Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Призначається на посаду ректором університету і безпосередньо підпорядковується проректору з організаційної та наукової роботи. Представляє університет з присудження наукових ступенів у ВАК України. Разом з проректором з організаційної та наукової роботи вирішує всі питання, пов'язані з роботою спеціалізованих вчених рад, інформує секретаріат спеціалізованих вчених рад з усіх питань роботи. У своїй роботі керується "Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 644 від 28 червня 1997 р. із змінами і доповненнями згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1241 і 22 липня 1999 р. № 1336, наказом Вищої атестаційної комісії України № 477 від 14 липня 1997 р., наказами і директивними розпорядженнями ВАК України, ректора і проректора з організаційної та наукової роботи, правилами внутрішнього розпорядку університету, "Положенням про сектор", посадовою інструкцією.

2. Обов'язки

Вчений секретар зобов'язаний: – здійснювати методичне керівництво роботою спеціалізованих вчених рад, забезпечувати контроль за виконанням вимог "Порядку..." ВАК України під час захисту дисертацій в спецрадах університету і відповідним діловодством з усіх питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;

– організовувати роботу всіх спеціалізованих вчених рад (складання річних, квартальних і місячних планів роботи, річних графіків захисту дисертацій, контроль за їх виконанням, підготовка документів у ВАК разом з факультетами щодо затвердження, часткових змін і перезатвердження складу спеціалізованих рад, проведення разових захистів, підготовка наказів, розпоряджень, довідок і звітів);

– здійснювати контроль за роботою спеціалізованих вчених рад згідно з вимогами "Порядку..." ВАК України (процедура захисту, присутність членів, ведення діловодства, правильність призначення офіційних опонентів, провідних установ);

– готувати матеріали для розгляду питань, пов'язаних з роботою спеціалізованих вчених рад, на раді університету, ректораті;

– здійснювати контроль за оформленням документів здобувачів, дисертацій, авторефератів, апробацією їх на спецрадах відповідно до вимог "Порядку..." ВАК України; – вести листування з питань захисту дисертацій з ВАК України, Міністерством освіти і науки України, здобувачами та організаціями;

– перевіряти документи, дисертації й автореферати, що надійшли до спеціалізованих рад, для попереднього розгляду на предмет їх відповідності вимогам "Порядку..." ВАК України;

– організовувати, готувати і здавати атестаційні справи в архів університету, дисертації - в бібліотеку університету та на мікрофільмування в УкрІНТЕІ;

– аналізувати тематику, складати анотовані покажчики найважливіших розробок дисертацій, які захищені в спеціалізованих вчених радах університету;

– вивчати досвід роботи інших вузів щодо організації роботи рад і впроваджувати його в разі необхідності в практику роботи університету; – видавати дипломи здобувачам; – розробляти кошторис витрат на захист дисертацій;

– систематично оновлювати WEB-сторінку сектору захисту дисертацій на WEB-сайті НАУ.

3. Взаємозв'язок з іншими підрозділами

Вчений секретар співпрацює із: – експертними комісіями спеціалізованих вчених рад - з питань апробації дисертаційних робіт;

– канцелярією - з питань одержання і відправки документів, пов'язаних із захистом дисертацій;

– аспірантурою - з питань підготовки дисертаційних робіт аспірантів НАУ до захисту; – бухгалтерією - з питань оплати офіційних опонентів за рецензування дисертаційних робіт і відряджень;

– науковою та навчальною частиною - з питань звітності по захисту дисертацій; – відділом інженерно-технічного забезпечення - з питань звукового запису захисту дисертацій;

– навчально-інформаційним центром - з питань підготовки та оновлення WEB-сторінки сектору захисту дисертацій на WEB-сайті НАУ.

4. Права

Вчений секретар має право: – повертати здобувачам, структурним підрозділам, опонентам, передовим підприємствам для доопрацювання неправильно оформлені документи і матеріали; – запрошувати голів рад, їх заступників і вчених секретарів для вирішення або уточнення питань, пов'язаних з роботою спеціалізованих рад;

– вимагати дотримання строків проходження дисертаційних робіт у спецрадах; – здійснювати контроль за апробацією дисертаційних робіт у спецрадах; – знімати з розгляду дисертаційні роботи при виявленні порушень "Порядку..." ВАК України.

5. Відповідальність:

Вчений секретар несе відповідальність за: – своєчасне та якісне виконання посадових обов'язків; – роботу всіх працюючих в університеті спеціалізованих вчених рад; – своєчасну та якісну підготовку документів, пов'язаних із захистом дисертацій; – об'єктивність, повноту інформації і документів, що стосуються роботи спеціалізованих вчених рад та подаються керівництву університету і в інші організації; – своєчасне подання звітів у ВАК України, Міністерство аграрної політики України; – дотримання правил внутрішнього розпорядку НАУ і трудової дисципліни.