Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Студентське містечко НАУ - комплекс гуртожитків з підприємствами громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивними спорудами та іншими будовами, що входять в цей комплекс, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і ремонту споруд, інженерного обладнання і комунікацій.

Студмістечко є структурним підрозділом відділу соціально-побутових питань університету, діє в межах законодавства України, Статуту НАУ та цього Положення. Студмістечко призначене для надання тимчасового житла та послуг: – вітчизняним іногороднім, іноземним студентам, аспірантам, абітурієнтам, слухачам підготовчих курсів та інститутів підвищення кваліфікації на підставі угоди або контракту на проживання;

– відрядженням за клопотанням кафедр, факультетів та інших підрозділів університету. У виняткових випадках, з дозволу ректорату університету, може бути надано тимчасове житло співробітникам університету;

– студентам і учням інших навчальних закладів на підставі угод про міжвузівське співробітництво.

Розміщення підрозділів університету у гуртожитках студмістечка та оренда площ і приміщень здійснюється з дозволу ректора.

Правила оренди приміщень та її оплати регламентується законодавством України, наказами і інструкціями університету та цим Положенням.

Студмістечко фінансується за рахунок бюджетних і позабюджетних надходжень, виконує покладені на нього обов'язки, веде господарську діяльність, необхідну для здійснення статутних завдань НАУ

Діяльність студмістечка в питаннях господарської роботи, утримання та розвитку матеріальної бази підпорядковується проректору з соціально-побутових питань університету. Координує діяльність студмістечка в питаннях організації поселення та проживання студентів, аспірантів, абітурієнтів, слухачів підготовчих курсів та інститутів підвищення кваліфікації - проректор з соціально-побутових питань.

Основні напрямки роботи студмістечка

Основними напрямками роботи студмістечка є: – забезпечення житлових, побутових, культурно-спортивних потреб студентів, аспірантів та слухачів підготовчих курсів, створення умов для надання комунальних, медичних послуг та послуг громадського харчування;

– експлуатація та утримання приміщень, інженерного обладнання і комунікацій; – діяльність, направлена на розвиток матеріально-технічної бази студмістечка та ремонт гуртожитків.

Експлуатація і ремонт будівель і споруд студмістечка виконується інженерними та ремонтними службами студмістечка та підрозділами університету, а також спеціалізованими організаціями міста.

Надання послуг для мешканців гуртожитків можуть здійснюватися сторонніми організаціями та службами університету на підставі угод із університетом (студмістечком).

Організаційна структура та керівництво студмістечком

Керівництво студмістечком здійснюється директором, який організує роботу служб і підрозділів студмістечка.

Призначення директора студмістечка та його звільнення з посади здійснюється ректором університету за поданням проректора з соціально-побутових питань у відповідності чинного законодавства України.

За дорученням ректора, директору студмістечка надаються такі повноваження, зокрема:

– відповідно до покладених ректором НАУ обов'язків, видавати накази та розпорядження, які стосуються адміністративно-організаційної, господарської діяльності працівниками і мешканцями студмістечка;

– розробляти та представляти ректору для затвердження положення та інші документи, які регулюють господарську та фінансову діяльність студмістечка;

– подавати клопотання для прийому на роботу і звільнені працівників студмістечка, здійснювати розподіл обов'язків і затверджувати посадові інструкції;

– формувати і подавати проректору для затвердження організацій структуру студмістечка, штатний розпис та зміни до них;

– формувати штатний розпис за рахунок позабюджетних коштів та використовувати частину позабюджетних коштів для матеріальне заохочення працівників студмістечка і подавати на затвердження ректору НАУ;

– погоджувати договори про оренду приміщень студмістечка;

– готувати пропозиції щодо укладення договорів для потреб студмістечка;

– укладати контракти, угоди на проживання та покращення житлових умов мешканців гуртожитків

Директор студмістечка має заступника відповідно до затвердженої ректором організаційної структури студмістечка.

Організаційна структура студмістечка, затверджена ректором НАУ, складається з таких підрозділів:

– дирекція студмістечка:

– заступник директора по режиму;

– служба завідуючих гуртожитків та їх заступників;

– служба паспортистів;

– служба кастелянтів;

– служба електриків;

– служба сантехніків;

– служба швейцарів;

– служба прибиральниць;

– служба столярів;

– служба двірників;

– служба ліфтерів;

Дирекція студмістечка: – забезпечує потреби експлуатації та ремонту інженерного обладнання і приміщень студмістечка;

– організує роботу служб і підрозділів студмістечка та їх взаємодію; – проводить поселення у чіткій відповідності із рішеннями факультетських (інститутських) комісій з поселення та Ради з житлових та соціально-побутових питань НАУ; – контролює та несе відповідальність за право законністю проживання мешканців у гуртожитках;

– утримує будівлі і споруди у належному технічному стані, своєчасно проводить поточні ремонти приміщень, а також ремонт інвентарю та обладнання;

– організує надання мешканцям комунально-побутових послуг та додаткових послуг; – укомплектовує штати підрозділів і служб студмістечка;

– забезпечує виконання всіма мешканцями гуртожитків правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках;

– забезпечує освітлення і опалення приміщень студмістечка, постачання необхідного інвентарю та обладнання;

– проводить у підрозділах студмістечка необхідні заходи та міроприємства по енергозбереженню;

– здійснює заходи протипожежної безпеки та охорони матеріальних цінностей студмістечка;

– пропонує ректорату загальний напрямок економічного і соціально-побутового розвитку студмістечка.