Посадові інструкції навчальних закладів

Посадова інструкція бухгалтера 1 категорії з обліку банківських операцій

1. Загальні положення

Бухгалтер І категорії з обліку банківських операцій безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру в своїй роботі. Проводить приймання і перевірку банківських документів. Готує банківські документи до сплати, відвідує банк з метою отримання виписки банку. Організовує правильний і своєчасний облік безготівкових операцій по поточному, валютному та бюджетних рахунках. Слідкує за використанням і залишками коштів з бюджету в розрізі окремих кредитів. У своїй роботі керується Положенням по бухгалтерському обліку, законодавчими актами, вказівками головного бухгалтера і наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер І категорії з обліку банківських операцій зобов'язаний: – складати банківські документи на перерахування коштів; – одержувати в банку виписки;

– вести операції на рахунках в банку (поточному, валютному); – вести операції на бюджетних рахунках в Головдержказначействі; – вести аналітичний і синтетичний облік безготівкових розрахунків в відомостях і журналах-ордерах;

– вести бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, складати кошторис на отримання відряджень за кордон;

– складати звітність (квартальну, річну) в податкову інспекцію;

– у кінці звітного періоду(кварталу, року) робити заключні записи, звіряти обороти по всім рахункам;

– перевіряти при отриманні документів і звітів: а) правильність оформлення кожного документу та його законність; б) правильність арифметичного підрахунку показників у кожному документі; в) точність і достовірність всіх показників у документах і звітах; г) наявність прикладених до звіту первинних документів.

3. Права

Бухгалтер І категорії з обліку банківських операцій має право: – вимагати від відділів, служб, матеріально-відповідальних осіб своєчасного представлення в бухгалтерію університету необхідних документів і звітів;

– не приймати до виконання і оформлення документи, які суперечать нормативним актам і діючим положенням;

– вносити пропозиції з покращання і впровадження нових форм і методів обліку і звітності; відвідувати всі семінари, які організовує податкова інспекція.

4. Відповідальність

Бухгалтер І категорії з обліку банківських операцій несе відповідальність за: – організацію і ведення правильного і своєчасного обліку безготівкових розрахунків; – своєчасне отримання і обробку документів, авізо і складання бухгалтерських мереж; – своєчасну перевірку всіх розрахунків; – обробку документів, які суперечать нормативним і законодавчим актам.