Положення до навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Кафедра Національного аграрного університету є основним навчально-науковимпідрозділом, який забезпечує:

Здійснення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт, впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво;

Підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;

Підвищення кваліфікації викладачів і фахівців сільськогосподарських і лісових галузей виробництва;

Здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційну, господарську, комерційну, міжнародну та ін.) відповідно до Статуту університету.

1.2. Кафедра створюється на підставі рішення вченої ради та наказу ректора Університету. Створення нової кафедри можливе за умов наявності не менше 5 науково-педагогічних працівників, з яких один доктор наук (або професор) та 2...3 кандидати наук (доценти). Неспроможність кафедри на достатньому рівні забезпечувати будь-який із перелічених в п. 1.1 напрямків роботи може бути підставою для порушення питання про її ліквідацію.

1.3. Кафедра безпосередньо підпорядковується директору навчально-наукового центру, до складу якого вона входить.

1.4. Кафедра у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом університету, цим "Положенням..." і розробленим на його основі Положенням про свій підрозділ, діючими навчальними планами і програмами, наказами ректора університету, директора навчально-наукового інституту, розпорядженнями проректорів, директора навчально-наукового центра, деканів факультетів та їх заступників, рішеннями вчених рад університету, інституту (факультету).

1.5. Кафедра веде необхідну документацію згідно з діючими положеннями та функціями, які їй делегуються.

2. Завдання кафедри

Завданнями кафедри є:

2.1 Організація та виконання на високому рівні навчальної, науково-методичної та організаційно-виховної роботи із студентами денної, заочної, вечірньої та екстернатної форми навчання, слухачами факультету підвищення кваліфікації викладачів та іншими підрозділами, що забезпечують освітню діяльність.

2.2 Проведення наукових досліджень з приорітетних напрямків науки і широке впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес.

2.3 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

2.4 Створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-лабораторної бази, методик експериментальних досліджень, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу.

2.5 Організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку високо кваліфікованих фахівців сільського і лісового господарства, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями, бути глибоко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи.

3. Структура і управління

3.1. Кафедра являє собою єдиний науково-педагогічний колектив, до складу якого входять:

Завідувач кафедри; професори; доценти; старші викладачі; асистенти;

Викладачі;

Стажисти-викладачі;

Наукові співробітники;

Докторанти, аспіранти;

Навчально-допоміжний та навчально-виробничий персонал.

3.2. Структура кафедри, її кількісний та якісний склад визначаються Статутом університету, цим Положенням, видами та обсягами роботи з усіх напрямів діяльності.

Структура кафедри та її штати затверджуються наказом ректора університету на кожний навчальний рік в установленому порядку.

3.3. До складу кафедри можуть входити навчальні лабораторії, навчально-методичні кабінети, майстерні, навчально-науково-виробничі лабораторії (дільниці), наукові (галузеві, проблемні) лабораторії.

У складі багато чисельних кафедр, які забезпечують навчальний процес і наукові дослідження з кількох дисциплін і наукових напрямів, можуть створюватися секції (цикли).

3.4. З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу і наукових досліджень, а також для налагодження тісного зв'язку з виробництвом і спорідненими науковими підрозділами, кафедрою (групою кафедр) створюються її філії на виробництві або в наукових та проектно-конструкторських установах. Статус такої філії і порядок її функціювання визначається Статутом університету і Положенням про кафедру (філію кафедри) Національного аграрного університету.

3.5. Кафедру очолює її завідувач, який обирається за конкурсом або призначається на цю посаду ректором відповідно до порядку, встановленого Статутом університету.

3.6. Робота кафедри здійснюється за перспективними і поточними річними планами з навчальної, науково-дослідної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт та впровадження результатів досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.

Плани роботи кафедри в установленому порядку затверджуються директором відповідного навчально-наукового центру.

Індивідуальні плани роботи викладачів затверджуються завідувачем кафедри.

3.7. Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри, проводиться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача не рідше одного разу на місяць.

У засіданнях приймають участь, як правило, усі співробітники кафедри.

На кафедрі можуть проводитись робочі наради, семінари, розширені засідання із залученням співробітників інших кафедр, а також представників виробництва, проектних і наукових установ та організацій.

4. Функції кафедри

До функцій кафедри відносяться такі:

4.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою.

4.2. Розробка і систематичне оновлення на основі вимог освітньо - кваліфікаційних характеристик освітньо - професійних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою, з урахуванням сучасного стану і потреб сільського і лісового господарства, досягнень і перспектив аграрної науки.

4.3. Забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду. Залучення провідних вчених і фахівців галузі до навчального процесу.

4.4. Здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами, включаючи їх електронні версії.

4.5. Організація самостійної роботи студентів, впровадження системи контролю поточної успішності студентів, перехід до модульно-рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, аналіз результатів міжсесійних атестацій та екзаменаційних сесій.

4.6. Наукова діяльність, зорієнтована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямків науки, що фінансується:

За державними науково-технічними програмами;

За галузевими програмами Міністерства аграрної політики України;

За господарськими угодами;

За ініціативними науковими програмами;

За грантами міжнародних організацій тощо.

4.7. Обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних і нормативних матеріалів та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво і навчальний процес. Безпосередня участь у роботах, пов'язаних з практичним впровадженням наукових розробок.

4.8. Підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспірантів і докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів у інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві.

4.9. Розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів. Проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності.

4.10. Участь співробітників кафедри у роботі тимчасових творчих колективів, експертних рад, робочих груп з оперативного вирішення і наукового забезпечення питань розвитку агропромислового комплексу.

4.11. Активна участь в культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам у їх роботі.

4.12. Співпраця з іншими установами та організаціями. Надання методичної допомоги фахівцям сільськогосподарських підприємств, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам і науковцям інститутів.

4.13. Пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з проблем вищої освіти і наукової роботи.

4.14. Окремі функції кафедри (господарська, комерційна та ін.), а також ті, що обумовлені її специфікою (кафедри випускаючі, загальноосвітні, гуманітарні), визначаються власним Положенням згідно зі Статутом університету.

5. Взаємовідносини з іншими підрозділами

5.1. З іншими кафедрами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення і реалізації міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом організації навчального процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.

5.2. З навчально-науковим центром взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв'язку з підзвітністю йому кафедри за всіма напрямками діяльності.

5.3. З факультетами - з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

5.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами, навчально-дослідними господарствами та іншими підрозділами університету - у зв'язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяльності у відповідності до діючого в університеті порядку.

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника є індивідуальною і визначається посадовими інструкціями.

6.2. Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за:наслідки роботи кафедри за всіма напрямами її діяльності;

Стан трудової дисципліни співробітників; створення творчої обстановки у колективі кафедри; стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази; підбір і розстановку кадрів; використання фонду оплати праці. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, завідувач приймає безпосередню участь.