Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Професійна спілка університету - самодіяльна організація, метою діяльності якої є вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, правових, духовних прав та інтересів своїх членів.

Професійна спілка працівників університету об’єднує на добровільних засадах професорсько-викладацький склад, навчально-допоміжний та адміністративно-господарський персонал, докторантів та аспірантів, студентів, стажистів та магістрів, вона підпорядкована по галузево-територіальному принципу Київському обласному комітету профспілки працівників агропромислового комплексу і здійснює свою діяльність відповідно до Конституції і законів України, зокрема Закону про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, на основі Статуту профспілки працівників агропромислового комплексу і Статуту Національного аграрного університету, дотримуючись норм міжнародного права і профспілкового руху.

Основою відносин профспілки з адміністрацією та її органами є укладення колективного договору та соціальне партнерство в межах чинного законодавства.

Основні завдання і функції

Активна участь у плануванні та вирішенні питань соціально-економічного розвитку, праці, навчання, заробітної плати, стипендій, житлово-побутових умов та духовного розвитку членів профспілки. Ведення переговорів та укладення колективного договору з адміністрацією та контроль за його виконанням. Контроль за дотриманням адміністрацією трудового законодавства. Представлення прав та інтересів працівників за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів. Вивчення рівня життя студентів і працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, докторантів, аспірантів, вивчення і сприяння в поліпшенні житлово-побутових умов працівників і студентів, обслуговування, громадського харчування тощо.

Організація виховної, спортивно - та культурно-масової роботи серед членів профспілки. Домагатися створення безпечних умов праці, забезпечення охорони життя і здоров'я людей, припинення роботи обладнання, яке є травмонебезпечним і шкідливим для людей. Участь в управлінні коштами соціального страхування та оздоровлення членів профспілки.

Інформувати членів профспілки про діяльність профспілкової організації та її результати. Дбати про соціальний і правовий захист профспілкових працівників та активу, організовувати їх навчання і підвищення кваліфікації.

Структура

Професійна спілка університету представлена профспілкою співробітників і профспілкою студентів. Керівництво діяльністю профспілок здійснюють виборні профспілкові органи: профком співробітників і профком студентів. До складу профкому входять: голова профкому, заступник голови та члени профкому. Бухгалтерській облік здійснює головний бухгалтер профкому. У профкомах створені постійні комісії, зокрема: з організаційно-масової роботи, соціального захисту і праці, соціального страхування та житлово-побутова. Студентський профком додатково виділяє комісії спортивно-масової, культурно-масової роботи та комісію з тимчасового працевлаштування студентів. Цехові профспілкові організації очолюють голови профбюро, які одночасно входять до складу профкому. Профспілкові групи на кафедрах, в студентських групах тощо очолюють профгрупорги.

Ревізійна комісія первинної профорганізації здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та матеріальних цінностей, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації, контролює стан профспілкового діловодства, оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

Права

Профспілкова організація НАУ має право: – брати безпосередню участь у вирішенні питань праці й заробітної плати працівників установи, закладу чи підприємства галузі, контролювати правильність нарахування зарплати, стипендій та інших виплат;

– контролювати дотримання адміністрацією законодавства про працю, правил і норм виробничої санітарії та техніки безпеки;

– здійснювати громадський контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчування, гуртожитків, інших комунально-побутових підприємств, що функціонують в університеті і обслуговують працівників, домагатися поліпшення їх діяльності; – проводити громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяти організації кооперативного та індивідуального будівництва, спільно з адміністрацією розподіляти житлову площу, сприяти організації і розвитку підсобного господарства, колективного садівництва та городництва;

– розглядати подання адміністрації на розірвання з її ініціативи трудового договору з працівником та висувати свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу;

– заслуховувати звіти керівників про виконання зобов'язань, визначених у колективному договорі та формувати штати звільнених профспілкових працівників відповідно до обсягу роботи та наявних коштів;

– у межах своєї компетенції здійснювати планування і контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників, направляти на санаторно-курортне лікування і відпочинок;

– приймати участь у роботі комісій по призначенню стипендій студентам, організовувати студентський побут і дозвілля, встановлювати контакти з міжнародним молодіжним рухом і організаціями тощо.

Відповідальність

Відповідальність профспілкової організації реалізується через відповідальність працівників профкому: голови, заступників голови, головного бухгалтера. При цьому відповідальність кожного працівника індивідуально залежна від покладених на нього посадових обов'язках і визначається його посадовою інструкцією.

Голова профкому несе персональну відповідальність: за роботу профкому в цілому; за стан профспілкового обліку; за раціональне використання коштів та збереження майна профкому; за виконання положень Статуту працівників профспілки агропромислового комплексу; за надання об'єктивної інформації, що стосується діяльності первинної профспілкової організації та фінансову статистичну звітність; за ведення документації; за забезпечення своєчасної та в повному обсязі сплати членами профспілки членських внесків. Вибирається на профспілковій конференції або на засіданні профкому. Підпорядковується безпосередньо Київському обкому профспілки працівників агропромислового комплексу.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

Профспілкова організація у своїй роботі взаємодіє із: – усіма підрозділами університету - для виконання покладених на профкоми обов'язків.