інших видів робіт відповідно до виробничих обставин.

Брати участь у впровадженні наукових розробок працівниками НАУ, досягнень с.-г. науки та передового досвіду України та зарубіжжя у господарській діяльності н.-д. господарств. Надавати допомогу у проведенні наукових досліджень аспірантам та іншим науковцям факультетів НАУ.

Безпосередньо брати участь у виробничій діяльності н.-д. господарства, взявши в оренду землю, і вирощувати силами працівників кафедри і студентів сільськогосподарську продукцію. Таким чином, забезпечувати навчальний процес паливо-мастильними матеріалами, запасними частинами до с.-г. техніки та необхідним технічним і навчальним обладнанням.

Проводити в процесі проходження практики виховну роботу серед студентів з питань культури, історії сільського господарства і с.-г. техніки, брати участь в організації проведення молодіжних вечорів.

Структура кафедри

Структура, кількісний і якісний склад кафедри залежить від обсягів і характеру навчального навантаження, яке визначається учбовими планами підготовки спеціалістів, а також характером і обсягом виробничої і наукової діяльності н.-д. господарства.

Структура і штати кафедри коригуються щорічно відповідно до обсягів навантаження.

До складу кафедри входять: професор, один-два доценти, один старший викладач, 5-6 асистентів, методист, зав. лабораторіями, 7-8 майстрів виробничого навчання (лише на кафедрах виробничого навчання повинні бути ці посади, на решті кафедр - учбові майстри), механік та лаборант. За кафедрою закріплюється існуючий навчально-методичний кабінет для підготовки водіїв та трактористів, навчання та підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу, механізаторів та інших технічних працівників кафедри і н.-д. господарства.

Передбачається згідно з існуючими нормативами комплектування кафедри технікою на період до 2000 р.: колісними і гусеничними тракторами різних класів (5-7 одиниць), збиральними машинами, с.-г. машинами для комплектування машинно-тракторних агрегатів (плуги, культиватори, розкидачі добрив, сівалки, обприскувачі), технічними засобами для агро-сервісу і встановлення техніки на зберігання, типовими майданчиками для технологічного налагодження агрегатів на задані режими роботи, критими приміщеннями для зберігання учбових тракторів, комбайнів та засобів технічного обслуговування.

Для кафедри виділяється територія для організації навчального полігону для навчання водінню тракторів і самохідних машин, а також учбові ділянки (поля) для виконання технологічних операцій (оранка, культивація, розкидання добрив, обприскування, збирання врожаю) площею 4 га.

Права та обов'язки завідувача кафедри

Брати участь у роботі всіх підрозділів і органів управління університету та н.-д. господарства при вирішенні питань діяльності кафедри виробничого навчання.

Розробляти проекти планів роботи кафедри, розподіляти педагогічне навантаження і функціональні обов'язки між працівниками кафедри, контролювати своєчасне і якісне їх виконання, затверджувати індивідуальні плани роботи викладачів і співробітників, вести облік роботи та інші види робіт на рівні діяльності кафедри.

Підбирати кандидатури на вакантні посади, подавати їх до погодЖення з відповідними деканами і проректорами НАУ відповідно до чинНого законодавства з наступним поданням до затвердження ректору.

Подавати пропозиції про можливі посадові переміщення в межах кафедри, моральні та матеріальні заохочення, міри дисциплінарного впливу та звільнення з роботи.

Вимагати від структурних підрозділів та служб НАУ прийняття мір, які забезпечують умови для належного проведення навчально-виховного та науково-дослідного процесу.

Вносити пропозиції на розгляд деканів, проректорів, ректора, Ради НАУ, УМО, комісій з удосконалення навчально-виховного процесу та впровадження наукових розробок працівників НАУ у виробництво.

Вимагати від викладачів та співробітників кафедри виконання правил внутрішнього розпорядку, дотримання трудової дисципліни, ефективного використання робочого часу, раціонального використання матеріалів, фінансових коштів, технічних засобів та обладнання в навчальній та науковій роботі.

Погоджувати діяльність кафедри виробничого навчання з виробничою діяльністю н.-д. господарства, сприяти своєчасному виконанню с.-г. робіт, збиранню врожаю, використанню і ремонту с.-г. техніки, підвищенню економічних показників і діяльності навчального господарства НАУ.

Взаємовідносини з факультетами та підрозділами НАУ

У своїй роботі зав. кафедри виробничого навчання взаємодіє із: – деканами та зав. кафедрами факультетів для вирішення питань проведення навчальних і виробничих практик відповідно до виробничих і соціально-побутових можливостей н.-д. господарств з можливими перериваннями навчального процесу протягом осіннього та весняного семестрів; – навчальною частиною для погодження графіків проведення практики і с.-г. робіт в н.-д. господарствах, з затвердженням у проректора по навчальній роботі даного графіку протягом першого місяця початку нового навчального року;

– іншими кафедрами та факультетами з питань доведення інформації про термін проведення практики.