Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Науково-методична лабораторія є підрозділом навчальної частини університету, аналітичним центром із науково-методичної роботи, формування пріоритетних напрямів дидактичної роботи, вивчення та впровадження передових форм і методів навчання, підвищення якості й ефективності навчального процесу. Науково-методична лабораторія підпорядкована начальнику навчальної частини. У своїй роботі науково-методична лабораторія керується діючим законодавством, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України, Міністерства агропромислового комплексу України, наказами і розпорядженнями ректора університету і даним "Положенням". План роботи науково-методичної лабораторії затверджується проректором з навчальної роботи за погодженням з начальником навчальної частини.

Структура

До складу лабораторії входять: – досвідчені викладачі (доктори і кандидати наук) – допоміжний персонал.

Керівництво роботою лабораторії здійснює завідувач, який призначається наказом ректора і має відповідні права й обов'язки згідно з посадовою інструкцією.

Штат навчально-методичної лабораторії затверджується ректором за поданням проректора з навчальної роботи.

Викладачі-співробітники навчально-методичної лабораторії, крім основної роботи можуть мати на відповідній їх профілю педагогічної діяльності кафедрі педагогічне навантаження в обсязі 0,5 посадового окладу професора (доцента) за сумісництвом.

Завідувач лабораторії розробляє і подає на затвердження ректору університету посадові інструкції працівників лабораторії.

Основні завдання і функції

Науково-методична лабораторія НАУ забезпечує: – вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду науково-методичної роботи на факультетах і кафедрах університету та в інших вищих навчальних закладах України, прогресивних методів організації й інтенсифікації навчального процесу; – надання методичної допомоги факультетам, кафедрам і викладачам із впровадження у навчальний процес методів наукової організації навчальної та виховної роботи; – вивчення стану методичного забезпечення навчального процесу та координацію розробки методичних матеріалів і рекомендацій з наукової організації навчального процесу; – здійснення заходів щодо запровадження в навчальний процес системи керування якістю навчання;

– розробку, розповсюдження і запровадження системи стандартів навчально-методичної документації НАУ;

– надання методичної допомоги коледжам, технікумам і ліцеям, що забезпечують реалізацію ступеневої системи освіти в НАУ;

– участь у підготовці вихідних матеріалів для Вченої Ради університету і ректорату з питань науково-методичної роботи.

До функцій науково-методичної лабораторії НАУ належать: – на підставі власних досліджень розробляти методичні рекомендації з питань підвищення якості підготовки фахівців сільського та лісового господарства; – вести роботу щодо вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду науково-методичної та навчальної роботи на кафедрах і факультетах університету; – координувати розробку науково-методичних матеріалів і досліджень з проблем вищої школи в НАУ;

– надавати методичну допомогу професорсько-викладацькому складу, кафедрам і факультетам університету в розробці методики оцінки ефективності навчального процесу й організації поза аудиторної роботи студентів; – організовувати і забезпечувати проведення планових навчально-методичних конференцій, семінарів викладачів університету з питань удосконалення навчання;

Вивчати та розповсюджувати передовий, в тому числі й зарубіжний, досвід організації навчального процесу;

Забезпечувати планування видання рукописів навчальних посібників і навчально-методичної документації, яка розробляється викладачами університету, здійснювати контроль за виконанням плану видання навчально-методичної літератури;

Організовувати систематизацію і зберігання зразків навчально-методичної документації, яка розробляється в університеті;

Здійснювати систематичний контроль за методичним забезпеченням навчального процесу з боку викладачів, кафедр, факультетів за спеціальним план-графіком, затвердженим проректором з навчальної роботи;

Контролювати своєчасний перегляд робочих навчальних програм викладачами кафедр відповідно до діючих типових програм і навчальних планів;

Здійснювати методичне керівництво проведенням внутрішньовузівських предметних олімпіад та олімпіад зі спеціальностей;

Забезпечувати своєчасне складання звітності лабораторії за науково-методичну роботу.

Права лабораторії

Науково-методична лабораторія має право:

Представляти університет на конференціях, семінарах, нарадах з питань удосконалення науково-методичної роботи і навчально-виховного процесу;

Залучати через навчальну частину університету викладачів кафедр і деканати факультетів до виконання науково-методичних та науково-дослідних робіт у галузі вищої сільськогосподарської освіти;

Розробляти разом з кафедрами, факультетами університету та іншими вищими навчальними закладами методичні рекомендації з питань удосконалення навчально-виховного процесу і видавати їх у вигляді збірників науково-методичних матеріалів;

Перевіряти методичне забезпечення навчального процесу на рівні окремої дисципліни, кафедри, факультету;

Вимагати від кафедр, факультетів та інших підрозділів університету інформацію про навчально-методичний процес, необхідну для здійснення функцій лабораторії;

Здійснювати контроль за роботою кафедр, факультетів у розрізі напрямів науково-методичної і навчально-виховної роботи.

Відповідальність

Науково-методична лабораторія в особі її завідувача несе відповідальність за: виконання завдань і функцій, покладених на лабораторію даним Положенням; виконання обов’язків і використання прав, визначених Положенням і посадовими інструкціями.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Науково-методична лабораторія у своїй роботі співпрацює з:

Вченою Радою університету з питань підготовки матеріалів і проектів рішень для розгляду на Раді;

Навчальною частиною, навчально-методичними об`єднаннями, методичними комісіями факультетів, деканатами і кафедрами з питань методичного забезпечення і контролю ходу навчального процесу тощо;

Редакційно-видавничою радою і редакційно-видавничим відділом з питань забезпечення організації та планування видання рукописів навчальних посібників і навчально-методичної документації;

Навчальна частина направляє в лабораторію накази і розпорядження ректорату з питань удосконалення навчальної, методичної і виховної роботи;

Бібліотека університету інформує лабораторію про нові надходження літератури з питань навчальної, методичної і виховної роботи;

Редакційно-видавничий відділ направляє в лабораторію один примірник всіх внутрішніх видань з питань навчально-методичної роботи;

Лабораторія технічних засобів навчання надає допомогу навчально-методичній лабораторії в її технічному оснащені і систематично інформує про нові технічні засоби навчання, які надходять до університету.