Положення до навчальних закладів

1. Загальна частина

1.1. Факультет є структурним підрозділом навчально-наукового інституту національного аграрного університету, що створюється для організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр"за відповідними напрямами, спеціальностями, спеціалізаціями.

1.2. Факультет об'єднує зусилля кафедр університету, філій кафедр в НДІ та на виробництві, підприємств - об'єктів виробничих практик і стажування студентів у вирішенні завдань, визначених цим положенням.

1.3. Діяльність факультету НАУ здійснюється відповідно до законодавства, Статуту Університету, "Положення про організацію навчального процесу" та цим положенням.

1.4. Факультет має свою печатку, штамп та емблему.

2. Завдання факультету

Основними завданнями факультету є:

2.1. Організація навчальної роботи за ліцензованими напрямами та спеціальностями.

2.2. Організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів.

2.3. Участь у формуванні бюджету структурних навчальних підрозділів університету.

2.4. Організація та участь у підготовці і затвердженні в установленому порядку навчально-методичних комплексів відповідних спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін.

2.5. Аналіз поточної та підсумкової успішності студентів за відповідними напрямами, спеціальностями і спеціалізаціями.

2.6. Участь у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців відповідної спеціальності (напряму).

2.7. Участь у ліцензуванні, атестації та акредитації відповідних напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців.

2.8. Організація державної атестації студентів.

2.9. Організація семінарів і конференцій з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу.

2.10. Розробка та внесення пропозицій щодо підготовки аспірантів і докторантів.

2.11. Організація навчальних та виробничих практик студентів, їх стажування в науково-дослідних, проектно-конструкторських установах та на виробництві, у тому числі і за кордоном.

2.12. Участь у роботі приймальної комісії університету.

2.13. Участь у працевлаштуванні випускників, організації їх стажування протягом 3-х років після закінчення навчання, аналіз відповідності змісту освіти потребам сільськогосподарського виробництва.

2.14. Участь в організації перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.

3. Структура і управління

3.1. Вищим органом управління факультетом є збори трудового колективу.

3.2. Робочим органом управління факультетом є деканат, до складу якого входять декан, його заступник(и), старший методист(и), диспетчер(и) та секретар(і).

3.3. Керівництво всіма видами діяльності факультету здійснює декан, який обирається за конкурсом на вченій раді університету із врахуванням рейтингової оцінки кандидатур вченою радою відповідного Навчально-наукового інституту на термін до 5 років. Декан є заступником директора Навчально-наукового інституту (ННІ), до складу якого входить факультет, з навчальної (відповідного напряму або спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців) та виховної робіт і заступником голови вченої ради ННІ.

3.4. Заступники декана приймаються на роботу та звільняються з неї ректором університету за поданням декана факультету, погодженим з директором відповідного Навчально-наукового інституту; методисти, диспетчери та секретарі - директором відповідного Навчально-наукового інституту за поданням декана факультету.

3.5. У межах своїх повноважень, що витікають із завдань факультету, декан видає розпорядження, обов'язкові для викладачів і студентів, та несе персональну відповідальність за їх виконання.

3.6. При деканаті, як дорадчий, орган утворюється навчально-методична вчена рада, яка вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу та забезпечує своєчасне коригування навчальних планів і програм, що затверджуються вченою радою Університету.

4. Функції деканату факультету

Деканат організовує роботу факультету. До його функцій належать:

4.1. Розробка та впровадження освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та робочих навчальних планів за ліцензованими напрямами підготовки фахівців та спеціальностями з урахуванням спеціалізацій.

4.2. Організація та координація навчально-виховної роботи, впровадження прогресивних технологій і форм навчання.

4.3. Участь у розподілі бюджетних та спеціальних коштів між кафедрами університету, що залучені для підготовки фахівців відповідних напрямів і спеціальностей і спеціалізацій.

4.4. Контроль за використанням коштів, що залучені для підготовки фахівців відповідних напрямів, спеціальностей і спеціалізацій.

4.5. Розробка наскрізних програм підготовки фахівців з окремих напрямів їх майбутньої професійної діяльності.

4.6. Організація та координація розробки навчальних програм дисциплін.

4.7. Розробка та контроль дотримання графіків навчального процесу за всіма формами навчання.

4.8. Участь у розробці та коригуванні розкладу занять студентів усіх форм навчання, а також слухачів магістратури.

4.9. Розробка розкладу заліків та іспитів і контроль за його дотриманням.

4.10. Допуск студентів до складання заліків та іспитів.

4.11. Організація обліку успішності студентів і слухачів та відвідування ними занять, аналіз навчальної інформації та розробка сумісно із навчально-науковими центрами заходів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

4.12. Організація роботи стипендіальної комісії факультету.

4.13. Участь у заходах щодо матеріального стимулювання успішного навчання і зразкової поведінки студентів та їх соціального забезпечення.

4.14. Організація і проведення сумісно із навчально-науковими центрами навчальних та виробничих практик, навчання студентів робітничим професіям із видачею відповідних документів встановленого державного зразка.

4.15. Організація державної атестації студентів і слухачів за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

4.16. Участь у підготовці перевідних наказів і наказів про відрахування, поновлення, переведення студентів, надання академічної відпустки та повторного курсу навчання.

4.17. Участь у підготовці наказів про надання студентам можливості навчатися за індивідуальними графіками і навчальними планами.

4.18. Координація сумісно із навчально-науковими центрами підготовки та видання навчально-методичного забезпечення.

4.19. Підбір та комплектування сумісно із навчально-науковими центрами складу науково-педагогічних працівників для забезпечення навчально-виховного процесу.

4.20. Участь в організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

4.21. Розробка та реалізація сумісно із навчально-науковими центрами заходів щодо поліпшення професійної майстерності фахівців.

4.22. Участь у роботі приймальної комісії університету.

4.23. Організація та проведення сумісно із навчально-науковими центрами та навчальною частиною університету профорієнтаційної роботи серед сільської молоді.

4.24. Планування, організація і проведення засідань навчально-методичної вченої ради факультету, науково-методичних конференцій, нарад, семінарів тощо.

4.25. Організація сумісно із навчально-науковими центрами роботи зі старостами академічних груп та наставниками з питань успішності і навчальної дисципліни студентів.

4.26. Організація та проведення культурно-виховної роботи серед студентів.

4.27. Організація і проведення олімпіад за спеціальностями, предметних олімпіад в рамках Всеукраїнських олімпіад студентів.

4.28. Організаційне забезпечення участі студентів факультету в конкурсах "Кращий студент НАУ", "Кращий студент Києва, України" тощо.

4.29. Організаційне забезпечення участі студентів факультету в загально-університетських культурно-масових та спортивних заходах.

5. Стосунки факультету з іншими підрозділами університету

5.1. Деканат як робочий орган управління факультетом організаційно й функціонально підпорядковується адміністрації відповідного Навчально-наукового інституту та навчальній частині університету які координують діяльність деканату і факультету.

5.2. Здійснюючи свою діяльність, факультет вступає у стосунки з:

· навчально-науковими центрами, кафедрами і філіями кафедр;

· іншими Навчально-науковими інститутами, факультетами і центрами університету;

· науково-дослідними інститутами УААН, НАН і Міністерства АП України;

· науковою та адміністративно-господарською частинами, планово-фінансовимвідділом, бухгалтерією, відділами кадрів, міжнародних зв’язків, EXTENSІON, аспірантурою, науково-дослідними станціями і навчальними господарствами, навчально-виробничимкомбінатом та іншими підрозділами університету.

5.3. У процесі стосунків з різними підрозділами університету деканат факультету отримує і надає необхідну інформацію з питань, пов'язаних зі своєю діяльністю.

6. Відповідальність факультету

Відповідальність факультету реалізується через відповідальність декана, його заступників, інших співробітників деканату, що визначається у їх посадових інструкціях.