Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

Науково-дослідна частина (далі НДЧ) створена на базі існуючих наукових підрозділів (факультетів, кафедр та їх філій, навчально-наукових і науково-дослідних інститутів, галузевих та проблемних науково-дослідних лабораторій, дослідних станцій тощо) і є структурним підрозділом університету. НДЧ реорганізовується або ліквідується наказом ректора за згодою вченої ради університету за поданням ректора університету. У проведенні науково-дослідних робіт НДЧ керується законами України, Указами Президента і Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями уряду України, нормативними документами Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України та інших міністерств з питань виконання науково-дослідних робіт та Статутом НАУ.

2. Структура та управління

До складу НДЧ входять і безпосередньо їй підпорядковані: – науково-організаційний відділ; – плановий відділ; – відділ аспірантури та докторантури;

– відділ патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи й інформації; – сектор захисту дисертацій; – відділ метрології та стандартизації; – виставка наукових розробок вчених університету; – студентське конструкторське бюро; – дослідні станції та навчально-дослідні господарства.

Основними об'єктами діяльності НДЧ є навчально-наукові та науково-дослідні інститути, факультети, кафедри і їх філії, проблемні та галузеві науково-дослідні лабораторії університету, дослідні станції.

НДЧ університету очолюється начальником науково-дослідної частини і підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи.

Керівництво науковою діяльністю університету здійснює проректор з організаційної та наукової роботи через начальника науково-дослідної частини, директорів навчально-наукових і науково-дослідних інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, заступників директорів з наукової роботи дослідних станцій, завідувачів галузевих і проблемних науково-дослідних лабораторій, керівників підпорядкованих йому підрозділів НДЧ.

Основні питання наукової роботи розглядають кафедри, вчені ради інститутів, факультетів і науково-технічні ради дослідних станцій.

Координацію формування та супроводження тематики науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт університету, визначення на основі проведеного патентно-інформаційного пошуку науково-технічного рівня наукових досліджень здійснює створена при НДЧ проблемна рада з питань науково-технічної діяльності, до складу якої входять провідні вчені університету.

Склад проблемної ради затверджується ректором університету. Права та обов'язки посадових осіб і співробітників НДЧ визначаються посадовими інструкціями, затвердженими проректором з організаційної та наукової роботи.

3. Основні завдання і функції

Основними завданнями НДЧ є: – ефективне використання наукового потенціалу для вирішення наукових і науково-технічних проблем розвитку агропромислового комплексу;

– організація виконання на високому науковому рівні фундаментальних, прикладних і пошукових досліджень, розробка та створення принципово нової техніки, технологій і матеріалів;

– підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широке залучення до їх виконання студентів, формування наукових шкіл і висококваліфікованих наукових колективів;

– розвиток перспективних форм науково-технічного співробітництва з науково-дослідними установами Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Міністерством аграрної політики України та іншими установами сільськогосподарського профілю з метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань і широкого використання наукових розробок вчених університету у виробництві; – розвиток науково-виробничої діяльності університету для забезпечення потреб сільського господарства в дрібносерійній (малотоннажній) науково-технічній продукції та послугах;

– розширення науково-технічного співробітництва з навчальними закладами та фірмами зарубіжних країн з метою спільної розробки й організації виробництва конкурентоспроможної науково-технічної продукції;

– зміцнення експериментально-виробничої бази та інформаційного забезпечення університету, організація міжвузівських територіальних науково-виробничих систем у сфері обслуговування науки та підготовки наукових і технологічних кадрів університету; – координація управління та проведення пошукових і прикладних наукових досліджень у навчально-дослідних господарствах;

– координація наукового забезпечення господарської діяльності навчально-дослідних господарств.

– Керівники науково-дослідних робіт несуть персональну відповідальність за науковий рівень досліджень і дотримання державної та фінансової дисципліни при їх проведенні.

До функцій науково-дослідної частини належать:

– розробка та подання на затвердження вченою радою комплексного плану наукових досліджень усіх структурних підрозділів університету;

– підготовка матеріалів для укладання договорів на виконання наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт;

– забезпечення державної реєстрації наукових тем, організація подання у встановленому порядку звітів після завершення науково-дослідних робіт та етапів їх виконання; – підготовка та подання на затвердження вченою радою підсумків про науково-дослідну роботу університету;

– здійснення підготовки та проведення заходів щодо широкого впровадження завершених науково-технічних розробок вчених університету;

– організаційне та методичне керівництво винахідницькою і патентно-ліцензійною роботою в університеті;

– забезпечення правової охорони об'єктів інтелектуальної власності (винаходів, сортів рослин, порід і ліній тварин, корисних моделей, промислових зразків, топології інтегральних мікросхем, комп'ютерних програм і баз даних, конфіденційної інформації, раціоналізаторських пропозицій), додержання норм законодавства України і зарубіжних країн у цій галузі за результатами виконаних НДР;

– здійснення методичного керівництва роботою спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, забезпечення контролю за виконанням вимог "Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань" ВАК України при захисті дисертацій та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, за підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, науково-методичного керівництва роботою студентського конструкторського бюро; – підготовка кошторису витрат на НДР у межах асигнувань, виділених на їх виконання, та здійснення контролю за їх використанням;

– розробка та подання на затвердження ректору університету проекту штатного розкладу НДЧ у межах встановлених фондів заробітної плати;

– координація діяльності кафедр щодо наукового забезпечення господарської діяльності навчально-дослідних господарств університету, інформаційного забезпечення науковців університету.

3.1. Виконавці науково-дослідних робіт

Науково-дослідні роботи виконуються:

Професорсько-викладацьким та інженерно-технічним складом університету за сумісництвом згідно з індивідуальними планами у вільний від основної роботи час;

Штатними науковими, інженерно-технічними працівниками й іншими спеціалістами та працівниками наукових і функціональних підрозділів університету в основний робочий час;

Докторантами, аспірантами, стажистами-дослідниками та студентами університету у вільний від навчання час за додаткову оплату;

Спеціалістами та робітниками сторонніх організацій за трудовими угодами за додаткову оплату.

Оплата праці працівників, залучених до виконання науково-дослідних робіт на умовах сумісництва, проводиться за роботу, виконану в повному обсязі відповідно до завдання, незалежно від перебування в службовому відрядженні, на підвищенні кваліфікації, у т. ч. стажуванні, щорічної відпустки за місцем основної роботи та тимчасової непрацездатності і здійснюється без урахування розміру заробітної плати за основною роботою.

Тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати половинної норми робочого часу.

Оплата праці виконавців науково-дослідних робіт університету здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.96 р. № 565 " Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери" та наказу Мінсільгосппроду України від 23.12.96 р. № 381.

3.2. Фінансування наукових досліджень

Фінансування наукових досліджень, що виконуються підрозділами університету, а також науково-виробничої діяльності здійснюється за рахунок:

– коштів державного бюджету, що виділяються університету Кабінетом Міністрів України на проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, Міністерством освіти і науки України на виконання державних науково-технічних програм; – позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств;

– коштів, що надходять за виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за господарськими договорами із замовниками, а також робіт, пов'язаних із науково-виробничою діяльністю;

– коштів фонду науково-технічного та соціального розвитку університету й інших джерел.

3.3. Науково-виробнича діяльність

Науково-виробнича діяльність НДЧ спрямована на реалізацію результатів фундаментальних і прикладних досліджень, розробку та виробництво на їх базі наукоємної конкурентоспроможної продукції та її самостійне постачання на вітчизняний і зарубіжний ринки, розширення форм використання результатів досліджень у навчальних процесах і виробництві, зміцнення експериментально-виробничої та матеріальної бази вузу.

До науково-технічної продукції належать:

– результати науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт або їх етапів;

– науково-технічні проекти в галузі створення наукоємних інженерних систем з кадровим супроводженням;

– дослідні зразки й партії нової техніки та матеріалів, виготовлені за результатами виконаних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

– дрібносерійна (малотоннажна) наукоємна продукція, виготовлена на експериментальній базі університету;

– комп'ютерні програми і бази даних, створені в університеті та надані споживачам; – ліцензії на право використання винаходів, захищених патентами України, патенто - власником яких є НАУ;

– науково-виробничі послуги з використанням наукової апаратури: обчислювальні роботи на ЕОМ і послуги, які надаються в галузі інформатики, інформаційного, метрологічного, патентно-ліцензійного забезпечення НДДКР та виробництва; – конструкторсько-технологічні й експериментально-виробничі послуги; – консультаційні послуги та експертні роботи науково-технічного, економічного, управлінського характеру, маркетинг тощо.

3.4. Планування, організація та проведення науково-дослідних робіт

Планування наукових досліджень здійснюється НДЧ відповідно до основних наукових напрямів університету.

Наукова тематика розробляється факультетами і дослідними станціями, виходячи з профілю підготовки спеціалістів та з урахуванням стану і перспектив розвитку досліджень у відповідних галузях науки та техніки, кадрового забезпечення, матеріальних і фінансових можливостей університету.

Відбір тематики наукових розробок для виконання і фінансування здійснюється на конкурсній основі вченими радами факультетів. Подальший відбір проводиться проблемною радою з питань науково-технічної діяльності за поданням проректора з організаційної та наукової роботи.

НДЧ здійснює супроводження тематики наукових досліджень, доводить до відповідних науково-дослідних підрозділів обсяги фінансування, економічні нормативи тощо.

Тематика науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок та обсяги їх подальшого фінансування корегуються щорічно проблемною радою університету за результатами захисту звітів виконавцями наукових досліджень на вчених радах факультетів за поданням проректора з організаційної та наукової роботи.

Експертизу виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, їх виробничої перевірки, експериментального впровадження здійснює проблемна рада з питань науково-технічної діяльності за результатами патентно-інформаційної оцінки кожної теми на новизну і актуальність з урахуванням маркетингових досліджень.

Впровадження розробок вчених університету у виробництво здійснюється шляхом: – передачі завершених наукових розробок окремим міністерствам, відомствам, інноваційним центрам, господарствам, підприємствам за угодами на передачу науково-технічної продукції;

– поставки дрібносерійної (малотоннажної) та програмної наукоємної продукції, яка виробляється на експериментально-виробничій базі університету;

– спільного виробництва науково-технічної продукції на підприємствах, організованих у кооперації з окремими вітчизняними та зарубіжними фірмами;

– тиражування і використання науково-технічної продукції науково-виробничими кооперативами, центрами науково-технічних послуг, орендними колективами та малими підприємствами, створеними при університеті, а також акціонерними міжвузівськими об'єднаннями й асоціаціями.

Для пропаганди результатів досліджень і розробок вчені університету: – беруть участь у міжнародних, державних, галузевих науково-технічних, промислових, комерційних та інших виставках;

– видають і розповсюджують анотовані тематичні збірники та спеціальні рекламні видання і надсилають у галузеві міністерства, відомства та інші установи й організації інформацію про свої науково-технічні досягнення.

3.5. Звітність та облік науково-дослідних робіт

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи підлягають державній реєстрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 162 від 31.03.92 р.

Щорічно за результатами наукових досліджень, що фінансуються з бюджету, виконавцями готуються проміжні або заключні звіти про науково-дослідну роботу, які після розгляду експертними групами і затвердження вченими радами факультетів і проблемною радою університету передаються в НДЧ (проміжні і заключні) та Український інститут науково-технічної і економічної інформації (заключні). Звіти оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3.008-95.

Порядок приймання звітів щодо завершених госпдоговірних досліджень визначається за домовленістю із замовником.

НДЧ на підставі представлених звітів про науково-дослідну роботу здійснює аналітичну обробку й узагальнення науково-технічної інформації, готує підсумки про науково-дослідну роботу університету за рік і подає на затвердження вченою радою університету.

НДЧ надає науково-технічну інформацію на запит Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України та керівництва університету з різних питань наукової діяльності підпорядкованих підрозділів і забезпечує своєчасність та достовірність представленої інформації.

НДЧ веде облік використання об'єктів інтелектуальної власності і разом з іншими підрозділами готує державну статистичну звітність щодо науки та інновацій.

4. Взаємовідносини з іншими підрозділами університету

Науково-дослідна частина у своїй роботі співпрацює з: – деканатами факультетів, кафедрами університету, навчально-науковими і науково-дослідними інститутами, дослідними станціями, навчально-дослідними господарствами - з питань виконання науково-дослідних робіт;

– планово-фінансовим відділом - щодо підготовки даних для розрахунку кошторисів доходів і видатків;

– бухгалтерією університету - з питань виплати заробітної плати та відряджень викладачам;

– відділом кадрів - з питань зарахування на роботу наукових співробітників і допоміжного персоналу;

– службами і підрозділами інженерного та інформаційного забезпечення - з питань, що належать до компетенції науково-дослідної частини;

Взаємовідносини з підрозділами та службами ґрунтуються на основних положеннях Статуту університету і "Положеннях..." відповідних структурних підрозділів та служб.

5. Права

Науково-дослідна частина має право: – розробляти та подавати до Кабінету Міністрів України, Головного управління організації наукових досліджень та зв'язків з УААН Міністерства аграрної політики України та до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо участі університету в конкурсах із розробки галузевих науково-технічних програм, а також пропозиції щодо використання в народному господарстві результатів завершених науково-дослідних робіт; – здійснювати у встановленому порядку зв'язок університету з навчальними, науковими і виробничими установами, у т. ч. й іноземними, на підставі господарських угод, договорів на передачу науково-технічних досягнень і договорів про творчу співдружність; – здійснювати контроль та аналіз діяльності наукових і функціональних підрозділів університету з виконання науково-дослідних робіт;

– збирати пропозиції факультетів щодо проведення на базі університету конференцій, нарад, симпозіумів і семінарів та узгоджувати їх у встановленому порядку; – здійснювати контроль за відповідністю засобів і методів вимірювання, які використовуються в університеті, вимогам державних стандартів, технічним умовам та інструкціям з метою забезпечення вірогідності та єдності, а також подання засобів вимірювання на державну повірку;

– вносити пропозиції ректорату щодо організації нових і реорганізації існуючих наукових підрозділів НДЧ.

6. Відповідальність

Науково-дослідна частина несе відповідальність за: – своєчасність та якість виконання покладених на науково-дослідну частину обов'язків, наказів, розпоряджень ректора і проректора з організаційної та наукової роботи; – раціональне використання коштів державного бюджету, що виділяються університету Кабінетом Міністрів України та Міністерством аграрної політики України на проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень; - об'єктивність даних всіх видів інформації та звітності.

7. Заключні положення

Основні питання науково-організаційної діяльності НДЧ розглядає вчена рада університету, а зміни та доповнення до даного Положення проводяться наказом ректора університету.