Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бухгалтера 1 категорії по обліку праці та заробітної плати науково-дослідної частини

1. Загальні положення

Бухгалтер І категорії з обліку праці та заробітної плати призначається та звільняється з роботи ректором університету за поданням проректора з організаційної та наукової роботи і проректора з економічних питань. У своїй практичній діяльності керується діючим законодавством, інструкціями щодо бухгалтерського обліку, наказами та розпорядженнями ректора і проректора з економічних питань, "Положенням про науково-дослідну частину" та цією посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Бухгалтер І категорії зобов'язаний: – вести аналітичний облік заробітної плати науково-дослідної частини університету; – нараховувати заробітну плату науковому, технічному персоналу та ІТП НДЧ відповідно до штатного розкладу, виданих наказів на зарахування, кошторису, договорів; – здійснювати всі утримання і складати платіжну відомість;

– здійснювати грошові розрахунки з працівниками НДЧ, які звільняються або йдуть у відпустку;

– обробляти лікарняні листки і складати список на внесення нарахованих сум у платіжну відомість;

– складати за зведеними відомостями бухгалтерську проводку з нарахування заробітної плати, виплат на лікарняні листки, а також пенсій та грошової допомоги; – складати у встановлені строки оперативну та статистичну звітність на виконання плану з праці Ф-ІТ і з нарахування та виплати грошових коштів за рахунок соціального страхування, розрахунок сплати комунального податку, розрахунок відрахувань у фонд Чорнобиля; – складати довідки банку для отримання заробітної плати у встановлені строки; – здійснювати своєчасне звірення розрахунків із співробітниками НДЧ і результати звірення оформляти згідно із встановленим порядком;

– забезпечувати суворе дотримання розрахункової дисципліни і своєчасне стягнення дебіторської та погашення кредиторської (депонованої) заборгованості; – вести облік депонованої заробітної плати; – контролювати роботу бухгалтера по зарплаті; – вести особові рахунки співробітників НДЧ;

– організовувати правильне ведення обліку заробітної плати та контроль за ним; – складати довідку про нараховані суми заробітної плати соцстраху; – систематично підвищувати свою кваліфікацію і брати участь у впровадженні передових форм і методів бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки; – у разі виробничої необхідності та за вказівками проректора з економічних питань виконувати інші роботи з бухгалтерського обліку.

3. Права

Бухгалтер І категорії має право: – вимагати від керівників підрозділів і матеріально-відповідальних осіб своєчасного подання в бухгалтерію необхідних документів і звітів;

– не приймати до виконання документи, що суперечать нормативним і законодавчим актам;

– вносити пропозиції щодо поліпшення та впровадження нових форм і методів обліку та звітності.

4. Відповідальність

Бухгалтер І категорії несе відповідальність за: – правильне та своєчасне нарахування заробітної плати, виплати за лікарняними листками, пенсій, грошової допомоги, утримання податків, штрафів та інших утримань; – своєчасне звірення всіх розрахунків;

– своєчасне і правильне подання даних для складання бухгалтерської проводки в журналі-ордері № 7;

– організацію та ведення правильного і своєчасного обліку праці і заробітної плати; – правильність балансу, що подається у вищу інстанцію, щодо нарахованої та виплаченої зарплати, виплат по соцстраху, утримань прибуткового податку тощо; – обробку документів, які суперечать нормативним і законодавчим актам.