Положення до навчальних закладів

Загальні положення

Планово-фінансовий відділ є самостійним структурним підрозділом університету, діє на основі Статуту університету.

У своїй роботі керується Положенням про НАУ, законами України, постановами і розпорядженнями ректора університету та іншими нормативними актами.

Планово-фінансовий відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади наказом ректора університету на подання проректора з економічних питань.

Штат відділу затверджується ректором університету.

Основні завдання і функції

Підготовка і складання річного кошторису витрат НАУ, штатного розпису; щомісячний аналіз використання коштів; аналіз господарсько-фінансової діяльності НАУ; розроблення заходів пропозицій щодо раціонального використання фінансових ресурсів.

Своєчасне вивчення і доведення необхідних документів до керівників структурних підрозділів університету.

Відповідно до Положень про регіональні коледжі та технікуми НАУ, планово-фінансовий відділ організовує фінансову діяльність регіональних закладів освіти.

Права

Планово-фінансовий відділ має право: – вимагати від інших підрозділів подання відомостей і матеріалів, необхідних для виконання відділом своїх функціональних обов'язків;

– проводити перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, які регламентують фінансову діяльність;

– вносити пропозиції про заохочення працівників НАУ за раціональну і ефективну витрату коштів, а також пропозиції про притягнення до відповідальності осіб за порушення штатно-фінансової діяльності.

Відповідальність

Планово-фінансовий відділ несе відповідальність за: – розроблення щорічних і перспективних планів університету;

– підготовку річного звіту та якісне подання звітності Міністерству фінансів та іншим установам; – дотримання колективом правил внутрішнього трудового розпорядку.

Взаємовідносини з іншими підрозділами

У своїй роботі планово-фінансовий відділ співпрацює із: – бухгалтерією - з питань подання їй кошторисів витрат, участі в складанні бухгалтерської і статистичної звітності й аналізу фінансово-господарської діяльності; – навчальним відділом і відділом кадрів університету - з питань складання статистичної звітності;

– адміністративно-господарською частиною - з питань матеріально-технічного забезпечення; – іншими підрозділами НАУ - для виконання посадових обов'язків.