Положення до навчальних закладів

1.Загальні положення

1.1. Навчальна лабораторія кафедри Національного аграрного університету є підрозділом кафедри, який забезпечує проведення лабораторно-практичних занять із дисциплін відповідно з вимогами освітньо-професійних програм і положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

1.2. Навчальна лабораторія кафедри створюється за умови, що у робочому навчальному плані передбачені лабораторно-практичні заняття з відповідних дисциплін.

1.3. Навчальна лабораторія підпорядковується завідувачу кафедри, до складу якої вона входить.

1.4. Навчальна лабораторія у своїй діяльності керується нормативними документами органів управління освітою, Статутом університету, цим Положенням, навчальними планами і програмами, наказами ректора, рішеннями вчених рад університету, інституту та навчально-методичної ради факультету, розпорядженнями навчальної частини університету, директора інституту, завідувача кафедри.

2. Завдання навчальної лабораторії

До завдань навчальної лабораторії відносяться такі:

2.1. Забезпечення студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою.

2.2. Проведення на високому навчально-методичному рівні лабораторно-практичних занять.

2.3. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу.

2.4. Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

2.5. Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами інструктажів з охорони праці.

3. Структура і управління

3.1. Залежно від обсягів та змісту навчальних дисциплін, з яких проводяться заняття, до складу навчально-допоміжного персоналу лабораторії можуть входити:

– провідний інженер;

– інженер;

– старший лаборант;

– лаборант;

– техніки різних категорій;

– майстер виробничого навчання.

3.2. Навчальну лабораторію може очолювати завідувач, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету (за поданням завідувача кафедри, погодженим з директором відповідного навчально-наукового інституту).

3.3.Завідувач навчальною лабораторією підпорядковується завідувачу відповідної кафедри і здійснює безпосереднє керівництво роботою навчально-допоміжного персоналу.

3.4. Обговорення питань, що стосуються діяльності навчальної лабораторії, проводиться на засіданнях кафедри під головуванням її завідувача.

4. Функції навчальної лабораторії

Функціями навчальної лабораторії є такі:

4.1. Проведення згідно з діючими навчальними планами лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

4.2. Поліпшення якості навчального процесу та активна участь співробітників навчальної лабораторії у виховній роботі зі студентами.

4.3. Створення всім учасникам навчального процесу умов праці відповідних до вимог чинних законодавчих та нормативних актів.

5. Взаємовідносини навчальної лабораторії з іншими підрозділами

Взаємовідносини будуються:

5.1. З кафедрою, до структури якої входить, з метою реалізації навчальних програм відповідних дисциплін та участі у виховній роботі зі студентами.

5.2. З навчально-науковим центром, інститутом з метою забезпечення єдиного підходу в реалізації навчального процесу з груп споріднених дисциплін, виявленні і реалізації міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом, сумісного використання навчальної бази.

5.3. З деканатом факультету з метою реалізації вимог до підготовки фахівців відповідної спеціальності та спеціалізації.

5.4. З навчальною частиною університету з метою реалізації вимог концепції освітянської діяльності університету.

5.5. З іншими структурними підрозділами університету з метою покращення організації та забезпечення навчального процесу.

6. Відповідальність навчальної лабораторії

6.1. Відповідальність навчальної лабораторії реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника індивідуальна і залежить від обов'язків і функцій згідно їх посадових інструкцій.

На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності навчальної лабораторії, завідувач приймає безпосередню участь.