Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Бухгалтер навчального гаража є організатором і виконавцем бухгалтерського обліку, обліку матеріальних цінностей. Підпорядковується головному бухгалтеру і старшому бухгалтеру матеріального стола. Організовує правильний та своєчасний облік матеріальних цінностей, контролює їх рух та збереження. У своїй практичній роботі користується діючими законодавчими актами, положенням по веденню бухгалтерського обліку, вказівками головного бухгалтера та наказами ректора.

2. Обов'язки

Бухгалтер навчального гаража зобов'язаний: – в установлений строк приймати від матеріально-відповідальних осіб звіти з руху матеріальних цінностей;

– під час прийняття звітів перевіряти: правильність оформлення кожного документа та його законність; точність і достовірність всіх показників у документах і звітах; правильність арифметичного підрахунку показників у кожному документі; залишки матеріальних цінностей на початок і кінець звітного періоду;

– достовірно і своєчасно обробляти всі прийняті документи та робити бухгалтерську проводку, а також розноску по рахункам з щомісячними підсушками; – складати оборотні відомості і результати звіряти з оборотним балансом; – організовувати і проводити штамповку майна, що отримується; – брати участь у комісії по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей; – кожного місяця проводити інвентаризацію ГММ на заправочній і в підзвіті водіїв; – брати участь у комісії по списуванню товарно-матеріальних цінностей; – в установлений термін подавати головному бухгалтеру дані про проходження та наявність матеріальних цінностей;

– щомісяця звіряти облікові дані з рештками товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб;

– крім вище перелічених обов'язків у міру виробничої необхідності і за вказівками головного бухгалтера виконувати інші обов'язки з бухгалтерського обліку.

3. Права

Бухгалтер навчального гаража має право: – вимагати від керівників підрозділів і матеріально-відповідальних осіб своєчасного представлення в бухгалтерію необхідних документів і звітів; – не приймати документів, які суперечать нормативним та законодавчим актам.

4. Відповідальність

Бухгалтер навчального гаража несе відповідальність за: – ведення правильного і своєчасного обліку матеріальних цінностей; – своєчасний прийом і правильну обробку документів та звітів, а також складання бухгалтерських проводок;

– своєчасне рознесення проводок по рахункам;

– оформлення та обробку документів, які суперечать нормативним та законодавчим актам;

– несвоєчасне оформлення підсумків інвентаризації по об'єктам; – необґрунтоване списання товарно-матеріальних цінностей.