Посадові інструкції навчальних закладів

1. Загальні положення

Положення про головного бухгалтера базується на Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07,99 p. № 996-XІV.

Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку та контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Головний бухгалтер призначається і звільняється з посади за поданням ректора. Очолювана головним бухгалтером бухгалтерія не входить до складу будь-якого підрозділу чи служби.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо ректору університету, а з питань методики ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та організації контролю відповідному підрозділу Мінфіну.

На головного бухгалтера не можуть бути покладені обов'язки пов'язані безпосередньо з матеріальною відповідальністю за грошові та матеріальні ресурси.

На час відсутності головного бухгалтера, права та обов'язки головного бухгалтера переходять до його заступника або іншого працівника бухгалтерії на основі наказу ректора.

Всі бухгалтерські документи підписуються ректором, або уповноваженими ним особами, що повинно бути оформлено відповідними наказами та головним бухгалтером.

Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання і оформлення документи для здійснення операцій, які не відповідають чинному законодавству.

2. Обов'язки головного бухгалтера

Головний бухгалтер зобов'язаний; – забезпечити організацію і ведення бухгалтерського обліку на основі вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України, – широко використовувати сучасні методи ведення обліку, зокрема ПЕОМ та комп'ютерне програмне забезпечення;

– приймати участь у проведенні економічного аналізу результатів діяльності університету на основі даних обліку та фінансової звітності;

– забезпечити складання та подання відповідним органам бухгалтерської звітності, згідно з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

– забезпечувати активну участь працівників бухгалтерії в розробці та здійсненню заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни, збереження майна, яке належить університету;

– надавати необхідну допомогу керівникам структурних підрозділів у використанні облікових даних для роботи по виявленню та мобілізації внутрішніх резервів; – дотримуватись встановлених правил проведення інвентаризацій грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та зобов'язань; – стягувати в установлений термін дебіторську заборгованість та повертати своєчасно залучені кошти, дотримуватись розрахункової дисципліни; – дотримуватись чинного законодавства при списанні недостач, втрат, тощо; – здійснювати постійний контроль за законним і правильним оформленням за обліком фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

– забезпечувати збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх в установленому порядку в архів.

3. Права

Головний бухгалтер має права: – встановлювати службові зобов'язання для підлеглих працівників і вимагати відповідальності за виконання своїх обов'язків працівниками інших підрозділів та служб, які ведуть бухгалтерський облік;

– вимагати від підрозділів і служб дотримання порядку в оформленні операцій і надання в бухгалтерію необхідних документів та відомостей;

– вносити ректору пропозиції про адміністративні та фінансові стягнення на співробітників, які порушують фінансову дисципліну;

– підписувати всі документи, на яких передбачено другий підпис, згідно з чинним законодавством;

– санкціонувати призначення, звільнення та переміщення матеріально-відповідальних осіб (касирів, завідувачів складами, тощо);

– розглядати і візувати договори, які укладаються університетом на отримання чи випуск товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт і послуг, а також: накази та розпорядження про встановлення працівникам посадових окладів, надбавок до заробітної плати і премій;

– організовувати перевірки в структурних підрозділах і службах університету дотримання встановленого порядку приймання, приходування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей. – порушення порядку списання недостач і втрат;

– складання недостовірної бухгалтерської звітності та несвоєчасне подання її у відповідні органи;

– порушення Положень та інструкцій про ведення бухгалтерського обліку; – відповідальність працівників бухгалтерії визначається їх посадовими інструкціями.

4. Відповідальність:

Головний бухгалтер несе відповідальність за дотриманням: порядку ведення бухгалтерського обліку; фінансової дисципліни згідно чинного законодавства.

5. Взаємостосунки з іншими підрозділами

Головний бухгалтер у своїй роботі взаємодіє із; – юридичною службою університету з оформленням матеріалів по недостачах і крадіжках грошових та матеріальних ресурсів, здійснює контроль за передачею при необхідності цих матеріалів у судові та слідчі органи;

– керівниками структурних підрозділів - здійснює своєчасний інструктаж працівників з питань бухобліку, контролю, звітності та економічного аналізу.