Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

Сектор захисту дисертацій є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного аграрного університету, який виконує роль науково-організаційного центру щодо висококваліфікованої всебічної оцінки наукових праць, представлених у вигляді дисертаційних робіт. Сектор захисту дисертацій створюється, реорганізується або ліквідується за поданням вченої ради університету. Підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи.

У своїй роботі керується "Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644 із змінами і доповненнями згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1241 і 22 липня 1999 р. № 1336. та наказом Вищої атестаційної комісії України № 477 від 14 липня 1997 року, інструктивними листами та наказами ВАК України, ректора університету і розпорядженнями проректора з організаційної та наукової роботи.

2. Основні завдання та функції

Основними завданнями сектора захисту є: організація, координація і контроль за роботою спеціалізованих вчених рад та їх експертних комісій з відповідних спеціальностей; надання консультацій здобувачам з питань підготовки до захисту дисертацій. До функцій сектора захисту дисертацій належать: – проводити організаційно-методичну, оперативно-технічну роботу і консультації з питань підготовки до захисту дисертацій;

– готувати довідкові матеріали, річні звіти про роботу спеціалізованих вчених рад для керівних органів;

– формувати разом з факультетами склад спеціалізованих вчених рад і оформляти документи про зміни в них;

– узагальнювати результати роботи спеціалізованих вчених рад, складати плани і графіки роботи, зведені інформаційні звіти; разом з вченими секретарями спецрад проводити аналіз тематики і складати анотовані покажчики найважливіших розробок дисертацій, які захищені в спеціалізованих вчених радах;

– забезпечувати ведення діловодства згідно з вимогами "Порядку..." ВАК України і листування з питань захисту дисертацій із ВАК України, Міністерством освіти і науки України, здобувачами й організаціями;

– узгоджувати з головами спеціалізованих вчених рад і вченими секретарями всі питання, пов'язані із захистом дисертацій, а також перевіряти правильність оформлення документів відповідно до вимог "Порядку..." ВАК України і направляти їх у відповідні спеціалізовані вчені ради університету, приймати документи та направляти дисертації офіційним опонентам і провідним установам;

– оформляти документи на оплату офіційним опонентам, давати дозвіл на розмноження автореферату, відправляти справи після захисту у ВАК України та на зберігання в архів; – організовувати проведення нарад працівників секретаріату; – повертати здобувачам справи і дисертації за заявами;

– одержувати дипломи у ВАК України та оформляти їх для вручення здобувачам; – у разі вирішення питань, пов'язаних з попереднім розглядом дисертацій в експертних комісіях, погоджувати спірні питання у ВАК України; – організовувати звуковий запис (фонограму) захистів дисертацій; – надсилати дисертації на мікрофільмування в УкрІНТЕІ;

– систематично надавати і поновлювати інформацію про функціонування спеціалізованих вчених рад в університеті через WEB-сторінку сектору захисту дисертацій на WEB-сайті НАУ; – проводити розрахунки витрат на проведення захисту дисертаційних робіт.

3. Взаємозв'язок з іншими підрозділами

Сектор захисту дисертацій взаємодіє з: – експертними комісіями спеціалізованих вчених рад - з питань апробації дисертаційних робіт;

– канцелярією - з питань одержання і відправки документів, пов'язаних із захистом дисертацій;

– УВК - з питань розмноження авторефератів;

– бухгалтерією - з питань оплати офіційним опонентам за рецензування дисертаційних робіт і відряджень.

4. Права

Права й обов'язки сектора захисту дисертацій визначаються посадовими інструкціями, затвердженими проректором з організаційної та наукової роботи.

5. Відповідальність

Сектор захисту дисертацій відповідає за: – роботу всіх спеціалізованих вчених рад; – своєчасну та якісну підготовку документів і звітів та їх об'єктивність.