Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Навчально-виробничий відділ "Видавничий центр НАУ" (далі ПІДРОЗДІЛ) є структурним підрозділом Національного аграрного університету, організованим на підставі наказу ректора НАУ №189 від 30.06.1999 р. "Про реорганізацію видавництва в Національному аграрному університеті", який діє на основі Статуту НАУ і підпорядковується ректору університету.

1.2. Діяльність ПІДРОЗДІЛУ в межах своєї компетенції регламентується Законами України, Статутом НАУ, наказами і вказівками ректора університету та даним Положенням.

1.3. Коротка назва ПІДРОЗДІЛУ "ВЦ НАУ".

1.4. Місце знаходження: кім. 117, вул. Героїв Оборони,15, м. Київ, Україна, 03041.

2. Основні функції та завдання

2.1. Забезпечення університету видавничою продукцією загального, навчального та наукового призначення (включаючи розробку дизайну, макетування, верстку, друк, тиражування і копіювання).

2.2. Надання науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг передбачених постановою КМУ №38 від 20.01.97р."Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", використання можливостей підрозділу для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації викладачів.

2.3. Створення бази для розвитку перспективних видів видань та забезпечення фонду видань загального, навчального, наукового призначення.

2.4. Розповсюдження методичних рекомендацій, посібників, підручників тощо.

2.5. Поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету шляхом збільшення позабюджетних надходжень від здійснення вищевказаних послуг, підвищення рівня оплати і професійної майстерності його співробітників і студентів.

3. Структура та штат підрозділу

3.1. Структура та штат ПІДРОЗДІЛУ затверджується наказом ректора університету, за поданням директора ВЦ НАУ, в межах загального обсягу фонду заробітної плати, асигнувань на адміністративно-управлінські витрати та позабюджетних коштів.

3.2. ПІДРОЗДІЛ очолює завідувач (далі директор), який призначається та звільняється з посади наказом ректора НАУ.

3.3. Директор ПІДРОЗДІЛУ підпорядковується згідно організаційної структури НАУ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ПІДРОЗДІЛ завдань та здійснення ним своїх функцій.

4. Обов'язки та права

4.1. Директор підрозділу зобов'язаний :

– заключити з НАУ договір про повну матеріальну відповідальність і нести персональну матеріальну відповідальність за дотримання фінансової дисципліни та збереження ввірених йому матеріальних цінностей. При порушенні умов договору про повну матеріальну відповідальність, директор підрозділу звільняється від виконання покладених на нього обов'язків а також звільняється із займаної посади за основним місцем роботи в НАУ; – розробляти госпрозрахункове завдання на поточний рік, яке затверджується ректором і в якому враховуються доходи і витрати, що встановлюється на рік з поквартальною розбивкою;

– формувати напрями впроваджувальної, інформаційно-консультаційної, спільної навчально-науково-виробничої діяльності;

– нести відповідальність за збереження і раціональне використання матеріально-технічних ресурсів та обладнання в установленому порядку; – здійснювати поточне управління діяльністю ПІДРОЗДІЛУ, організовувати створення творчих колективів для виконання угод (контрактів);

– розподіляти обов'язки між працівниками ПІДРОЗДІЛУ, творчого колективу, забезпечувати виконання угод з суб'єктами господарювання на належному методичному

Та якісному рівні;

– попередньо готувати, узгоджувати та подавати для затвердження в установленому порядку договори і угоди на виконання робіт і послуг;

– відповідати за підтримання трудової дисципліни, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;

– складати та подавати для оплати акти прийому-здачі виконаних робіт та наданих послуг;

– своєчасно складати та подавати для затвердження звіти про виконання роботи;

– організовувати облік виконаних робіт членами колективу;

– подавати в адміністрацію протоколи колективу ПІДРОЗДІЛУ по нарахуванню оплати праці працівникам ВЦ НАУ.

4.2. Обов'язки колективу ПІДРОЗДІЛУ:

– виконувати затверджені госпрозрахункові завдання з впровадження, спільної навчально-науково-виробничої діяльності та науково-консультаційних і інформаційних послуг;

– формувати портфель замовлень на роботи та послуги ПІДРОЗДІЛУ; – здійснювати свою діяльність в межах обумовлених даним положенням; – надавати послуги згідно затверджених ректором цін, тарифів, та кошторисів; – своєчасно складати акти виконаних робіт згідно укладених НАУ контрактів, угод, нарядів-замовлень з суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами; – своєчасно і якісно виконувати роботи згідно з укладеними угодами (контрактами); – здійснювати документальне супроводження виконання робіт, надання послуг згідно затвердженого ректором НАУ "Положення про документальне супроводження робіт з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання науково-консультаційних і інформаційних послуг".

– бережно використовувати обладнання, комп'ютерну та оргтехніку, інші матеріальні цінності ПІДРОЗДІЛУ, організовувати їх збереження, технічне обслуговування та догляд.

4.3. Права колективу Підрозділу:

– виконувати роботи з впровадження наукових розробок, ведення спільної науково-виробничої діяльності, проведення науково-освітніх заходів та інших послуг для суб'єктів агропромислового виробництва та фізичних осіб у відповідності з укладеними Університетом угодами та п.2.2 даного Положення;

– створювати тимчасові творчі колективи, в т. ч. з залученням науковців, інженерно-технічних працівників, студентів на період виробничо-технологічних практик, інших найманих фахівців за договорами підряду (контрактами);

– подавати на розгляд керівництву НАУ пропозиції щодо придбання матеріальних цінностей для забезпечення своєї діяльності у відповідності з затвердженим кошторисом витрат; – здійснювати рекламно-освітні заходи, інші ініціативи з метою популяризації діяльності ПІДРОЗДІЛУ, розширення спектру дорадчих послуг та обсягів впровадження. – використовувати, комп'ютерну та оргтехніку, інше обладнання ПІДРОЗДІЛУ для виконання впроваджувальних робіт, спільної науково-виробничої діяльності та надання науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг передбачених у п.2.2 даного положення без шкоди для навчальної і наукової діяльності.

– використовувати науково-практичні напрацювання, знання та досвід, набуті в процесі обслуговування агропромислового виробництва, для поліпшення навчального процесу і наукової роботи.

5. Кошти

5.1. Кошти ПІДРОЗДІЛУ, отримані від госпрозрахункової діяльності по виконанню угод з науково-консультаційного, інформаційного обслуговування суб'єктів АПК та фізичних осіб, впровадження наукових розробок спільної науково-виробничої діяльності, надання послуг, а також кошти отримані від спонсорів за проведення конференцій, семінарів, видавничої діяльності тощо є ВЛАСНІСТЮ НАУ і обліковуються на особовому рахунку ПІДРОЗДІЛУ.

5.2. Використання коштів ПІДРОЗДІЛУ проводиться на основі кошторису доходів та видатків (госпрозрахункового завдання), що затверджується ректором НАУ щорічно, з погодженням і контролем їх відповідності до кошторису з боку бухгалтерії, планово-фінансового відділу, згідно "Положення про документальне супроводження робіт з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності та надання науково-консультаційних і інформаційних послуг".

6. Оплата праці працівників

6.1. Оплата праці та матеріальне стимулювання працівників ПІДРОЗДІЛУ здійснюється згідно Положення про матеріальне стимулювання, затверджене ректором Університету та кошторису доходів і витрат від діяльності ВЦ НАУ за звітний період.

6.2. Розподіл коштів спрямованих на оплату праці членів ПІДРОЗДІЛУ та залучених осіб здійснює керівник ВЦ НАУ.

7. Ліквідація та реорганізація

7.1. ПІДРОЗДІЛ ліквідується відповідно до рішення керівництва НАУ, що оформляється наказом ректора Національного аграрного університету.

7.2. Реорганізація ПІДРОЗДІЛУ відбувається за поданням директора ВЦ НАУ та рішенням ректорату.