Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Виховна робота згідно з Законом України "Про освіту" та "Положенням про державний вищий заклад освіти України" поряд з навчально-методичною та науково-дослідною є одним з основних напрямів діяльності університету та обов'язків науково-педагогічних працівників.

Система виховної роботи спрямовується на формування національно свідомих громадян України, належної культури викладачів, співробітників та студентів університету, налагодження між ними стосунків у межах етичних норм.

Система виховної роботи базується на загальнолюдських цінностях та загальнодержавних інтересах і не може бути підпорядкована чи використана в інтересах будь-якої партії, релігії чи іншого ідеологічного угруповання.

Основним об'єктом виховної роботи в університеті є студенти.

Здійснюється вона суб'єктами виховного впливу за схемою, що додається (додаток 1). До офіційних суб'єктів виховної роботи належать: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, керівники підрозділів, викладачі, співробітники, формальний студентський актив (старости, представники структур студентського врядування) університету. Виховна робота здійснюється як під час навчального процесу, так і в позаурочний час.

Виховний вплив може здійснюватись як в результаті цілеспрямованої діяльності суб'єктів виховної роботи, так і внаслідок їх відношення до своїх службових обов'язків, власної поведінки та особистого прикладу. Тому виховну роботу треба вважати невід'ємною складовою частиною службової діяльності суб'єктів виховної роботи в університеті.

Для цілеспрямованого здійснення виховної роботи в університеті створюються офіційні структури на рівні університету, факультетів, гуртожитків, студентських колективів із залученням представників відповідних кафедр, підрозділів, громадських організацій та органів студентського врядування (додаток 2). Для організаційного забезпечення і безпосереднього управління виховною роботою на рівні університету призначається проректор з виховної роботи та студентських справ, підпорядкований ректору та першому проректору, на рівні факультетів - заступники деканів з виховної роботи. Для безпосереднього здійснення організаційно-виховної роботи в студентських колективах призначаються старости та наставники академічних груп, діяльність яких регламентується окремими положеннями.

Виховна робота, яка офіційно покладається на викладачів та співробітників, входить в їхній робочий час і регламентується положенням "Про планування, штатно-фінансове забезпечення, здійснення виховної роботи та контроль за її здійсненням у Національному аграрному університеті "

Основні завдання та функції

На рівні університету:

– формування політики виховної роботи у вузі.

– відпрацювання системи виховної роботи, структури управління нею тощо. – розробка та затвердження положень про основні структури, на які покладаються функції виховної роботи.

– підбір і розстановка кадрів, задіяних в управлінні виховною роботою. – розробка і формування комплексного плану виховної роботи в університеті. – організація виховної роботи на рівні вузу.

– надання допомоги в створенні, структуризації, здійсненні діяльності громадським організаціям, що діють на рівні університету. Коригування їх взаємодії. Здійснення зв'язку, представництво від ректорату в громадських організаціях університету. Контроль за їх діяльністю.

– організація діяльності кафедр гуманітарного профілю в контексті системи виховної роботи університету та гуманітарної освіти студентів у відповідності з діючими вимогами. – взаємодія із зовнішніми організаціями, відомствами, структурами з проведення культурно-виховної роботи в університеті.

– з урахуванням статусу НАУ, як провідного аграрного вузу держави, його розташування в столичному місті, можливостями набуття прогресивного досвіду культурно-просвітницької та виховної роботи, поширення його в системі аграрної освіти України.

– організація і здійснення науково-дослідної роботи з проблем виховної роботи у вищому закладі освіти технологічного профілю.

– контроль за виконанням планів та станом виховної роботи на факультетах, в гуртожитках.

– проведення конкурсів (рейтингів) на визначення в університеті кращих: студента, наставника, гуртожитку, кімнати.

– залучення студентів до культурно-просвітницької роботи на рівні вузу.

– забезпечення роботи студентів у колективах народної творчості, спортивних секціях тощо.

– організація та проведення заходів виховного характеру на рівні вузу (урочисті події, концерти, вистави, спортивні змагання та ін.).

– організація соціологічних досліджень у студентських колективах.

– проведення нарад, семінарів наставників студентів.

– проведення зборів старост, їх навчання з питань навчально-виховного процесу.

– організація служби психологічного забезпечення виховного процесу.

– робота координаційної ради з виховної роботи.

– організаційно-методичне забезпечення виховної роботи в університеті і на факультетах.

– контроль за навчальним процесом, зокрема, за трудовою і навчальною дисципліною,

Дотриманням службової етики в міжособистісних стосунках викладачів, співробітників, студентів.

– участь у формуванні контингенту студентів.

– погодження поновлення студентів, які були відраховані з університету за порушення його внутрішнього розпорядку.

На рівні факультетів – Підбір і розстановка кадрів у системі виховної роботи.

· Розробка плану виховної роботи на факультеті.

· Організація виховної роботи на факультеті.

· Залучення студентів до участі в культурно-просвітницькій роботі на рівні факультету.

· Організація роботи колективів та осередків народної творчості, клубів за інтересами, проведення заходів виховного характеру на рівні факультету.

· Робота зі старостами.

· Робота факультетської ради з виховної роботи.

· Робота з наставниками.

· Проведення соціологічних досліджень у студентських колективах.

· Формування і організація роботи органів студентського врядування.

· Дотримання правил внутрішнього розпорядку університету та правил внутрішнього розпорядку гуртожитків НАУ.

· Забезпечення системної виховної роботи в закріплених гуртожитках.

· Проведення конкурсів на визначення кращого студента факультету, кращого наставника, кращої кімнати гуртожитку.

· Контроль за навчальним процесом, зокрема, за дотриманням трудової та навчальної дисципліни, службової етики в міжособистісних стосунках.

· Контроль за санітарним станом в кімнатах гуртожитку.

На рівні курсу

– проведення навчального процесу відповідно до вимог вищої школи та університету. – дотримання правил внутрішнього розпорядку університету.

– дотримання відповідної службової етики в міжособистісних стосунках: викладач-студент, студент-студент, студент-співробітник. – контроль за навчальним процесом на курсі.

– проведення на курсі заходів виховного характеру за межами розкладу занять. – забезпечення участі студентів у заходах виховного характеру на факультетському та університетському рівнях.

– проведення курсових зборів (не рідше 2-х разів на семестр) з питань навчальної та виховної роботи, життя курсу та ін.

– формування та робота студентського врядування на курсі.

– з'ясування стану справ і проблем студентів, надання їм допомоги в індивідуальному порядку.

На рівні групи

– проведення навчального процесу відповідно до вимог вищої школи та університету.

– дотримання правил внутрішнього розпорядку університету.

– дотримання відповідної службової етики в міжособистісних стосунках: викладач студент, студент-студент, студент-співробітник.

– контроль за трудовою дисципліною та навчальним процесом у групі.

– організація та забезпечення участі студентів у заходах виховного характеру курсу, факультету, університету.

– складання плану виховної роботи в групі, організація його виконання.

– проведення організаційно-виховних годин у групах (періодичність за необхідністю,

Але не рідше 2-х разів на місяць на І-ІІ курсах та 1 разу на місяць на старших).

– індивідуальна робота із студентами, з'ясування стану справ, проблем, надання допомоги.

– виховна робота зі студентами за місцем їх проживання.

– зв'язок із сім'ями студентів.

Фінансове та матеріальне забезпечення виховної роботи

При здійсненні культурно-просвітницьких, спортивно-масових заходів і в цілому виховної роботи потрібно орієнтуватись, крім бюджету університету, на такі джерела фінансового та матеріального забезпечення:

– залучення цільових коштів, благодійних внесків на рахунки благодійного фонду "Перспектива НАУ України", Студентської організації НАУ через меценатів, випускників університету, батьків студентів, інших юридичних та фізичних осіб;

– організація підприємницької та виробничої діяльності через структури Студентської організації НАУ;

– залучення коштів цільовим призначенням через державні молодіжні програми, а також міжнародні проекти;

– допомога комерційних і виробничих структур, які діють при НАУ.

– особисті добровільні внески студентів на забезпечення конкретних заходів, які вони проводять.