Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1 Навчально-інформаційний центр комп'ютерних технологій (надалі - Інформаційний центр) є структурним (самостійним) підрозділом Національного аграрного університету, організованим на підставі наказу ректора НАУ від 25.09.97 р. № 251 (зі змінами та доповненнями від 15.03.2001 № 100) і діє на основі Статуту Університету, підпорядковується ректору та проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва.

1.2 Інформаційний центр у своїй роботі керується цим Положенням, наказами та вказівками ректора Університету та проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва.

2. Основні завдання та функції

2.1 До основних завдань Інформаційного центру належать:

– проведення технічної політики та забезпечення заходів щодо формування, наповнення, підтримки та розвитку інформаційної системи Університету.

– забезпечення зв'язку комп'ютерної мережі НАУ із світовою комп'ютерною мережею Іnternet;

– надання платних послуг згідно чинного законодавства.

2.2 До функцій Інформаційного центру належать:

– забезпечення заходів щодо формування, підтримки та розвитку інформаційної

Системи Університету;

–– проведення єдиної для Університету технічної політики щодо використання інформаційних технологій, включаючи: технічне устаткування; розробка проектів застосування технологій; підготовку рекомендацій; надання консультацій; проведення навчання спеціалістів, що є відповідальними за використання інформаційних технологій у підрозділах Університету та його регіональних закладах освіти; контроль за відповідністю обладнання та програмного забезпечення вимогам інформаційної системи; правил безпеки та раціонального використання комп'ютерної техніки);

– придбання, сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки для служб та підрозділів Університету;

– створення, розвиток та підтримка локальної комп'ютерної мережі Університету за рахунок взаємодії із навчально-науковими інститутами (центрами) та іншими його підрозділами (службами);

– організація та підтримка загально університетських інформаційних каналів та ресурсів;

– забезпечення доступу користувачів до Іnternet, послуг електронної пошти;

– WEB-дизайн та створення мультимедіа-продукції (відеоролики, презентації, CD-диски), ведення фонду електронних програм;

– технічне та телекомунікаційне забезпечення розвитку системи самостійного та дистанційного навчання;

– створення інформаційних ресурсів на паперових та електронних носіях;

– інформаційна підтримка діяльності Центру сільскогосподарсьского дорадництва НАУ;

– освоєння нових комп'ютерних технологій та впровадження їх у підрозділах НАУ;

– проведення комп'ютерного навчання, тестування та професійної орієнтації абітурієнтів, студентів, співробітників та інших осіб на госпрозрахунковій основі;

– проведення заходів щодо формування, підтримки та розвитку автоматизованого документообігу НАУ;

– проведення освітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) серед працівників

Інформаційного центру, викладачів та студентів Університету та його партнерів;

– зовнішньо університетська діяльність, в тому числі міжнародна, з метою розширення бази знань, інформаційної та технічної бази Університету та Інформаційного центру, налагодження та підтримки партнерських відносин по обміну інформацією та технологіями;

– робота із підрозділами Університету в напрямку пошуку внутрішніх і зовнішніх джерел

Фінансування інформаційної системи Університету.

3.Структура

3.1 До складу Інформаційного центру належать:– Відділ телекомунікації з підрозділами:

– Відділ електронних навчально-інформаційних ресурсів з підрозділами.

3.2 Штат Інформаційного центру формується із штатів підрозділів (відділів, лабораторій, центрів тощо), що входять до його складу і затверджується ректором університету в межах загального числа фонду заробітної плати, асигнувань на адміністративно-управлінські витрати та позабюджетних коштів.

3.3 Інформаційний центр очолюється начальником, який призначається і зміщується ректором.

4.Права

4.1 Визначати напрямки розвитку Інформаційного центру та його підрозділів;

4.2 Визначати способи взаємодії між Інформаційним центром та підрозділами;

4.3 Визначати умови і терміни виконання замовлень;

4.4 Вимагати від керівників Університету, навчально-наукових інститутів та підрозділів (служб) відповідного матеріально-технічного оснащення, матеріалів та інформації, необхідних для виконання замовлень;

4.5 Брати участь у навчально-наукових та спеціалізованих проектах тощо;

4.6 Створювати в своєму підпорядкуванні нові підрозділи, споріднені між собою за навчально-науковими та виробничими напрямками.

4.7 Інформаційний центр може мати особовий рахунок, на який надходять кошти за виконані роботи. Кошти використовуються для закупівлі матеріалів та обладнання, розвитку розширення та оновлення матеріально-технічної бази центру, виплати співробітникам центру доплати до заробітної плати (до 50 відсотків позабюджетних надходжень). Кошти, що надходять на особовий рахунок, знаходяться під контролем начальника Інформаційного центру і витрачаються за його розпорядженням.

5. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1 Інформаційний центр у своїй діяльності взаємодіє з усіма структурними підрозділами і службами Університету з питань, що стосуються його діяльності.

6. Відповідальність

6.1 Начальник Інформаційного центру несе відповідальність перед ректоратом та замовником за своєчасне і якісне виконання своїх службових обов'язків, замовлень, а також за раціональне використання коштів.

6.2 Співробітники Інформаційного центру несуть відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків, визначених посадовими інструкціями, погоджених начальником Інформаційного центру та затверджених проректором з інформатизації, впровадження та дорадництва.