Положення до навчальних закладів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наставник призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведення індивідуальної виховної роботи, здійснення зв'язків з батьками студентів, з'ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом, тощо.

1.2. Наставником студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями, та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

1.3. Наставник призначається наказом ректора за поданням декана факультету. Виконувана ним робота планується в індивідуальному плані і зараховується при звіті до розділу "Культурно-виховна робота" в обсязі, який встановлено "Положенням про планування, штатно-фінансове забезпечення, здійснення виховної роботи та контроль за її виконанням у Національному аграрному університеті".

1.4. Наставник закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Зміна наставника може робитись з поважних причин, або, як такого, що не справився з виконанням доручення ректора, за ініціативою декана факультету або студентів групи.

2. ОБОВ'ЯЗКИ НАСТАВНИКА

2.1. Сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету.

2.2. Допомагати активу групи в формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, направлених на здобуття знань, підвищенні свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя, тощо.

2.3. Проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з'ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від університету.

2.4. Встановлювати та підтримувати зв'язки з батьками студентів. Своєчасно їх повідомлювати про назріваючі проблеми у студентському житті їх дітей, вирішення яких потребує піклування батьків.

2.5. Проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом.

2.6. Складання планів культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звітів про їх виконання відповідно "Положенню про планування, штатно-фінансове забезпечення, здійснення виховної роботи та контроль за її виконанням у Національному аграрному університеті".

2.7. Регулярно вести журналу наставника.

2.8.Допомагати у виборі навчальних дисциплін вибіркового та факультативного циклів.

2.9. Надавати допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування.

3. ПРАВА НАСТАВНИКА

3.1. Висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень.

3.2. Виступати перед адміністрацією про застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової і навчальної дисципліни, громадського порядку, тощо.

3.3. Брати участі в рейтинговій оцінці організаторських якостей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень.

3.4. Виступати, якщо є для цього підстави, на захист підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Виключення студентів з університету з усіх причин, крім "За неуспішність", робиться тільки після погодження з наставником.

3.5. Брати участь у вирішенні питань призначення стипендії, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи.

3.6. Фіксувати в розділі "Навчальна робота" витрачений робочий час на організаційні, виховні заходи та індивідуальну роботу, проведені з групою за розкладом та в розділ "Культурно-виховна робота" всі інші витрати робочого часу, пов'язані з роботою наставника в закріпленій групі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За виконання обов'язків наставника та використання прав, передбачених цим положенням.

4.2. За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та нерозповсюдження інформації, що особисто їх стосується.