Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення.

1.1 Центр сільськогосподарського дорадництва є навчально-науково-консультаційним структурним підрозділом Університету, підпорядкованим проректору з інформатизації, впровадження та дорадництва.

1.2 Центр створено на виконання Указу Президента України від 14 грудня 2000р №1338/2000 "Питання Національного аграрного Університету" щодо інформаційно-консультативного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників та у відповідності з рішенням Вченої ради від 25 січня 2001 року "Про засади інформаційно-консультаційної діяльності Університету".

1.3 У своїй діяльності Центр керується Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, наказами ректора та розпорядженнями проректора з інформатизації, впровадження та дорадництва і цим Положенням.

2.Основні завдання та функції.

Основними завданнями Центру є: – організація та методичне забезпечення робіт навчально-науково-виробничих лабораторій, інститутів, центрів, кафедр і факультетів Університету з впровадження, спільної науково-виробничої діяльності, надання науково-консультаційних і інформаційних послуг з питань розвитку агропромислового виробництва та сільської промисловості; – організація взаємодії з органами управління агропромисловим виробництвом, сільськогосподарськими товаровиробниками, громадськими об'єднаннями, структурами агробізнесу та інформаційно-консультаційними формуваннями в процесі виконання Програм науково-консультаційної підтримки АПВ та надання дорадчих послуг суб'єктам агропромислового виробництва і сільським громадам;

– організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для роботи в дорадчих службах, інформаційно-консультаційних формуваннях Університетів, науково-дослідних установах, та приватних бізнес-центрах сільськогосподарського спрямування;

– методична, інформаційна та консультаційна підтримка діяльності інформаційно-консультаційних формувань системи розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації в Україні, їх консолідація - шляхом проведення конференцій, обміну досвідом через друковані видання, налагодження зв'язків з органами влади, громадськими об'єднаннями, міжнародними спорідненими структурами;

– використання науково-практичних напрацювань, знань та досвіду, набутих в процесі обслуговування потреб сільгоспвиробників, для поліпшення навчального процесу та наукової роботи;

– поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету, підвищення рівня оплати і професійної майстерності його співробітників і студентів через розвиток госпрозрахункової інформаційно-консультаційної та впроваджувальної діяльності.

3. Структура

Центр дорадництва включає відділи: – Інформаційно-консультаційний та впроваджувальний "ЕКСТЕНШН". – Дорадництва та підтримки фермерського бізнесу.

Керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, який призначається на цю посаду наказом Ректора Університету за погодженням з вченою радою.