Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Дане положення розроблено згідно із "Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого державного органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №690 від 27.08.95 р. Юридичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і підпорядкований першому проректору університету.

Основні завдання та функції

До функцій юридичного відділу належать: – забезпечення законності в діяльності всіх структурних підрозділів університету; – активне використання правових засобів для забезпечення навчального процесу, наукових розробок, господарської діяльності;

– забезпечення правовими методами збереження майна, його правильний облік і списання;

– захист правил і законних інтересів університету в суді, арбітражному суді, установах та організаціях.

Роботою юридичного відділу керує начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з неї ректором університету. На посаду начальника відділу призначається особа, що має вищу юридичну освіту (спеціаліст, магістр) і стаж практичної роботи за фахом не менше 5 років.

Основні завдання юридичного відділу:

– спільно з іншими структурними підрозділами розробляти і здійснювати заходи, направлені на забезпечення законності в діяльності університету, вживати заходи щодо попередження порушень діючого законодавства;

– спільно з іншими підрозділами, а в окремих випадках самостійно, узагальнювати практику застосування діючого трудового господарського, земельного законодавства, Закону "Про освіту", розробляти пропозиції щодо вдосконалення практики застосування законодавства і вносити їх на розгляд ректору університету;

– перевіряти на відповідність вимогам чинного законодавства подані на підпис керівництву університету проекти наказів, інструкції, розпорядження, інші документи правового характеру;

– перевіряти на відповідність вимогам чинного законодавства видані деканами факультетів розпорядження;

– самостійно або спільно з іншими підрозділами готувати пропозиції щодо внесення змін до діючих або відміну тих, що втратили силу, наказів та інших локальних нормативних актів; – брати участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури управління університетом, визначення прав і обов'язків структурних підрозділів університету; – проводити роботу з підвищення ролі господарських договорів і посилення відповідальності за їх виконання;

– брати участь у розробці типових договорів й інших локальних нормативних актів та посиленні відповідальності за їх виконання;

– спільно з іншими зацікавленими підрозділами розробляти локальні нормативні акти, направлені на вдосконалення навчального процесу, наукової роботи, підготовки наукових кадрів;

– вести претензійну і позовну роботу, аналізувати стан роботи щодо пред'явлення і розгляду претензій, арбітражу практику;

– розробляти пропозиції щодо виправлення недоліків у діяльності структурних підрозділів, які виявлені під час розгляду претензій і господарських суперечок, направляє ці пропозиції керівництву університету;

– давати роз'яснення щодо застосування норм права, окремих законодавчих актів у діяльності структурних підрозділів університету (відділень, кафедр, факультетів); – консультувати працівників університету з правових питань, готувати керівництву НАУ довідкові матеріали із законодавства;

– спільно з іншими структурними підрозділами брати участь у розробці проекту колективного договору;

– надавати правову допомогу профспілковому комітету.

Права

Юридичний відділ має право: – перевіряти дотримання законності в роботі структурних підрозділів університету; – одержувати від посадових осіб, спеціалістів НАУ документи, довідки, розрахунки та іншу інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків;

– залучати за погодженням з керівниками структурних підрозділів працівників для підготовки проектів локальних нормативних актів, інших документів.

Покладання на юридичний відділ завдань, не передбачених даним Положенням і які не мають відношення до правової роботи, не допускається.