Положення до навчальних закладів

Функціональні обов'язки проректора з організаційної та наукової Роботи Національного аграрного університету

У своїй роботі проректор керується законодавчими та нормативними документами, наказами і розпорядженнями ректора.

До обов'язків проректора з організаційної та наукової роботи входять: – підпис банківських документів і дипломів університету;

– здійснення керівництва діяльністю ректорату та вченої ради університету за відсутності ректора (за винятком розгляду змін структури підрозділів університету і кадрових питань стосовно керівників підрозділів та завідувачів кафедр);

– підготовка пропозицій щодо оптимізації структури підрозділів університету, включаючи регіональні навчальні заклади, науково-дослідні станції, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничий комбінат тощо;

– підготовка проектів наказів щодо розподілу та контролю за раціональним використанням фонду службових відряджень співробітників університету, розподілу, перерозподілу та раціонального використання виробничих площ навчальних корпусів і допоміжних приміщень між підрозділами та орендаторами університету;

– затвердження актів на списання матеріалів і обладнання університету (вартістю до 1 тис. грн.);

– підготовка і підписання наказів щодо покращання дисципліни і санітарного стану в гуртожитках, навчальних корпусах і на території університету, включаючи всі його структурні підрозділи;

– поточне керівництво діяльністю кафедр фізичної культури та військової підготовки; – прийом громадян та вирішення в межах своїх повноважень їх персональних і службових справ;

– розподіл і контроль за використанням легкового автотранспорту університету, фонду міжнародних телефонних переговорів, факсів, Е-mаіl, пошти тощо;

– організація заходів щодо збільшення надходжень позабюджетних коштів до університету та їх раціонального використання;

– здійснення та контроль за виконанням заходів щодо економії витрат університету та підвищення ефективності навчальної, наукової, господарської й інших видів діяльності університету;

– контроль за виконанням колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом університету;

– здійснення контролю за правильним і своєчасним поданням документів; – дозвіл та контроль за проведенням громадських заходів в університеті; – координація наукових досліджень кафедр, факультетів, науково-дослідних інститутів та інших наукових підрозділів;

– формування щорічної тематики наукових досліджень вчених університету; – організація системи впровадження наукових розробок вчених університету в практику сільськогосподарського виробництва;

– контроль за дотриманням фінансової дисципліни при проведенні наукових досліджень;

– контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів, підвищенням кваліфікації професорсько-викладацького складу;

– забезпечення високоефективної господарської діяльності науково-дослідних станцій та навчально-дослідних господарств;

– організація видання періодичних наукових збірників і журналів; – підписання документів, пов'язаних із: – виконанням науково-дослідних робіт; – роботою відділу аспірантури та докторантури;

– функціонуванням спеціалізованих вчених рад та сектору захисту дисертацій; – проведенням патентно-ліцензійної і винахідницької робіт;

– контроль за своєчасністю і достовірністю всіх видів інформації щодо діяльності університету, у т. ч. звітної;

– забезпечення використання наукового фонду бібліотеки та системи Іnternet в наукових дослідженнях;

– організація проведення наукових форумів (з'їздів, конференцій, симпозіумів тощо); – координація діяльності Ради молодих вчених НАУ;

– координація діяльності служби техніки безпеки, протипожежної безпеки, охорони праці на робочих місцях та в гуртожитках, охорони об'єктів та матеріальних цінностей університету, пропускного режиму, чергування на особливо важливих об'єктах.