Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бухгалтера 1 категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями

1. Загальні положення

Бухгалтер І категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями, підзвітними особами і другими дебіторами та кредиторами, підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. Він є організатором і виконавцем бухгалтерського обліку всіх витрат на утримання університету і розрахунків з усіма організаціями, підприємствами.

Організовує правильний і своєчасний облік витрат по рахунках № 170, 171, 173, 178, 179, 150, 200, 210, 203, 211, 212, 400 і контролює їх своєчасне виконання.

У своїй практичній діяльності керується положенням з бухгалтерського обліку, кошторисом, договорами і наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер І категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями зобов'язаний:

– приймати від навчально-виробничих господарств і підприємств університету авізовки, акти, товарно-транспортні накладні та інші документи та виконанні для університету роботи та послуги;

– розподіляти по відповідних рахунках і статтях витрати на електроенергію, газ, воду, опалення, абонементну плату, радіо, телефон, поточний і капітальний ремонт та інші послуги;

– вести аналітичній облік і контроль витрат на поточний і капітальний ремонти, своєчасно доводити до відома головного бухгалтера про перевитрати на ремонти; проводить щомісячну звірку взаєморозрахунків з навчально-виробничими господарствами і підприємствами університету, щоквартально оформляти відповідні акти звірок; – забезпечувати суворе дотримання розрахункової дисципліни і своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості;

– перевіряти при отриманні документів і звітів: а) правильність оформлення кожного документу та його законність; б) правильність арифметичного підрахунку показників в кожному документі; в) точність і достовірність всіх показників в документах і звітах; г) наявність прикладених до звіту первинних документів.

– правильно і своєчасно обробляти всі прийняті авізо та документи і складати бухгалтерські мережі: ж/о 1.,12,16,22,23;

– у кінці звітного періоду (кварталу, року) робити заключні записи, звіряти обороти зі всіх рахунків;

– складати звітність (квартальну, річну, місячну) в податковій інспекції; – систематично підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у запровадженні передових форм і методів бухгалтерського обліку;

– крім вищеперерахованих обов'язків у міру виробничої необхідності і по вказівкам головного бухгалтера виконує другі обов'язки по бухгалтерському обліку.

3. Права

Бухгалтер І категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями має право:

– вимагати від керівників кафедр, відділів, служб і матеріально-відповідальних осіб своєчасного представлення в бухгалтерію університету необхідних документів і звітів; – не приймати до виконання і оформлення документи, які суперечать нормативним актам і діючим положенням;

– вносити пропозиції з покращення і впровадження нових форм та методів обліку і звітності; відвідувати всі семінари, які організовує податкова інспекція.

4. Відповідальність

Бухгалтер І категорії з обліку видатків і розрахунків з постачальниками та організаціями несе відповідальність за:

– організацію і ведення правильного й своєчасного обліку витрат з рахунків і статей витрат;

– своєчасне отримання і обробку документів, авізо і складання бухгалтерських мереж; за своєчасну перевірку всіх розрахунків;

– обробку документів, які суперечать нормативним і законодавчим актам; – стан розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими дебіторами і кредиторами.