Положення до навчальних закладів

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Староста призначається як представник деканату для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, які здійснюються деканатом і ректоратом, або за їх дорученням.

1.2 Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у своїх колег, має позитивний вплив на колектив групи та володіє організаторськими здібностями.

1.3. Староста призначається наказом ректора за поданням декана факультету.

1.4. Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або студентів даної групи, якщо той не справляється з обов'язками, чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТАРОСТИ

2.1. Своєчасно інформувати студентів про розпорядження, які доводяться до групи, або до окремих студентів через старосту, від ректорату, деканату, викладачів, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів.

2.2. Планувати, організовувати та проводити в академічній групі заходи, пов'язані з навчально-виховним процесом.

2.3. Готувати та проводити збори студентів групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.

2.4. Щоденно вести в групових журналах облік відвідувань занять студентами групи.

2.5. Щотижня письмово інформувати деканат про стан навчальної дисципліни у групі.

2.6. Проводити індивідуальну роботу зі студентами групи відносно виконання вимог навчального плану та графіка, правил внутрішнього розпорядку.

2.7. Забезпечувати участь студентів групи у всіх заходах, які проводяться у вузі і на факультеті з залученням студентів цієї групи.

2.8. Призначати на кожний день навчання чергового по групі.

2.9. Оперативно інформувати деканат, навчальну частину про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять та ін.

2.10. Отримувати та виплачувати студентам групи стипендію.

3. ПРАВА СТАРОСТИ

3.1. Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, спортивно-масовій, культурно-масовій роботі та ін.

3.2. Вносити пропозиції для покладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

3.3. Передавати студентам розпорядження декана, його заступників, які є обов'язковими для виконання.

3.4. Представляти інтереси групи у відповідності з діючими положеннями про призначення стипендій, поселення у гуртожиток тощо.

3.5. Давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед групою адміністрацією університету.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. За виконання обов'язків та використання прав передбачених цим "Положенням".

4.2. За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами групи, нерозповсюдження інформації, що їх особисто стосується.