Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Навчальна частина є одним з головних структурних підрозділів університету, через яку здійснюється вся освітянська діяльність, керівництво і контроль навчальною та науково-методичною роботою факультетів і кафедр. Усю свою роботу навчальна частина організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату.

Розпорядження навчальної частини в межах компетенції, визначеної Статутом та даним "Положенням...", є обов'язковими для деканів, завідувачів кафедрами, професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного і навчально-виробничого персоналу, служб інформаційного та інженерного забезпечення навчального процесу.

Функціонально й оперативно, навчальна частина підпорядковується проректору з навчальної роботи, ректору університету.

Діяльністю навчальної частини керує начальник навчальної частини, який призначається і звільняється з роботи наказом ректора університету згідно з діючим законодавством. Начальник навчальної частини є заступником проректора з навчальної роботи.

Начальник навчальної частини входить до складу вченої ради університету і ректорату.

У своїй роботі начальник навчальної частини керується Законами України, нормативними документами, наказами та інструкціями Міністерства освіти та Міністерства агропромислового комплексу України, статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, розпорядженнями проректора з навчальної роботи та даним "Положенням...".

Реорганізація, зміна функцій та структури навчальної частини здійснюється ректором університету на підставі діючих положень і нормативних актів.

Структура

До складу навчальної частини входять і безпосередньо їй підпорядковані: – сектор планування й організації навчального процесу; – сектор планування і комплектування штатного розкладу;

– сектор координації заочної освіти та підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

– науково-методична лабораторія; – сектор планування практичного навчання; – диспетчерська;

– сектор контролю за переміщенням студентів. Оперативно навчальній частині підпорядковуються методисти і диспетчери деканатів.

Основні завдання та функції

До функцій навчальної частини належать: – організаційне забезпечення розробки і впровадження навчально-методичного комплексу і контрольних заходів, що стосуються системи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр";

– участь у формуванні кваліфікаційних вимог до підготовки фахівців зазначених рівнів і в розробці робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, програм загальноосвітньої, гуманітарної та професійної підготовки вказаних фахівців; – планування занять і складання розкладу за всіма формами навчання, узгодження графіків контрольних заходів, залікових та екзаменаційних сесій;

– вивчення пропозицій щодо вдосконалення планування й організації навчального процесу. Контроль за виконанням навчальних планів і програм за напрямами підготовки, спеціальностями і спеціалізаціями;

– планування і контроль за виконанням педагогічного навантаження; – підготовка проектів штатних розписів і організаційне забезпечення комплектування професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу університету; – складання плану заходів щодо організації та проведення нового прийому студентів на денну та заочну форми навчання. Аналіз проведеної роботи з прийому студентів на 1 курс; – облік чисельності та руху контингенту студентів денної та заочної форм навчання;

– контроль за трудовою дисципліною студентів, перевірка групових журналів; контроль за трудовою дисципліною професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу, організація періодичних контрольних перевірок якості занять; – узагальнення та аналіз матеріалів за підсумками екзаменаційних сесій; контроль за ліквідацією академічної заборгованості;

– контроль за організацією та проведенням навчальних і виробничих практик студентів. Здійснення зв'язків із навчально-дослідними господарствами університету, сільськогосподарськими підприємствами щодо питань проведення навчальних і виробничих практик;

– погодження складів і строків роботи Державних екзаменаційних комісій; підведення підсумків та аналіз роботи ДЕК;

– контроль за плануванням та проведенням студентських олімпіад; – підготовка матеріалів щодо призначення іменних стипендій;

– планування використання навчальних приміщень і покращання технічної забезпеченості аудиторій та лабораторій;

– контроль за роботою навчальних лабораторій і кабінетів та за використанням аудиторного фонду;

– планування транспортних перевезень студентів, пов'язаних із навчальним процесом; – контроль за своєчасною розробкою факультетами і кафедрами планової навчально-звітної документації та поданням звітності за встановленою формою; складання статистичних звітів з навчальної роботи університету; підготовка довідок, відповідей на листи з питань навчальної роботи;

– організація огляду готовності факультетів і кафедр до нового навчального року; – участь у підготовці матеріалів з навчальної і методичної роботи для розгляду на ректораті, вченій раді університету. Підготовка проектів наказів із питань навчальної роботи;

– участь у підготовці нормативних показників для фінансового забезпечення навчального процесу;

– участь у плануванні підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; – інформування деканатів, завідувачів кафедр про нові положення, нормативні документи і накази, що регламентують навчальний процес;

– вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду з організації навчального процесу;

– періодичне інформування ректорату про виконавську дисципліну деканатів і кафедр з питань, що належать до компетенції навчальної частини.

Права навчальної частини

Навчальна частина має право: – здійснювати контроль за виконанням Законів України про освіту, Постанов Кабінету Міністрів, наказів і розпоряджень Міністерства освіти, Міністерства сільського господарства і продовольства України, рішень вченої ради та ректорату університету з питань організації і проведення навчального процесу;

– вимагати від деканатів і кафедр своєчасного оформлення планової документації та подання звітності щодо навчального процесу, чіткого виконання розкладу занять, залікових та екзаменаційних сесій;

– давати розпорядження факультетам і кафедрам з питань планування й організації навчального процесу;

– з'ясовувати факти порушення організації і забезпечення навчального процесу, вимагати від завідувачів кафедр і викладачів пояснення їх причин;

– санкціонувати прийом на роботу викладачів і співробітників з числа навчально-допоміжного персоналу з погодинною оплатою;

– залучати професорсько-викладацький склад та навчально-допоміжний персонал до розробки методичних рекомендацій і положень з питань освітянської діяльності; – доручати і контролювати виконання окремих завдань з навчальної та методичної роботи співробітникам деканатів, кафедр, відділів і служб;

– начальник навчальної частини та його заступники мають право брати участь у засіданнях рад факультетів, методичних комісій, кафедр, відвідувати всі види навчальних занять, бути присутніми на іспитах, заліках і на захисті дипломних проектів (робіт); – вносити пропозиції ректорату щодо заохочення деканів факультетів, завідувачів кафедр, викладачів і співробітників за успіхи в організації та здійсненні навчального процесу, в розробці та запровадженні новітніх навчально-інформаційних технологій,

Організації самостійної й індивідуальної роботи студентів;

– здійснювати контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку, навчальної

Та трудової дисципліни в університеті.

Відповідальність навчальної частини

Навчальна частина несе відповідальність за: – своєчасність та якість виконання покладених на навчальну частину обов'язків, наказів, розпоряджень ректора та проректора з навчальної роботи; – об'єктивність даних статистичної інформації та звітності;

– якість підготовки спеціалістів, своєчасне введення нових планів і програм, методів і форм контролю знань студентів;

– організацію праці та стан трудової дисципліни співробітників навчального відділу; – використання прав, що надаються даним "Положенням...";

– відповідальність співробітників навчального відділу визначається посадовими інструкціями та додатковими дорученнями, що на них покладаються ректоратом.

Взаємовідносини з іншими підрозділами університету

Навчальна частина у своїй роботі співпрацює з: – деканатами факультетів, кафедрами університету - з питань виконання основних видів навчальної, науково-методичної та організаційної роботи, підвищення кваліфікації викладачів;

– планово-фінансовим відділом - щодо підготовки даних для розрахунку кошторисів для фінансування навчального процесу, штатів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу кафедр, стипендіального фонду і фонду матеріальної допомоги студентам;

– бухгалтерією університету - з питань виплати заробітної плати викладачам, стипендій студентам, премій і доплат, відрядження викладачів і студентів для проходження навчальної та виробничої практик, витрат на вступні іспити, олімпіади та конкурси студентських робіт; – відділом кадрів - з питань зарахування на роботу викладачів, навчально-допоміжного персоналу, зарахування, поновлення та переводу студентів, їх відрахувань; – відділом аспірантури - з питань планування підготовки науково-педагогічних кадрів через цільову аспірантуру, розподілення випускників стаціонарної аспірантури на вакантні посади викладачів;

– службами і підрозділами інженерного та інформаційного забезпечення навчального процесу, бібліотекою, науковою частиною - з питань, що належать до компетенції навчальної частини;

Взаємовідносини з підрозділами та службами ґрунтуються на основних положеннях Статуту університету та "Положеннях..." відповідних структурних підрозділів та служб.