Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Бухгалтер П категорії матеріального відділу є організатором і виконавцем бухгалтерського обліку матеріальних цінностей. Працює під керівництвом головного бухгалтера. Організовує правильний і своєчасний облік матеріальних цінностей, контролює їх рух і зберігання. У процесі діяльності користується чинним законодавством, положенням по бухгалтерського обліку, вказівками головного бухгалтера, наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер ІІ категорії матеріального відділу зобов'язаний: – своєчасно приймати від підрозділів НАУ і від матеріально-відповідальних працівників звіти про рух матеріальних цінностей;

– під час приймання звітів перевіряти: правильність оформлення кожного документа і його законність; точність і достовірність всіх показників в документах і звітах; правильність арифметичного підрахунку показників в кожному документі; наявність прикладених до звіту прибуткових і витратних документів, порівнюючи з другими звітами; залишки матеріальних цінностей на початок і кінець звітного періоду;

– правильно і своєчасно обробляти всі прийняті документи і складати проводки; правильно і своєчасно складати журнал-ордера № 13 'Постачальники' рахунок 178, № 17 'Витрати матеріалів, запчастин ‘ по рахунку 060, 069, №18 'Витрата матеріалів ‘ по рахунку 063, № 20 'Корма і фуражі ‘ рахунок № 065;

– організовувати своєчасну розноску бухгалтерських проводок по аналітичним рахункам наступних рахунків 01, 02, 06, 070, 071; – своєчасно складати статистичну звітність; – організовувати і здійснювати штамповку одержувана майна;

– у кінці звітного періоду робити заключні записи, виводити і уточняти залишки по рахункам;

– організовувати в підрозділах НАУ правильне обрахування товарно-матеріальних цінностей і контроль за ними;

– організовувати і проводити інвентаризацію і обробляти її результати; – брати участь у комісії по списанню матеріальних цінностей; – на початку звітного періоду відкривати нові рахунки;

– своєчасно інформувати головного бухгалтера про переміщення і наявність матеріальних цінностей;

– щомісячно проводити перевірку бухгалтерських даних з залишками у матеріально-відповідальних осіб;

– підвищувати свою кваліфікацію, приймати участь у впровадженні передових форм і методів бухгалтерського обліку з впровадженням комп'ютерної техніки; – крім вищезазначеного, по вказівці головного бухгалтера виконувати другі обов'язки по бухгалтерському обліку.

3. Права

Бухгалтер ІІ категорії матеріального відділу має право: – вимагати від керівників підрозділів і матеріально-відповідальних осіб своєчасного подання в бухгалтерію необхідних документів і звітів;

– не приймати до виконання документи, які не відповідають нормативним і законодавчим актам;

– вносити пропозиції з покращання і впровадження нових форм і методів обліку і звітності; – вимагати від членів комісії по списанню обладнання, машин, приладів, інструментів, транспортних засобів, матеріалів відповідного заключення, якщо воно пропущено в акті на списання.

4. Відповідальність

Бухгалтер ІІ категорії матеріального відділу несе відповідальність за: – організацію і ведення правильного і своєчасного обліку матеріальних цінностей; – своєчасне приймання і правильний обробіток документів і звітів, а також складання бухгалтерських проводок;

– своєчасне рознесення проводок по рахунках;

– не вірне оформлення документів і відпуск товарно-матеріальних цінностей зі складів НАУ;

– правильність балансу поданого у вищестоящу організацію; – несвоєчасне оформлення результатів інвентаризації.